Zamestnania, vďaka ktorým môžete precestovať svet

Zamestnania, vďaka ktorým môžete precestovať svet
Zamestnania, vďaka ktorým môžete precestovať svet / Foto: Raw Pixel

Okrem tradičných zamestnaní ako ume­lec, módny návrhár, vizá­žista, výtvar­ník, hudob­ník, pou­ličný ume­lec, bio­lóg, geológ, reži­sér, herec, pro­du­cent, kameraman, pracovník na výletnej lodi, letuška, pilot, fotograf, sprievodca či delegát, existuje dnes množstvo nových zamestnaní, vďaka ktorým môžete cestovať po celom svete. Ktoré to sú?

 

1.Digi­tálny nomád

Byť digi­tál­nym nomá­dom jed­no­du­cho zna­mená plné využi­tie tech­no­ló­gie okolo vás za úče­lom práce na diaľku. Dovolí vám to zará­bať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Ak ste  čo i len tro­cha kre­a­tívni, môžete tak­mer aké­koľ­vek zamest­na­nie pre­me­niť na digi­tálne. Ak ste odbor­níkmi v urči­tej oblasti (finančný manaž­ment, orga­ni­zo­va­nie uda­lostí, práca s nehnu­teľ­nos­ťami), môžete ponú­kať kon­zul­tá­cie on-line. Na strán­kach ako je skillshare.com môžete budo­vať svoj pasívny prí­jem pomo­cou príp­ravy kur­zov v oblasti, kto­rej roz­umiete. Ďal­šou mož­nos­ťou v rámci on-line podnikania je vybu­do­vanie si vlastnej značky, pod kto­rou budete pre­dá­vať e-knihy, hry, apli­ká­cie alebo ponú­kať služby ako je prog­ra­mo­va­nie, tvo­re­nie webo­vých strá­nok, plá­no­va­nie dovo­le­niek, úprava blo­gov. Blo­go­va­nie si vyža­duje veľa práce a kre­a­ti­vity, ale úsi­lie pri­náša mnohé pla­tené prí­le­ži­tosti. Spo­loč­nosti a značky vám časom zapla­tia za ich pro­pa­gá­ciu alebo vám darujú zdarma službu, naprí­klad pobyt, letenku či dobrú večeru. Môžete využiť affi­liate mar­ke­ting (finančná odmena za pri­ve­de­nie zákaz­ní­kov) , na kto­rom sa dá tiež pekne pri­vy­ro­biť. Pokiaľ ide o vlog­ging, hovo­ríme o súčas­nom a popu­lár­nom spô­sobe video-blo­go­va­nia. Keď sa sta­nete par­tne­rom You­Tube, návrat­nosť vlog­go­va­nia môže byť obrov­ská. Medzi najob­ľú­be­nej­šie pat­ria make-up tuto­riály, videá o móde, celeb­ri­tách a vtipné scénky. Neve­rili by ste, ale zaro­biť mili­óny sa dá aj nahrá­va­ním sa pri hraní, napríklad:  twitch.tv.

 

Tiež môžete byť virtuálnym asistentom. Môžete napríklad robiť:

  • zákaz­nícky ser­vis, vkla­da­nie úda­jov, spra­co­va­nie dát, vyba­vo­va­nie emai­lov, on-line pries­kumy,
  • písa­nie obsa­hov / copy­wri­ter (píšete reklamné a mar­ke­tin­gové texty), edi­tor, právne a finančné pora­den­stvo, tech­nické služby,
  • gra­fický dizajn, HTML, prog­ra­mo­va­nie, Web Design, tvorba webu, video / audio edi­tá­cia.

 

2. Dou­čo­va­nie a pora­den­stvo

Ak hovo­ríte anglicky alebo už máte skú­se­nosti s výuč­bou, tak kra­jiny, v kto­rých  nie je mate­rin­ským jazy­kom, by sa mali stať vašou nasle­du­jú­cou des­ti­ná­ciou. Nemu­síte sa obá­vať, nie­ktoré školy alebo jazy­kové cen­trá vyža­dujú len baka­lár­sky titul a znalosť anglického jazyka. Exis­tuje veľa kur­zov a cer­ti­fi­ká­tov, ktoré môžete zís­kať on-line, naprí­klad na premiertefl.com. Môžete byť aj on – line učiteľ. Skvelé webové stránky na začia­tok sú tutor.com , verbling.comkukuspeak.com. Vlastnú výučbu môžete viesť aj pro­stred­níc­tvom video hovoru, kde môžete viesť svoju hodinu. Niekorí z vás možno túžia po tom, aby sa stali vedúcimi v tábore. Pokiaľ máte radi prácu s deťmi, kem­po­va­nie a rôzne hry, môže byť práve toto to pravé pre vás. Okrem toho, že dosta­nete zapla­tené, tiež zís­kate bez­platnú stravu a uby­to­va­nie. Ak chcete nájsť prí­le­ži­tosti vyskú­šajte supercamps.co.uk , pgl.co.uk , eurocamp.com alebo actionquest.com. Tiež môžete robiť napríklad prekladateľov.

 

3. Opatrovateľka

Rodina opatrovateľkám posky­tuje uby­to­va­nie, stra­vo­va­nie a plat. Kra­jiny, v kto­rých sa uplat­níte ako opat­ro­va­teľky, sú USA, Kanada, Aus­trá­lia a Nový Zéland, či Veľká Bri­tá­nia. Ak však hľa­dáte niečo krát­ko­dobé, toto nemusí byť pre vás ide­álne, pre­tože väč­šina zmlúv je robe­ných na dobu šesť a viac mesia­cov. Ale stojí to za pokus.  Okrem toho, orga­ni­zá­cie, ktoré zabez­pe­čia prácu opat­ro­va­teľky, vám dokonca pomôžu vybaviť víza. Viac infor­má­cií náj­dete na greataupair.comiapa.org europa-pages.com/au_pair/ alebo na transitionsabroad.com.

 

4. Nepla­tená práca a akti­vity

Výme­nou za prácu, ktorú uro­bíte, vám bude poskyt­nuté zdarma uby­to­va­nie a strava. To znie cel­kom fajn, ak chcete pre­ces­to­vať svet a niečo zarobiť. Ak ešte nemáte naspo­rené, môžete nepla­tené práce kom­bi­no­vať s on-line pod­ni­ka­ním a ušet­ríte si na náklady spo­jené s hotelmi a dra­hými reštau­rá­ciami. Môžete využiť napríklad:

 

Couch­Sur­fing

Najob­ľú­be­nej­šou stránkou na hľa­da­nie hos­ti­te­ľov je couchsurfing.org. Dôvo­dom je to, že pro­fil kaž­dého hos­ti­teľa je komen­to­vaný skúsenos­ťami ľudí, ktorí u neho boli uby­to­vaní. Takže, čo je to Couch­Sur­fing? Je to v pod­state ter­mín, kto­rým sa ozna­čuje pobyt zadarmo. Môže to byť noc­ľah na pohovke, na zemi v spa­cáku alebo aj samos­tatná izba. Ako couch­sur­fer tak spoz­náte miest­nych ľudí, ktorí vám radi venujú svoj čas a povo­dia vás po okolí.

 

Výmena domov

Doslova to zna­mená, že u vás doma zostane rodina alebo len jed­not­li­vec na pár dní a na oplátku sa u nich môžete uby­to­vať vy. Dobré infor­má­cie zís­kate napríklad na homeexchange.com.

 

Práca v hos­teli

V nie­kto­rých uby­tov­niach vám poskytnú uby­to­va­nie zadarmo za to, že im pomô­žeš upra­tať, vyprať, nava­riť. Infor­mujte sa e-mai­lom v konkrétnom hosteli alebo skúste stránky: hosteltraveljobs.comhosteljobs.net.

 

Dob­ro­voľ­níc­tvo

Exis­tuje prí­le­ži­tosť zapo­jiť sa do cha­ri­ta­tív­nych sku­pín. Alebo môžete dob­ro­voľne pra­co­vať v hote­loch, reštau­rá­ciách, baroch či na far­mách výme­nou za uby­to­va­nie a stravu. Takúto formu dob­ro­voľ­níc­tva ponú­kajú na strán­kach:www.workaway.info, www.anyworkanywhere.comwww.overseasjobs.com,www.fruitfuljobs.com, alebo www.pickingjobs.com.

 

Opat­ro­va­nie zvie­rat a strá­že­nie domác­nosti

Dosta­nete k dis­po­zí­cii dom alebo domá­ceho milá­čika na strá­že­nie a je vám k dis­po­zí­cii uby­to­va­nie, zatiaľ čo je rodina odces­to­vaná. Takúto prí­le­ži­tosť dosta­nete na trustedhousesitters.commindmyhouse.com alebo na housecarers.com.

 


ZDROJ:
iamaileen.com
Čítajte viac o téme: Študenti a cestovanie, Absolventi, Kariéra
Zdieľať na facebooku