Sociálne štipendium pre vysokoškolákov v roku 2013/2014

  

Nárok na sociálne štipendium má každý študent vysokej školy, ktorý má trvalý pobyt v SR a študuje na škole so sídlom na Slovensku. Podmienky udeľovania štipendií je určované ministerstvom školstva a preto je platné pre študentov všetkých vysokých škôl bez rozdielu.


Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje:

  • § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Vyhláška MŠ 396/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2013.

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sa posudzujú spoločne so študentom. Štipendium je vyplácané mesačne na bankový účet študenta v období 1.9.2013 do 30.6.2014. Spätne nie je možné štipendium vyplácať.


Minimálna výška štipendia ..................................................................... 10 €


Škola je od trvalého bydliska študenta vzdialená menej než 30 km ........ maximálne 230 €


Škola je od trvalého bydliska študenta vzdialená viac než 30 km ......maximálne 275 €

Kto má nárok na sociálne štipendium?

1. Študent denného štúdia 1 alebo 2 stupňa

Sociálne štipendium môže byť pridelené iba študentovi dennej formy v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môže mať i viac ako 26 rokov.

 

2. Študent, ktorý nezískal vysokoškolský titul

Ak študent získal diplom v prebiehajúcom stupni štúdia, počas tohto stupňa už nemá nárok na štipendium.

Napríklad: študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc. môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent ktorý získal titul v 2 stupni (Mgr., Ing, a pod.) už nemá nárok na štipendium vôbec.

 

3. Študent, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môže získať študent len v prípade, že neprekročí štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduje Mgr. viac ako 2 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.

 

4. Študent s trvalým pobyt v SR

Trvalý pobyt na Slovensku je ďalšou nevyhnutnou podmienkou. Štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

 

5. Študent, ktorý má zhoršené sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Štipendium môže byť priznané iba študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať je možné rodičov, manžela, súrodencov, prípadne vlastné deti žiadateľa.

Okruh posudzovaných osôb nájdete tu.

 

6. Študent, ktorý podá žiadosť o štipendium

Žiadosť je potrebné podať písomne u študijného referenta na fakulte príslušnej školy. Je možné ju podať kedykoľvek počas akademického roka od 1.9.2013 do 30.6.2014. Študijný referent vás bude informovať o potrebných dokladoch. Každý prípad sa posudzuje individuálne, od toho závisí o množstvo a potrebné dokumenty. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.

Vysoká škola by mala v prípade posúdenia žiadosti rozhodnúť v lehote do 30 dní, najneskôr však do 60 dní. 

Zdroj: Vyhláška 102/2006 Z.z., Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z.

Čítajte viac o téme: Štipendiá, Študentské financie
Zdieľať na facebooku