Programy politických strán v oblasti školstva hodnotila iniciatíva A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!

  Foto: MC (Archív Kampaň A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska)

Programy politických strán sú pred voľbami naozaj rôzne. Niektoré dokonca nemajú vypracovaný žiadny detailnejší volebný program a spoliehajú sa na svojho stabilného voliča, ktorý sa vraj podľa programu vôbec nerozhoduje.

 

Kampaň A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska je iniciatíva rôznych odborníkov, ktorá v posledných týždňoch venovala mnoho energie do upozorňovania verejnosti na zlý stav v slovenskom školstve. Spísala 9 alarmujúcich faktov o vzdelávaní na Slovensku a rôznymi diskusiami a spoluprácou s médiami napomáhala zviditeľňovaniu tejto dôležitej témy na verejnosti. Žiadala od jednotlivých politických strán garanciu, že po voľbách sa stane školstvo skutočne prioritou a začnú sa problémy školstva systémovo riešiť. Cieľom kampane je, aby sa tieto zásadné zmeny v školstve stali  súčasťou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 – 2020.

Dnes sa iniciátori kampane zamerali podrobnejšie na politické programy jednotlivých strán. Prinášajú analýzu programov politických strán v oblasti školstva, aby napomohli v orientácii voličovi, ktorý za svoju prioritu pri rozhodovaní vo voľbách pokladá školstvo.

 

Foto: Archív - Kampaň A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska

 

V programoch jednotlivých strán sa odborníci v nadväznosti na identifikované alarmy sústredili na oblasti regionálneho a vysokého školstva. V programoch hľadali:

 

  1. záväzok vytvoriť kvalitnú celoštátnu stratégiu vzdelávania, presahujúcu obdobie jednej vlády, ktorá vznikne v širokej spoločenskej zhode a po verejnej diskusii so všetkými aktérmi, vrátane zapojenia rodičov. Stratégia má obsahovať konkrétne opatrenia na zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodných porovnaniach a ucelenú cestovnú mapu transformácie vzdelávacieho systému.
  2. orientáciu vzdelávacieho systému na dieťa, a to najmä individuálnu podporu a pomoc pre každého žiaka s ohľadom na jeho špecifické potreby a podmienky, nasadenie asistentov, špeciálnych pedagógov a  podporných mechanizmov u zlyhávajúcich detí a možnosti skoršieho zaškolenia v materskej a základnej škole.
  3. reflektovanie potrieb budúcnosti vo vzdelávaní, teda garanciu pre školy, že budú mať viac slobody a autonómnosti v rozhodovaní o cieľoch, obsahu a metódach vyučovania a riadení, orientáciu na vedomosti a zručnosti absolventov, využiteľné celkovo v ich živote a nielen na trhu práce, podporu vnútorného inovačného potenciálu škôl, otvorenosť k alternatívam vo vzdelávaní, demokratizáciu a humanizáciu školského prostredia, slobodu voľby vzdelávacej cesty podľa vierovyznania a hodnôt rodiny.
  4. primerané platové ohodnotenie pedagógov podľa odporúčaní OECD najmenej na úroveň 80% platu iných profesií pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, t.j. kumulatívne navýšenie platov učiteľov najmenej o 40% počas 4 rokov a odborná podpora, kvalitné možnosti vzdelávania, metodická, didaktická a iná profesionálna pomoc pre učiteľov.
  5. navýšenie celkových investícií do vzdelávania na úroveň 6% z HDP, najmenej o 150 mil. EUR ročne podľa odporúčaní OECD. Garanciu efektívneho, transparentného a spravodlivého financovania vzdelávania pre každé dieťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy.
  6. opatrenia na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelania, vrátane nezávislej akreditácie a nastavenia pravidiel fungovania vysokých škôl podľa medzinárodných štandardov.
  7. navýšenie finančných prostriedkov do výskumu a vedy.

Prehľad riešení alarmujúcich faktov v programoch politických strán

 

 

Volebné programy sledovaných politických strán a hnutí

Čítajte viac o téme: Kampaň A dosť!
Zdieľať na facebooku