Dôstojnejší život na dôchodku by mohlo zabezpečiť viac možností dobrovoľného sporenia

Ministerstvo chce ľudí motivovať k dobrovoľnému sporeniu na dôchodok v treťom pilieri.
Ministerstvo chce ľudí motivovať k dobrovoľnému sporeniu na dôchodok v treťom pilieri. / Foto: Bigstock

6.9.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým chce motivovať ľudí k dobrovoľnému  sporeniu na dôchodok v treťom pilieri a zároveň rozšíriť možnosti výberu správcu dôchodkových úspor. Rezort tak plní záväzky Slovenska vyplývajúce z Ústavy SR, programového vyhlásenia vlády, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a odporúčania OECD.

 

„V programovom vyhlásení vlády sme sľúbili, že vylepšíme všetky tri piliere dôchodkového systému. Chceme taký dôchodkový systém, pri ktorom budú mať ľudia istotu, že budú mať spravodlivé dôchodky, ktoré budú rásť. Preto navrhujeme zlepšenie sporenia v treťom pilieri tak, aby štát pomáhal  ľuďom so sporením formou dôchodkovej prémie a oslobodenia príspevkov zamestnávateľov od zdravotných odvodov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

 

Dlhodobo sledujeme trend nedostatočnej úrovne dobrovoľného dôchodkového sporenia na Slovensku. Pravidelne si dobrovoľne na dôchodok prispieva len 32 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Najčastejšia hodnota, ktorou si sporitelia prispievajú do tzv. tretieho piliera, je len 15 eur mesačne a priemerná hodnota príspevku je na úrovni 19 eur. 

 

Celková úroveň podpory dobrovoľného dôchodkového sporenia zo strany štátu je na Slovensku jedna z najnižších v rámci krajín OECD. Aktívna participácia štátu je nevyhnutnou podmienkou, aby dobrovoľné schémy dôchodkového sporenia tvorili významnejší podiel na financovaní príjmov občanov v starobe.

 

Ministerstvo navrhuje zaviesť priamu podporu v podobe dôchodkovej prémie. Tá je odstupňovaná v závislosti od súčtu ročnej výšky príspevku sporiteľa. „Pri návrhu zavedenia dôchodkovej prémie sme sa inšpirovali Českou republikou, kde jej zavedenie viedlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a k zvýšeniu počtu sporiteľov v treťom pilieri,“ dodal štátny tajomník Boris Ažaltovič. Odstupňovaním výšky dôchodkovej prémie budú k dobrovoľnému sporeniu motivované rôzne príjmové skupiny obyvateľstva. Navyše sa príspevky zaplatené zamestnancom do výšky 180 € naďalej nebudú započítavať do základu dane. To znamená, že do tejto výšky daňové zaťaženie nebude znižovať čistý príjem sporiteľa. 

 

Príspevok sporiteľa za rok

Štátna podpora

od 180 € (15 € / mesiac)

60 €

od 240 € (20 € / mesiac)

80 €

od 300 € (25 € / mesiac)

100 €

 

Zákon navrhuje, aby sa rozšíril aj okruh poskytovateľov osobného dôchodkového produktu. Okrem doplnkových dôchodkových spoločností tak budú môcť byť poskytovateľmi aj dôchodkové správcovské spoločnosti, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a právnické osoby, ktoré sú registrované ako poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Rozšírením okruhu poskytovateľov sa zvýši konkurencia medzi finančnými subjektami, čo môže priniesť pozitívne vplyvy, napr. v podobe zníženia poplatkov za správu príspevkov.

 

Nárok na osobný dôchodkový produkt bude mať každá plnoletá fyzická osoba. Nasporené finančné prostriedky budú účelovo viazané. Sporitelia ich budú môcť čerpať v prípade odchodu do dôchodku, resp. v ťažkej životnej situácii, ako je invalidita, ťažké zdravotné postihnutie a dlhodobá nezamestnanosť pred dosiahnutím dôchodkového veku.

 

Sporitelia budú mať možnosť si vybrať, ako sa bude dôchodková dávka vyplácať. „V tomto návrhu zákona stanovujeme podmienky výplatnej fázy. Sporitelia si budú môcť zvoliť, akým spôsobom si vyberú nasporené peniaze. V prípade programového výberu sa peniaze vyplácajú v období 10 rokov. Výhodou tejto formy je to, že počas celého priebehu vyplácania dôchodku bude možné dediť zvyšnú sumu. V prípade výberu doživotného dôchodku, dávku vypláca výlučne Sociálna poisťovňa, ktorá garantuje vyplácanie dôchodku do konca života, avšak dôchodok nebude predmetom dedenia. Jednorazový výber bude možný v prípade, ak si sporiteľ nasporil príliš málo, a nárok na predčasný výber budú mať tí klienti, ktorí sa ocitnú v osobitne ťažkej životnej situácií,“ uzavrela generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Jana Polakovičová Kolesárová.

 

Návrh zákona upravuje aj podmienky sporenia pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), ktorý predstavuje medzinárodne prenositeľný spôsob zabezpečenia sa na penziu. Tento produkt je vhodným riešením pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Českej republike či v Rakúsku. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je zároveň rozumným riešením pre živnostníkov. Svoje sporenie si môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať vo vlastnom podnikaní.

 

Okrem štátnych stimulov pre zamestnancov, ministerstvo motivuje k doplnkovému sporeniu aj zamestnávateľov prostredníctvom daňovej a odvodovej úľavy. Okrem zachovania možnosti pre zamestnávateľa zahrnúť príspevky na zamestnanca do daňových výdavkov v rámci 6 % limitu, zákon ruší aj povinnosť platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie z príspevkov zamestnávateľa. 

Zdieľať na facebooku