Sme finančne negramotný národ, školy to môžu zmeniť

Sponzorovaný článok
Finančná gramotnosť slovenských žiakov je v rámci krajín OECD podpriemerná.
Finančná gramotnosť slovenských žiakov je v rámci krajín OECD podpriemerná. / Foto: Shutterstock

Finančná gramotnosť slovenských žiakov je v rámci krajín OECD podpriemerná, výrazne horšie výsledky ako Slovensko dosiahlo už iba Čile. Z dospelých respondentov, ktorí deklarujú, že majú v rodine najväčší prehľad o financiách, dokázalo správne odpovedať na základné otázky necelých 10 percent. Alarmujúcu situáciu sa snaží zmeniť súkromný sektor. Prvé výsledky ukazujú, že samotný proces výučby finančnej gramotnosti môže byť zábavnejší ako vecné výhry či youtuber.

 

Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; schopnosť, motiváciu a sebadôveru jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

 

Horšie je už len Čile

Slovenská republika dosiahla vo finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2018 výkon na úrovni 481 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 505 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa tak nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko už iba Čile. Výsledky posledného merania ukazujú zlepšenie oproti roku 2015. Avšak výsledok je približne rovnaký ako ten z roku 2012.

 

Tento trend je priamoúmerný množstvu vzdelávacích aktivít v oblasti finančnej gramotnosti na školách. Nízka finančná gramotnosť mladých ľudí je problémom najmä preto, lebo o pár rokov z nich budú dospelí ľudia, ktorí začnú robiť svoje prvé finančné rozhodnutia, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť ich život.

 

Dospelí so svojimi vedomosťami pohoreli

Prieskum o finančnej situácii a spotrebe domácností (HFCS), na Slovensku realizovaný Národnou bankou Slovenska, ponúka možnosť monitorovať úroveň finančnej gramotnosti. V rámci 2. a 3. vlny HFCS sa pomocou niekoľkých otázok zisťovalo, ako respondenti rozumejú základným pojmom a súvislostiam v oblasti úverov, sporenia a investovania. Je možné skonštatovať, že finančná gramotnosť na Slovensku sa medzi dvoma vlnami zisťovania mierne zhoršila. V HFCS 2017 na všetky otázky odpovedalo správne 9,6 %, kým ešte v HFCS 2014 na tie isté 4 otázky správne odpovedalo 10,6 % opýtaných. Pritom v tomto teste na otázky odpovedajú respondenti, ktorí deklarujú, že majú v rodine najväčší prehľad o financiách.

 

Podobne ako pri mladých ľuďoch, aj u dospelej populácie sú znalosti v oblasti financií nedostatočné. Sú to spojené nádoby. Dnešní dospelí boli ešte pred pár rokmi študentmi, ktorí nedostali takmer žiadne vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa nedá očakávať, že dosiahnu výrazne lepšie výsledky.

 

Podarí sa zvrátiť finančnú negramotnosť?

Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je to prierezová téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelávacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania.

 

Na Slovensku sa môžu školy zapojiť do projektu Fenomény sveta Peniaze. Pri jeho tvorbe sa autori opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2., pričom sa inšpirovali aj spôsobom, akým finančnú gramotnosť testuje OECD prostredníctvom testov PISA. Žiaci sa zdokonalia v riešení slovných úloh, počítaní s percentami, interpretácii dát či v práci so štatistickým súborom. To všetko za použitia moderných a osvedčených vzdelávacích metód. Za projektom stojí Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou Agemsoft.

 

„Sme presvedčení, že dlhodobo nízku finančnú gramotnosť na Slovensku vieme zvrátiť, len ak sa budeme systematicky venovať finančnému vzdelávaniu mladých ľudí. Vo vyspelých európskych krajinách vie na štyri základné otázky k finančnej gramotnosti odpovedať približne 50 % dospelých. Myslíme si, že to je výsledok, kam by sme mali smerovať. Čo sa týka mladých ľudí, za dostatočný výsledok považujeme umiestnenie v meraniach PISA v rámci priemeru krajín OECD,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

 

Súčasná generácia mladých, označovaná aj ako Gen-Z je špecifická hneď v niekoľkých aspektoch správania. V prvom rade je to prvá plne digitálna generácia, ktorá sa narodila v čase, keď už bol internet rovnakou samozrejmosťou ako elektrina. Preto je pre nich úplne prirodzené využívanie digitálnych kanálov nielen na komunikáciu a zábavu, ale aj na vzdelávanie. Preferujú obraz pred textom a je veľmi ťažké udržať ich pozornosť štandardnými metódami výučby. Zároveň z prieskumov vychádza, že takmer o všetko sa zaujímajú viac ako o financie. Preto, aby téma finančného vzdelávania bola pre nich atraktívnou, je nevyhnutné ju prepojiť s realitou a priniesť napríklad vo forme aplikácie, sérii videí a podobne.

 

Kľúčovým prvkom Fenoménov sveta Peniaze sú videá z produkcie svetoznámej BBC, ktoré v kombinácii s pestrými aktivitami a interaktívnymi cvičeniami zaujmú pozornosť žiakov a naučia ich premýšľať v súvislostiach. Žiaci sa zároveň učia kriticky myslieť, čítať s porozumením či spolupracovať v tímoch. To všetko sú zručnosti, ktoré neskôr využijú aj vo svojom pracovnom živote.

 

„V istom momente tvorby Fenoménov sveta sa nám naskytla príležitosť osloviť BBC. Niekoľkokrát sme sa s nimi stretli, odprezentovali sme im náš záujem a vysvetlili im, prečo je vhodné zakomponovať ich vzdelávací videomateriál do našich vzdelávacích produktov. Stretlo sa to s veľkým pochopením a pozitívnym ohlasom,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

 

Fenomény sveta Peniaze / Zdroj: Eva Amzler

 

Nové vedomosti sú viac ako odmeny či youtuber

Projekt Fenomény sveta Peniaze bol v minulom školskom roku odložený z dôvodu prerušenej výučby na školách. V období šírenia vírusu COVID-19, keď sa online vzdelávanie stalo nutnosťou, ho nahradila súťaž Expedícia Fenomény sveta Peniaze. Všetci žiaci druhého stupňa základných škôl sa mohli zapojiť úplne bezplatne. V priebehu mesiacov máj a jún súťažilo viac ako 5 000 žiakov z viac ako 300 škôl. Žiaci počas 10 kôl sledovali vzdelávacie videá BBC, vypĺňali vedomostné kvízy a zbierali body.

 

Je zaujímavé, že práve nové vedomosti boli pre žiakov najväčšou motiváciou v súťaži. Až za nimi nasledovali ceny a youtuber Bača, ktorý je ambasádorom Fenoménov sveta. Je to dôkazom toho, že žiaci túžia rozširovať svoje obzory, obzvlášť pokiaľ sú im informácie sprostredkované modernou formou,“ hovorí Machaj.

 

  • Až 89 % učiteľov a 78 % rodičov hodnotilo súťaž veľmi dobre z pohľadu rozvoja finančnej gramotnosti, pričom podobne hodnotili aj atraktivitu pre žiakov (89 % učiteľov a 82 % rodičov).

 

  • Pokiaľ ide o žiakov, 84 % respondentov ohodnotilo súťaž ako „super“ a až 94 % súhlasilo s tvrdením, že im účasť v súťaži priniesla nové vedomosti.

 

Vďaka Tatra banke mohli hrať školy o finančné granty v celkovej výške 35 000 eur. Až 24 % učiteľov označilo finančné granty pre školy ako hlavnú motiváciu zapojiť sa. Výhru by použili na nákup nových informačných technológií, exkurzie, ale aj dokúpenie balíkov vzdelávacích materiálov Fenomény sveta. Hlavnú cenu, 10 000 eur na inovácie vo vzdelávaní, získala ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci.

 

„Do súťaže sme sa rozhodli zapojiť, aby sme našim žiakom spestrili dištančné vzdelávanie a zároveň zvýšili úroveň ich vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. O tom, že sa súťaž žiakom našej školy páčila, svedčí aj to, že sa do nej zapojili takmer tri štvrtiny všetkých žiakov druhého stupňa. Vďaka ich aktivite sme získali hlavnú cenu, finančný grant vo výške 10 000 eur, z ktorého sa všetci veľmi tešíme,“ hovorí riaditeľka výhernej školy PaedDr. Denisa Králičová.

 

Zľava Riaditeľka výhernej školy PaedDr. Denisa Králičová a Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky / Zdroj: Eva Amzler

 

Rozvoj finančnej gramotnosti pokračuje

Aj v školskom roku 2020/2021 sa budú žiaci na Slovensku učiť lepšie rozumieť financiám. Na jeseň totiž štartuje projekt Fenomény sveta Peniaze, ktorý bol v minulom školskom roku odložený z dôvodu šírenia pandémie. V rámci projektu získalo 100 škôl z celého Slovenska bezplatne balík vzdelávacích materiálov, vďaka ktorému budú môcť realizovať vyučovanie finančnej gramotnosti inovatívnym spôsobom.

 

Viac informácií o zážitkovom vyučovaní s Fenoménmi sveta nájdete na: www.fenomenysveta.sk

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku