Samy na život, aj na zvládanie kríz - mamy - samoživiteľky

Mamy - samoživoteľky to mali počas krízy mimoriadne náročné.
Mamy - samoživoteľky to mali počas krízy mimoriadne náročné. / Foto: Bigstock

 

Uplynulé obdobie plné emočnej aj finančnej ťarchy dalo zabrať každému z nás. S uvoľňovaním opatrením prichádzajú na rad aj skúsenosti s tým, ako sa toto náročné obdobie podarilo zvládnuť rodinám s deťmi. Obzvlášť tým neúplným, v ktorých sa o jedno alebo viac detí starajú mamy - samoživiteľky.

 

Na to, ako celú situáciu zvládali osamelé mamy, sme sa pýtali Mgr. Miroslavy Gubalovej,  predsedníčky banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar. Občianske združenie Úsmev ako dar vykonáva terénnu sociálnu prácu, podporuje biologické aj náhradné rodiny prostredníctvom odborného poradenstva, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, poskytuje deťom z centier pre deti a rodiny a sprevádza mladých dospelých, ktorí odchádzajú z centier pre deti a rodiny ( predtým detské domovy).

 

V čom vidíte odlišnosť prežívania mimoriadnej situácie u osamelých matiek? Zvládali koronakrízu inak?

Osamelé mamy sú skupina rodičov, ktorí majú niekoľko špecifík. Už len samotný fakt, že sú na čele neúplnej rodiny je životnou situáciou, ktorú je potrebné zvládať inak. Výchova, zabezpečenie príjmu aj plnej starostlivosti o deti sú každodennou výzvou. Počas karantény boli všetky rodiny postavené pred úlohu zabezpečiť v jednom čase pokrytie všetkých priorít za zásadne iných podmienok fungovania. Mamy samoživiteľky celý čas hľadali odpoveď na otázky: "Kto sa mi postará o dieťa, kým budem pracovať? Aké mám možnosti náhrady príjmu?” Niektoré z nich informácie hľadali na infolinkách úradov, v diskusných skupinách často u kamarátok alebo rodinných príslušníkov. Málokto si však uvedomuje, že sú medzi nami aj osamelé mamy, ktoré sa v tak náročnej situácii nemali na koho obrátiť. Viete si predstaviť, že nemáte nikoho blízkeho, kto by vám poradil, nieto ešte podal pomocnú ruku? Tieto mamy sú mimoriadne ohrozenou skupinou rodičov. Pokiaľ sa k tomu pridá ťarcha existenčných problémov, ktoré mali už pred vypuknutím pandémie, riskuje spoločnosť rozpad takejto rodiny.

 

Aké existenčné problémy máte na mysli?

Predstavme si mamu, ktorá vyrastala v náročných podmienkach a zažila niečo traumatické, vyrastala v nefungujúcej rodine alebo dokonca bez rodiny - v Centre pre deti a rodiny (v detskom domove). Nemala možnosť nadviazať funkčné rodinné väzby, vybudovať si pozitívny postoj k životu i výchove, chýba jej potrebná finančná gramotnosť aj návyky potrebné pre zaradenie sa do plnohodnotného pracovného života. Zrazu dospela a narodilo sa jej vlastné dieťatko. Zaskočená náročnosťou situácie, často v kombinácií s nedostatkom finančných prostriedkov, bojuje o vlastné prežitie. Osamelé mamy zo sociálne znevýhodneného prostredia ťažko zvládajú bežné dni i mimoriadne situácie. Už pred vypuknutím pandémie mali viaceré slabšie platené zamestnanie, pracovali iba na dohodu, nemali žiadnu finančnú rezervu, v domácnosti nemali komunikačné prostriedky, prípadne zavedený internet. Takéto mamy sú naozaj skupinou ohrozenou dôsledkami podmienok, v ktorých vyrastali alebo žijú a v súčasnosti aj reálnymi dopadmi pandémie. Ich zraniteľnosť je o to väčšia, že nemajú rodinných príslušníkov, ktorí by im pomohli alebo sú rodinné vzťahy natoľko narušené či nefunkčné, že neplnia úlohu záchrannej siete.

 

Je na Slovensku vytvorený nejaký mechanizmus, ktorý by im náročné situácie pomáhal zvládať? Ako postupovali počas uplynulej krízovej situácie?

Na všeobecné poskytnutie potrebnej pomoci rodinám tak, aby deti mohli vyrastať v starostlivosti svojich rodičov, sú zamerané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pôsobnosť jednotlivých orgánov je vymedzená zákonom. Orgány štátnej správy majú zložitú úlohu v tom, že  štát nastavuje pomoc pre celé obyvateľstvo, informovanie je teda plošné a pomoc má svoje presné pravidlá. Je preto prirodzené, že vzniká priestor aj potreba v ďalšom kroku pomôcť týmto ľuďom individuálnejším prístupom a poskytnutím poradenstva. V praxi to prebieha tak, že sa môžu obrátiť na ďalšie subjekty, napríklad neziskové organizácie alebo občianske združenia pôsobiace v oblasti pomoci rodinám s deťmi. Osamelé matky majú situáciu od samého začiatku zložitejšiu. Na riešenie administratívnych aj praktických úkonov sú samy. Preto sa ich snažíme sprevádzať na ceste k zabezpečeniu adekvátnej starostlivosti o dieťa a predchádzame tak riziku jeho odňatia, alebo práve naopak pomáhame týmto mamám získať odobraté dieťa späť.

 

Ako sa osamelým mamám podarilo nakoniec zvládnuť mimoriadnu situáciu počas koronavírusu?

Málokto si na začiatku vypuknutia pandémie a vyhlásenia mimoriadnych opatrení uvedomil, v akej zložitej situácii sa ocitneme. Počas uplynulého obdobia sa aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately doslova zastavil život. Pozastavil sa proces prinavracania detí do starostlivosti biologických rodín, príp. osamelých mám. Rodičia ostali z dôvodu karantény bez osobného kontaktu so svojimi deťmi. Centrá pre deti a rodiny mali mimoriadne prísny režim. A keďže kontakt s deťmi a postupné preberanie zodpovednosti za starostlivosť o ne je podmienkou ich prinavrátenia či zvrátenia rizika odobratia týchto detí, nastala patová situácia. Rodičia nenapĺňali požiadavku súdu alebo kurately, ale zároveň plynula lehota, v rámci ktorej mali možnosť túto požiadavku splniť.

 

Celú situáciu môžeme opísať na príbehu jednej z našich klientiek. Osamelá mamička 2-ročného dievčatka sa na začiatku marca nasťahovala do zariadenia núdzového bývania. Musela sa vzdať práce aj pôvodného miesta bydliska, aby bola bližšie k svojej dcére. V čase pred vypuknutím pandémie na Slovensku bol naplánovaný 2-týždňový pobyt dievčatka u svojej mamy. Ten sa však práve kvôli núdzovému stavu neuskutočnil. Tento ako aj ďalšie pobyty boli podmienkou pre návrat dieťaťa k matke. Vďaka intenzívnej komunikácii s kompetentnými orgánmi sa podarilo pobyt nakoniec zrealizovať. Inak hrozilo nariadenie ústavnej starostlivosti a umiestnenie dievčatka do centra pre deti a rodiny. Teraz spoločne čakáme kým vyprší lehota výchovného opatrenia. Súčasný pobyt má už dlhodobý charakter. Kuratela je naklonená prinavráteniu dieťaťa jeho matke.

 

Toto všetko bolo možné dosiahnuť len veľmi cielenou spoluprácou, súčinnosťou viacerých orgánov a organizácii, dôslednou koordináciou a individuálnym prístupom sociálnych pracovníčok banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar. Osamelé mamy zo sociálne znevýhodneného prostredia potrebujú však dlhodobú pomoc a starostlivosť. Ich životná situácia je nepriaznivá, v čase sa ich potreby menia. Vždy je však prítomný najvyšší záujem, a to záujem dieťaťa. Aby bolo pri svojej mame, aby rodina zostala spolu.

 

Každý má príležitosť pomôcť skupine ohrozených osamelých mám

Reálne príbehy v rámci zmierňovania dopadov pandémie na ohrozené osamelé mamy a ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, sleduje 2. etapa výzvy www.venuj.usmev.sk. Cieľom druhej etapy je vytvoriť týmto ľuďom štartovaciu čiaru do ďalšieho, samostatnejšieho života.  Pripojte sa k výzve na www.venuj.usmev.sk/#pomoz

 

Zdieľať na facebooku