MATURITA 2019 - Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Výsledky maturít 2019
Výsledky maturít 2019 / Foto: Bigstock

Ako dopadli tohtoroční maturanti? NÚCEM zverejnil výsledky externej časti maturitnej skúšky za školský rok 2018/2019.

 

Na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo spolu 42 054 žiakov. V dňoch 12. – 15. marca 2019 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) pre 41 981 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 9. – 12. apríla 2019, sa zúčastnilo 90 žiakov. Na riadnom a náhradnom termíne EČ MS sa zúčastnilo 1 796 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,3 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

 

Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 704 stredných škôl, z toho bolo 635 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 41 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 27 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Elektronická forma maturít sa konala na 113 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 250 žiakov. Testy cez počítač vypĺňali žiaci v riadnom i náhradnom termíne z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,8 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1,7 % maturantov predmetu) a matematika (15,3 % maturantov predmetu).

 

Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test, a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NÚCEM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.

 

Žiaci písali EČ MS z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (38 719 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 752 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 756 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (16 žiakov). Každý žiak povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.

 

Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (19 738 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (13 872 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (2 139 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 726 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (666 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (371 žiakov), nemecký jazyk na úrovni C1 (168 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (102 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (52 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (23 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (13 žiakov), na úrovni B1 (1 žiak) a z talianskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak). Žiaci gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo    5 296 žiakov.

 

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať 3. – 6. septembra 2019. Na túto skúšku sa neúspešní žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 28. júna 2019.

 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 – riadny termín

Slovenský jazyk a literatúra

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 719 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 50,7 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 50,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 54,5 %. Po prvýkrát boli všetky odpovede žiakov v teste centrálne vyhodnocované, čím bola zabezpečená maximálna objektívnosť hodnotenia. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 62,9 % (z toho gymnáziá so 4-ročným štúdiom 61,7 %, gymnáziá s 5-ročným štúdiom 65,6 % a gymnáziá s 8-ročným štúdiom 65,1 %) a žiaci stredných športových škôl[1] dosiahli úspešnosť 49,7 %. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií dosiahli priemernú úspešnosť 44,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli významne vyššiu úspešnosť v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií. 

 

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 5 028 žiakov (13,0 % maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra).

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v jazykovej zložke (gymnáziá 68,7 %, stredné športové školy 55,3 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 49,0 %), nasledovali úlohy, v ktorých žiaci používali zručnosť čítanie s porozumením, jednotlivé druhy škôl dosiahli nasledujúce úspešnosti (gymnáziá 55,3 %, stredné športové školy 44,9 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 40,8 %) a literárna zložka (gymnáziá 57,4 %, stredné športové školy 43,0 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 38,0 %).

Z hľadiska obťažnosti bolo v 64-položkovom teste pre žiakov gymnázií 38 úloh veľmi ľahkýchľahkých. Pre žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií bolo v teste 49 úloh stredne obťažnýchveľmi obťažných

 

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (7,7 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (8,5 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (83,8 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je významný.

Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov.

Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali významné rozdiely medzi výsledkami osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Maďarský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 59,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli významne vyššiu úspešnosť (71,2 %) ako stredných odborných škôl a konzervatórií (52,0 %).

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 96 žiakov (5,5 % maturantov predmetu maďarský jazyk a literatúra).

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné (3,8 % maturantov), súkromné (17,8 % maturantov) aj štátne školy (78,5 % maturantov) dosiahli porovnateľné výsledky. Rozdiel medzi súkromnými a cirkevnými školami bol mierne významný v prospech cirkevných škôl.

Bratislavský kraj dosiahol významne lepšie výsledky ako priemerná úspešnosť testu z maďarského jazyka a literatúry.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

V školskom roku 2018/2019 prebehla inovovaná forma EČ MS zo SJSL. Do testu sme zaradili časť počúvanie s porozumením. V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné pre riešenie úloh v teste.

 

Priemerná úspešnosť testu bola 52,8 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (98,3 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 52,8 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (1,7 % maturantov) dosiahli úspešnosť 53,7 %. Žiaci gymnázií dosiahli významne vyššiu úspešnosť (62,9 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (45,9 %).

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 222 žiakov (12,6 % maturantov predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra).

 

Z hľadiska obsahu testu bola do testu zaradená nová časť počúvanie s porozumením, ktorá obsahovala 24 úloh. Žiaci gymnázií dosiahli významne vyššiu úspešnosť (59,7 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (44,1 %).

Z hľadiska zriaďovateľa výsledky žiakov cirkevných škôl (3,8 % maturantov) sú mierne významne lepšie ako výsledky žiakov súkromných škôl (17,7 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (78,5 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je významný.

 

Ukrajinský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu EČ MS bola 70,1 %. Test písalo 16 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 

Matematika

Priemerná úspešnosť testu bola 51,6 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (84,8 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 51,0 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (15,2 % maturantov) dosiahli úspešnosť 55,2 %. Maturitu z matematiky si vybralo 5 296 žiakov, čo je 12,6 % všetkých maturantov v riadnom termíne. Z tohto počtu bolo 74,8 % žiakov gymnázií, 1,7 % žiakov stredných športových škôl a 23,5 % žiakov stredných odborných škôl. Úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet, bola 56,4 %. Žiaci SOŠ a konzervatórií, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 36,9 %. Významne lepšie výsledky dosiahli žiaci gymnázií oproti žiakom  stredných odborných škôl a konzervatórií.

 

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 528 žiakov (10,0 % maturantov z matematiky). Z tohto počtu bolo 172 žiakov gymnázií a  347 žiakov stredných odborných škôl. Zo 172 gymnazistov si 160 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, čo znamená, že iba títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, aby ju úspešne vykonali. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky z tohto predmetu sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava. 

 

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti funkcie (60,9 %), žiaci stredných športových škôl a stredných odborných škôl boli najúspešnejší v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (stredné športové školy 54,1 % a stredné odborné školy a konzervatóriá 43,0 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci gymnázií aj žiaci stredných odborných škôl v oblasti stereometria (gymnáziá 48,1 %, stredné športové školy 36,3 % a stredné odborné školy a konzervatóriá 28,3 %).

 

Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (87,5 % maturantov), súkromných (2,6 % maturantov) či cirkevných škôl (9,9 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov.

Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 51,2 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 61,7 % a priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 62,3 %.

 

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 3 785 žiakov (19,2 % zo všetkých žiakov, ktorí maturovali z anglického jazyka na tejto úrovni). V teste úrovne B2 to bolo 768 žiakov (5,5 % zo všetkých žiakov tejto úrovne). V teste úrovne C1 úspešnosť vyššiu ako 33 % nedosiahlo 99 žiakov (5,7 % zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni).

 

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (64,5 %), žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (66,5 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci oboch úrovní, ako aj po minulé roky, v časti gramatika a lexika (úroveň B1 39,1 %, úroveň B2  55,9 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z anglického jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (65,8 %) a v časti počúvanie s porozumením (62,6 %), menej sa im darilo v časti používanie jazyka (58,4 %).

V anglickom jazyku na úrovniach B1 neboli rozdiely medzi výsledkami žiakov z jednotlivých krajov významné. Na úrovni B2 boli najúspešnejší boli žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 68,2 %. Bratislavský kraj dosiahol významne lepšie výsledky  v porovnaní s priemernou úspešnosťou v teste.

 

Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2 a C1 v anglickom jazyku nezaznamenali významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl.

Na jazykovej úrovni B2 z anglického jazyka sme rovnako nezistili významné rozdiely vo výsledkoch maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Nemecký jazyk

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,2 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 53,0 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 bola 59,1 %.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 821 žiakov (38,4 % zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to bolo 86 žiakov (23,2 % zo všetkých žiakov tejto úrovne), na úrovni C1 úspešnosť vyššiu ako 33 % nedosiahlo 17 žiakov (10,1 % zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni).

 

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (48,5 %), žiaci na úrovni B2 tiež v časti počúvanie s porozumením (55,4 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 aj B2 v časti čítanie s porozumením, žiaci na úrovni B1 (29,4 %) a žiaci na úrovni B2 (51,2 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky rovnako v časti počúvanie s porozumením (60,2 %), najnižšiu úspešnosť dosiahli v časti používanie jazyka (57,5 %).

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov jednotlivých škôl (štátnych, cirkevných, súkromných) na úrovni B1 a B2 porovnateľné.

 

Ruský jazyk

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 43,4 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 51,3 %. Z ruského jazyka na úrovni C1 bola priemerná úspešnosť žiakov 47,7 %.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 173 žiakov (26,0 % zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z ruského jazyka na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to v riadnom termíne bolo 10 žiakov (9,8 % zo všetkých žiakov tejto úrovne), na úrovni C1 nezvládli test EČ MS 7 žiaci (13,5 % zo všetkých žiakov tejto úrovne).

 

Francúzsky jazyk

Test z francúzskeho jazyka na úrovni B1 nebol v školskom roku 2018/2019 administrovaný. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 71,4 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

 

Španielsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 73,3 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 66,7 %.Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovniach B1 a B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

 

Taliansky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 70,0 %. Žiak maturujúci z talianskeho jazyka na úrovni B1 dosiahol v teste úspešnosť nad 33 %.

 

Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Maturity 2019

Výsledky škôl z EČ MS jednotlivých predmetov budú zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na  portáli Výsledky testovaní, podrobná prezentácia o výsledkoch EČ MS 2019 je zverejnená na webovej stránke NÚCEM-u www.nucem.sk

 


[1] Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251 z 5. 9. 2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa od 1. 1. 2019 športové gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom menia na stredné športové školy. 
Čítajte viac o téme: Maturity 2018/2019
Zdieľať na facebooku