Nadácia Orange ocenila desať neziskových organizácií, ktoré robia svet lepším

10. ročník Ceny Nadácie Orange
10. ročník Ceny Nadácie Orange / Zdroj: Nadácia Orange

Bratislava, 31. mája 2019 – Nadácia Orange už dvadsať rokov inšpiruje, verí v dobré konce a pomáha tým, ktorí sami pomáhajú. Prostredníctvom svojich aktivít sa snaží formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť, podporuje aktívnych ľudí a mení Slovensko na lepšie miesto spolu s neziskovými organizáciami, ktoré majú rovnaký cieľ. A práve tým vzdáva už desať rokov poctu jedinečným ocenením  - Cenou Nadácie Orange. Tento rok, pri príležitosti desiateho jubilea, ocenila desať výnimočných neziskových organizácií, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo podieľajú na zlepšení podmienok života v našej krajine v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. 

 

Jubilejný ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, dlhodobý spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných tém a scitlivovanie spoločnosti voči nim.

 

Do 10. ročníka Ceny Nadácie Orange bolo predložených 60 nominácií mimovládnych organizácií. Nominácie predkladal Nominačný výbor zložený z doterajších laureátov ocenenia. Na základe odporúčaní Hodnotiacej komisie postúpilo do druhého kola hodnotenia 30 finalistov. V ďalšom kole hodnotiaceho procesu vybrala rovnaká komisia 10 laureátov, ktorí okrem významného uznania získajú aj finančnú odmenu. Tých predstavila na slávnostnom odovzdávaní Ceny Nadácie Orange 30. mája 2019 v bratislavskej Starej tržnici.

 

Večerom za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, predstaviteľov Nadácie Orange, Vedenia spoločnosti Orange Slovensko, zástupcov médií a pozvaných hostí, sprevádzala herečka a stand-up komička Lujza Garajová-Schrameková a spisovateľ a publicista Michal Hvorecký. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Svojou prítomnosťou si tak uctil záslužnú činnosť aktívnych ľudí a ich významných projektov, ktoré dlhodobo zlepšujú podmienky života na Slovensku. Ocenené organizácie získali spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj činnosti v hodnote 5 000 eur aj umelecký artefakt od šperkárky Andrei Ďurianovej.

 

10. ročník Ceny Nadácie Orange – Laureáti

Centrum komunitného organizovania

Občianske združenie, ocenené za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce v školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach. Od roku 1999 podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.

Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Bzovík, Dobrá Niva a Jelšava.


Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej. Od roku 2005 svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami v oblasti integrácie menšín, prispieva k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska


Centrum Slniečko

Nezisková organizácia, ocenené za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia. Od roku 2000 nastavuje a presadzuje systémové zmeny zamerané na účinnú ochranu detí pred násilím a poskytuje odbornú pomoc, podporu a ochranu obetiam domáceho násilia.

Nitra


Liga za ľudské práva

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky. Od roku 2005 presadzuje transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snaží sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov.

Bratislava

 

Návrat

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou. Od roku 1995

presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Prešov, Žilina

 

PDCS

Občianske združenie, ocenené za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti. Od roku 1997 poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Bratislava


Proti prúdu

Občianske združenie, ocenené za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou. Od roku 2001 pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, približuje tematiku bezdomovectva širokej verejnosti a obhajuje práva ľudí bez domova na systémovej úrovni.

Bratislava


Truc sphérique

Občianske združenie, ocenené za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou. Od roku 1998 poskytuje priestor, kde sa rodí nové umenie, diskutuje, vzdeláva a stretáva, miesto pre prezentáciu nových myšlienok a inšpirujúcich nápadov.

Žilina

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Občianske združenie, ocenené za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie. Od roku 1992 ovplyvňuje systémové nastavenia vo vzdelávaní či sociálnych službách, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva.

Bratislava, naprieč regiónmi Slovenska

 

Živica - Centrum environmentálnej a etickej výchovy

Občianske združenie, ocenené za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu, a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva. Za nasadenie, ktoré po dlhých rokoch prináša ovocie. Od roku 2000 prináša inšpiratívne príklady v oblasti vzdelávania a ekoporadenstva, prepája a systematicky podporuje ľudí usilujúcich sa o zmenu školstva zdola.

Bratislava, Zvolen, Zaježová

Zdieľať na facebooku