Malá finančná akadémia už druhý rok učí deti na školách rozumieť peniazom

Malá finančná akadémia s Kozmixom
Malá finančná akadémia s Kozmixom / Foto: kozmix.sk

Slovenská republika dosiahla vo finančnej gramotnosti v ostatnej štúdii PISA výkon pod priemerom zúčastnených krajín OECD. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom bol dokonca zaznamenaný významný pokles výkonu slovenských žiakov. Ide pritom o jednu z kľúčových zručností pre život, ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli žiaci v budúcnosti schopní robiť svoje finančné plány a rozhodnutia.


Nezisková organizácia EDULAB, v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou AGEMSOFT realizujú  v poradí už druhý ročník projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ale rozvíja aj ich kreativitu a fantáziu. A to za pomoci inovatívnych učebných postupov a moderných vzdelávacích materiálov, vrátane interaktívnych.

Do aktuálneho ročníka sa zapojilo celkovo 272 základných škôl, ktoré zaregistrovali spolu 350 svojich tried. Znamená to, že do aktivít projektu sa zapojilo až 6 780 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl z celého Slovenska.

 

„Z medzinárodných prieskumov vieme, že naši žiaci majú rezervy v oblasti finančnej gramotnosti. A pritom je téma financií a hospodárenia témou, ktorá bude súčasťou celého ich dospelého života. Vytvoril sme preto projekt šitý na mieru tejto situácii. Chceme učiteľom pomôcť zaujať žiakov a sprostredkovať im základy sveta financií,“ povedal o projekte Ján Machaj, riaditeľ organizácie EDULAB.

Inovatívne prvky určené na vzdelávanie

Každá trieda, ktorá sa do projektu zapojila, získala v úvode projektu štartovací balík, ktorý obsahoval všetky potrebné materiály pre učiteľa a vzdelávacie pomôcky pre žiakov.

 

Základom pre učiteľa bola originálna metodická príručka obsahujúca návody na vzdelávacie aktivity pre žiakov a kód umožňujúci prístup k interaktívnym materiálom. Návody na vzdelávacie aktivity na tému finančnej gramotnosti vychádzali z príslušného národného štandardu. Ide o dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl a samotné aktivity sú smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde.

 

Pre potreby projektu bolo vytvorených 96 interaktívnych úloh, ktoré učitelia využívali na hodinách, prípadne ich zadávali na domácu úlohu prostredníctvom portálu Kozmix.sk. Úlohy boli zamerané predovšetkým na precvičovanie a osvojovanie kompetencií z oblasti matematiky a čítania s porozumením. Riešenie úloh doma s rodičmi bolo dôležitým prvkom projektu, lebo žiak získaval ďalší pohľad na témy preberané v škole, a to z perspektívy rodiny, v ktorej vyrastá.

 

Ďalším z inovatívnych prvkov projektu, ktorý obsahoval štartovací balík pre školy, bol aj kompletný set predmetov potrebných pre realizáciu hry „Naše mesto“, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou projektových aktivít. Základ hry bol postavený na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymieňali známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze si kupovali makety budov do svojej časti mesta, ktorú následne tvorili podľa vlastných predstáv. Na záver, na základe dohody všetkých žiakov potom postavili centrum mesta. Počas hry mal každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť mala svojho bankára, novinára a architekta. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjali svoju kreativitu a fantáziu.

 

Druhý ročník projektu Malá finančná akadémia úspešne nadviazal na prvý ročník, po skončení ktorého učitelia v prieskume uviedli, že projekt Malá finančná akadémia pomáha rozvíjať mnohé kompetencie dôležité pre využitie v praxi.  Vyše 70 % učiteľov uviedlo, že si žiaci najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií. Takmer 60 % tiež uviedlo, že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Deti sa tiež naučili zoraďovať svoje želania podľa dôležitosti. Túto kompetenciu vyhodnotili učitelia ako jednu z najdôležitejších, ktorú si žiaci vďaka projektu osvojili.

 

„Tešíme sa z pozitívnej spätnej väzby učiteľov, avšak tou najväčšou motiváciou na vyhlásenie druhého ročníka bolo pre nás jednoznačne nadšenie detí. Malá finančná akadémia mala úspech až u 92 % školákov, ktorí sa zapojili do projektu. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť odborného partnera, s ktorým môžeme napĺňať našu víziu o inovatívnom vzdelávaní. Veríme, že spoločnými silami nielen prekonáme úspechy minulého roka, ale aj inšpirujeme ďalšie spoločnosti, aby aktívne prispievali k skvalitneniu vzdelávania na Slovensku,“ uviedol Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Zdieľať na facebooku