MATURITA 2017: Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017.
Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. / Foto: Shutterstock

Celkovo 39 670 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. V dňoch 14. – 17. marca 2017 sa konal riadny termín maturitnej skúšky pre 39 587 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 4. – 6. apríla 2017, sa zúčastnilo 83 žiakov. Na testovaní sa zúčastnilo aj 1 592 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 702 stredných škôl, z toho bolo 631 s vyučovacím jazykom slovenským, 42 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 

Elektronická forma maturitnej skúšky sa konala na školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania (110 škôl) a zúčastnilo sa na nej 2 151 žiakov. Elektronická maturita sa uskutočnila z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,8 % maturantov predmetu), maďarský jazyk a literatúra (3,8 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1,9 % maturantov predmetu) a matematika (15,3 % maturantov predmetu).

Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test, a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií vypracovaných NÚCEM-om. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.

 

Žiaci písali externú časť maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (36 806 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 703 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 708 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (39 žiakov). Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, tento rok po prvýkrát povinne maturovali na jazykovej úrovni C1. Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (20 405 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (11 038 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (3 043 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 201 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (594 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (512 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (120 žiakov), potom nemecký jazyk na úrovni C1 (67 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (22 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (17 žiakov) a úroveň B1 (3 žiaci). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka úroveň B2 (8 žiakov) a úroveň B1 (1 žiak); a z talianskeho jazyka úroveň B1 (3 žiaci) a úroveň B2 (2 žiaci). Žiaci gymnázií si mohli vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 4 621 žiakov.

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať 5. – 8. septembra 2017. Na túto skúšku sa neúspešní žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 30. júna 2017.

 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 – riadny termín

Slovenský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 57,6 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 57,3 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 62,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (70,4 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (51,8 %), tento rozdiel je silne vecne významný.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v čítaní s porozumením (gymnáziá 70,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 54,5 %), nasledovala literárna zložka (gymnáziá 71,5 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 52,0 %), najmenej úspešní boli v jazykovej zložke (gymnáziá 69,5 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 49,1 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 2 428 žiakov (6,6 %).

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (6,6 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti ako školy súkromné (8,1 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (85,3 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je vecne významný. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Maďarský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 57,6 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 57,8 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 52,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (71,9 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (48,6 %) s rozdielom na úrovni silnej vecnej významnosti. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 141 žiakov (8,3 %).

Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (3,3 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti ako školy súkromné (18,3 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (78,3 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je vecne významný.  Rozdiely vo výsledkoch krajov, v ktorých sa žiaci zúčastnili na testovaní z maďarského jazyka a literatúry, boli mierne vecne významné v prospech Košického kraja v porovnaní s Banskobystrickým krajom a stredne vecne významné v prospech Bratislavského kraja v porovnaní s Banskobystrickým krajom.

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Priemerná úspešnosť testu bola 43,8 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 43,9 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 41,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (54,0 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (37,5 %), rozdiel je silne vecne významný. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 499 žiakov (29,2 %).

Z hľadiska zriaďovateľa výsledky žiakov cirkevných škôl (3,3 % maturantov) sú porovnateľné s výsledkami žiakov súkromných škôl (18,3 % maturantov) i štátnych škôl (78,3 % maturantov). Rozdiely medzi výsledkami žiakov v Bratislavskom a Banskobystrickom, resp. v Košickom a Banskobystrickom kraji sú na úrovni strednej vecnej významnosti v neprospech Banskobystrického kraja. Rozdiel medzi výsledkami žiakov Trnavského a Banskobystrického kraja bol na úrovni miernej vecnej významnosti v prospech Trnavského kraja, rovnako ako rozdiel medzi žiakmi Košického a Nitrianskeho kraja v prospech Košického kraja. Ostatné výsledky sú medzi sebou porovnateľné.

 

Ukrajinský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 58,1 %. Test písalo 39 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským. Jeden žiak nedosiahol úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Matematika

Priemerná úspešnosť testu bola 45,9 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 45,0 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 50,8 %. Maturitu z matematiky si vybralo 4 621 žiakov, čo je 11,7 % všetkých maturantov, z toho bolo 70,4 % žiakov gymnázií a 29,6 % žiakov stredných odborných škôl. Úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 51,1 %; maturanti z gymnázií, ktorí si matematiku zvolili ako dobrovoľný predmet, dosiahli úspešnosť 51,8 %. Žiaci SOŠ a konzervatórií, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 33,4 %.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 584 žiakov (12,6 %). Z tohto počtu bolo 153 žiakov gymnázií a  431 žiakov stredných odborných škôl. Z počtu 153 žiakov gymnázií si 141 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, čo znamená, že títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, aby ju úspešne vykonali. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky z tohto predmetu sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti základy matematiky (71,4 %), rovnako ako žiaci stredných odborných škôl (55,8 %). Najnižšiu úspešnosť mala časť kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (gymnáziá 33,2 %, stredné odborné školy 18,3 %), žiakom stredných odborných škôl robili problém aj planimetria (18,5 %) a funkcie (25,6 %).

Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (89,3 % maturantov), súkromných (2,3 % maturantov) či cirkevných škôl (8,4 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,0 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 68,4 % a priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 65,7 %.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 2 185 žiakov (10,7 %) zo všetkých žiakov, ktorí maturovali z anglického jazyka na tejto úrovni. V teste úrovne B2 to bolo 235 žiakov (2,1 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne. V teste úrovne C1 nedosiahlo úspešnosť vyššiu ako 33 % 35 žiakov (2,9 %) zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovniach B1 i B2 v časti počúvanie s porozumením (úroveň B1 60,9 %; úroveň B2 74,7 %), nasledovalo čítanie s porozumením (úroveň B1 56,3 %, úroveň B2 68,1 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci oboch úrovní, ako aj po minulé roky, v časti gramatika a lexika (úroveň B1 53,9 %, úroveň B2  62,4 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z anglického jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v druhej časti čítania s porozumením (82,4 %), menej sa im darilo v tretej časti čítania s porozumením (47,0 %) a v prvej časti počúvania s porozumením (56,4 %).

V anglickom jazyku na úrovniach B1 a B2 neboli rozdiely medzi výsledkami žiakov z jednotlivých krajov vecne významné, avšak na úrovni C1 boli rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne až stredne vecne významné, pričom najúspešnejší boli žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 71,5 %.

Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2 a C1 v anglickom jazyku nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl. Na jazykovej úrovni B2 z anglického jazyka sme rovnako nezistili vecne významné rozdiely vo výsledkoch maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

 

Nemecký jazyk

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 42,7 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 59,6 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 bola 57,1 %.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 899 žiakov (29,5 %) zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to bolo 48 žiakov (9,4 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne, na úrovni C1 nedosiahlo úspešnosť vyššiu ako 33 % 5 žiakov (7,5 %) zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti gramatika a lexika (47,5 %), žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (64,4 %); v prípade oboch úrovní B1 aj B2 nasledovalo čítanie s porozumením (úroveň B1 42,9 %, úroveň B2 58,2 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (37,7 %), žiaci na úrovni B2 v časti gramatika a lexika (56,2 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v prvej časti čítania s porozumením (74,9 %), nižšiu úspešnosť dosiahli v tretej časti čítania s porozumením (21,4 %) a v tretej časti počúvania s porozumením (27,6 %).

V nemeckom jazyku na úrovni B1 sme nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov podľa jednotlivých krajov, na úrovni B2 boli rozdiely medzi niektorými krajmi len mierne, na úrovni C1 ich pre malé počty žiakov neinterpretujeme.

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov jednotlivých škôl (štátnych, cirkevných, súkromných) porovnateľné, v prípade maturantov na úrovni C1 ich výsledky podľa zriaďovateľa pre malé počty žiakov neinterpretujeme. Na jazykovej úrovni B2 z nemeckého jazyka sme zistili stredne vecne významný rozdiel vo výsledkoch maturantov z päťročných a štvorročných gymnázií v prospech päťročných gymnázií; výsledky žiakov osemročných gymnázií vzhľadom na malú vzorku maturantov neporovnávame.

 

Ruský jazyk

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 49,7 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 50,0 %. Z ruského jazyka na úrovni C1 bola priemerná úspešnosť žiakov 67,4 %. Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 91 žiakov (15,3 %) zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z ruského jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to v riadnom termíne bolo 22 žiakov (18,3 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne, na úrovni C1 nezvládol test EČ MS 1 žiak (4,5 %).

 

Francúzsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 bola 35,0 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 58,6 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovniach B1 a B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

 

Španielsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 30,0 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 74,6 %. Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahol jeden žiak. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

 

Taliansky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 57,8 %. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 40,8 %. Všetci žiaci maturujúci z talianskeho jazyka na úrovniach B1 i B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Zverejnenie výsledkov škôl a ďalších informácií o  Maturite 2017

Výsledky škôl z jednotlivých predmetov v Maturite 2017 zverejníme do 19. mája 2017 na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na portáli Výsledky testovaní  http://vysledky.nucem.sk/.

Viac informácií o maturitnej skúške nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Čítajte viac o téme: Maturity 2016/2017
Zdieľať na facebooku