Vzdelávanie pedagogických asistentov

  Foto: MŠVVŠ SR
05.10.2015 |

O problematike pedagogických asistentov, ich kvalifikácii a postavení diskutovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Za okrúhlym stolom s názvom „Ako skvalitniť systémové postavenie a kvalifikáciu pedagogických asistentov, ktorí vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ sa stretla s odborníkmi z akademickej aj profesijnej oblasti. S odbornou prípravou asistentov by mohli výrazne pomôcť pedagogické lýceá, ktoré momentálne ministerstvo školstva experimentálne overuje.

 

V súčasnosti príprava budúcich pedagogických asistentov prebieha najmä na vysokých školách. Podľa Branislava Pupalu, profesora Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, absolventi pedagogických študijných odborov na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia síce získajú kvalifikáciu pedagogického asistenta, avšak v študijných odboroch sa nenachádzajú žiadne odborné predmety, ktoré by ich pripravili na túto profesiu. Podľa neho by práve pedagogické a sociálne akadémie mohli prebrať výraznejšiu úlohu pri príprave pedagogických asistentov. Aj prvé ohlasy z praxe a regiónov zapojených do tohto systému sú pozitívne. „Ukazuje sa, že pedagogické lýceum, ktoré dokáže absolventov dobre pripraviť pre prax už počas štúdia na strednej škole, môže byť najefektívnejším spôsobom prípravy pedagogických asistentov,“ uviedla R. Kanovská a zároveň zdôraznila, že ministerstvo sa bude snažiť vytvoriť podmienky na propagáciu tohto študijného odboru aj v ďalších regiónoch Slovenska.

 

Počas debaty za okrúhlym stolom, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom, účastníci diskutovali aj o zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na školách, o skúsenostiach z národných projektov zameraných na marginalizované rómske komunity a o nevyhnutnosti zaviesť legislatívne zmeny smerujúce k vytvoreniu podmienok pre inklúziu detí vo vzdelávaní na školách.

 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdieľať na facebooku