Ako chránia deti na Islande?

Ilustračné foto: Bigstock
Ilustračné foto: Bigstock  

Zákony na Islande zakazujú akékoľvek násilie na deťoch, vrátane slovného násilia, či násilia v rodine. Každý obyvateľ má povinnosť hlásiť prípady zanedbávania či násilia páchaného na deťoch jednému z 27 Úradov na ochranu dieťaťa, ktorý patrí pod Národnú agentúru na ochranu detí.

 

Agentúra zamestnáva 77 expertov, ktorí preverujú nahlásené podnety. Za rok 2015 bolo nahlásených 5322, z toho v 3086 prípadoch bolo nutné ďalšie vyšetrovanie.  Pri výkone práce je pre týchto odborníkov prioritou, aby dieťa ostalo v rodine. Pracujú s dieťaťom v prirodzenom prostredí - využívajú metodiku multisystematickej terapie, ktorá sa ukázala ako veľmi efektívna pri riešení problémov detí. Cieľom je, aby rodičia prebrali kontrolu nad svojím dieťaťom, respektíve, aby sami upravili svoje správanie voči nemu. V praxi to vyzerá tak, že pracovníci uzavrú s rodinou zmluvu, ktorá obsahuje dohodnuté kroky na vyriešenie problému dieťaťa, prípadne rodiča (napr. alkoholizmus) a v rámci 3-mesačných vyhodnocovacích intervalov posudzujú stav dieťaťa a plnenia dohody.

Nie vždy sa však dá využiť táto metóda. Sú aj prípady, kedy dieťa musí byť z rodiny odobraté, pretože je to v jeho najlepšom záujme. Stáva sa tak vtedy, ak deti žijú vo veľmi zlých podmienkach, sú týrané alebo zneužívané. Každý prípad odobrania dieťaťa od rodiny posudzuje 5-členná Komisia na ochranu dieťaťa. Tá rozhoduje, či prípad posunie na súd, alebo sa dieťa vráti do rodiny.

 

Národná agentúra na ochranu detí zastrešuje aj ďalšie inštitúcie. Patrí medzi ne Children´s House –domov pre deti, kde sa riešia prípady sexuálne zneužívaných detí.  Agentúra zároveň realizuje projekty a aktivity na prevenciu sexuálneho zneužívania a skupinovú terapiu pre deti, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Pomoc týmto deťom je o to dôležitejšia, že skúsenosti odborníkov svedčia o tom, že ich psychológia a správanie vysiela rovnaké symptómy ako u detí, ktoré žijú vo vojnových zónach.

 

Kampaň pre rodičov znížila počet centier

Pod agentúru patrí aj Diagnostické a liečebné centrum. Navštevujú ho deti od 13 do 18 rokov, ktoré sú závislé na drogách alebo majú inú poruchu správania. Pred 10-mi rokmi bolo takýchto domov na Islande 13, dnes sú 3 a jeden z nich v tomto roku plánujú zatvoriť. Znižovanie počtu týchto zariadení je výsledkom projektu cieleného boja proti alkoholizmu mladých ľudí. A v čom spočíva jeho úspech? Zameral sa na väčšie zaangažovanie rodičov pri výchove tínedžerov, čím sa mu podarilo dosiahnuť kultúrnu zmenu v krajine, kde od 13. – 14. roku boli deti považované za samostatné.

 

 


 

S činnosťou Národnej agentúry na ochranu detí sa Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska oboznámila spolu so Zuzanou Konrádovou, generálnou sekretárkou Koalície pre deti Slovensko počas študijnej cesty, ktorú absolvovali 9. – 12. júna v Reykjavíku. Táto študijná návšteva zameraná na výmenu skúseností a tvorbu partnerstiev v oblasti podpory a ochrany práv detí a mladých ľudí bola podporená z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 grantov EHP a Nórska.

Zdieľať na facebooku