Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl

Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl.
Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl. / Foto: Bigstock

 Bratislava 4. mája (TASR) - Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2021, bude predprimárne vzdelávanie povinné. Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí do materských škôl, zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania. Rezort školstva uviedol, že ak bude na Slovensku v čase zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy. Dôraz sa má klásť na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, respektíve príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
      

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 podávajú rodičia počas mája. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy. Rezort školstva upozorňuje, že počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Riaditeľ žiadnej škôlky zaradenej v sieti škôl a školských zariadení nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.
      

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. "Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné," uvádza sa v usmernení.
      

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna. Do škôlok sa prijímajú deti od troch rokov, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Zdieľať na facebooku