OECD vyzýva ministerstvo školstva, aby poskytlo občanom individuálny vzdelávací účet

vzdelávací účet
vzdelávací účet / Foto: Pexels

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR reflektuje výzvu OECD poskytnúť priamo občanom Slovenska finančný nástroj na zvýšenie motivácie k celoživotnému vzdelávaniu, nazývaný individuálny vzdelávací účet, v pripravovanej Stratégii pre celoživotné vzdelávanie a celoživotné poradenstvo. Jej predloženie na vládu je naplánované na november. Ako uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu školstva, zavedením individuálnych vzdelávacích účtov sa znižuje finančná bariéra ako jedna z najvýznamnejších prekážok pre účasť v neformálnom vzdelávaní.
      

Súčasťou opatrenia pilotnej schémy je aj motivovanie poskytovateľov využívať online formy vyučovania. "Keďže organizácia neformálneho vzdelávania v prezenčnej forme predstavuje tiež jednu z bariér účasti na neformálnom vzdelávaní pre jednotlivcov," uviedol rezort školstva.
      

Ministerstvo školstva podporuje aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pracuje na podpore inkluzívneho vzdelávania. "V minulom roku rezort školstva vyčlenil zo svojej rozpočtovej kapitoly 35.000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020," priblížilo ministerstvo.
      

Prostredníctvom národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ministerstvo školstva podporuje zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov na školách. "Investíciou 82 miliónov eur ministerstvo školstva umožnilo v materských, základných a stredných školách v celkovom počte 813 škôl vytvoriť 196 pozícií školského psychológa, 230 pozícií školského špeciálneho pedagóga, 101 pozícií sociálneho pedagóga a 1495 pozícií pedagogického asistenta a asistenta učiteľa, ktorí pomáhajú denne deťom a žiakom prekonávať bariéry v prezenčnom aj dištančnom vzdelávaní," ozrejmil tlačový odbor ministerstva školstva.
      

Ministerstvo v reakcii na OECD poukázalo, že vlani iniciovalo a finančne podporilo projekt Letné školy, orientovaný najmä na socializáciu detí. Na tento projekt plánuje rezort školstva vyčleniť financie aj v tomto roku, pričom žiaci počas letných škôl budú zameraní viac na doučovanie. "V polovici marca tohto roku spustilo MŠVVaŠ SR projekt Spolu múdrejší s cieľom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo potrebujú preopakovať učivo. Najvýraznejšie zastúpenie majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia," uviedol rezort školstva. Na tento projekt je vyčlenených 1,5 milióna eur. Mesačne tak bude viac ako 3000 učiteľov doučovať žiakov na 471 školách.
      

OECD minulý týždeň odporučila vláde podporu vzdelávania, inovácií, obmedzenie bariér pri vstupe na pracovný trh pre ženy či marginalizované skupiny a zvýšenie efektivity verejného sektora. V oblasti vzdelávania zas poskytnúť zamestnávateľom finančné stimuly, aby školili nízkokvalifikovaných zamestnancov, podporovať nové firmy vzdelávania prostredníctvom otvorených online kurzov, finančne podporiť školy pre sociálne znevýhodnené skupiny a zlepšenie flexibility a citlivosti terciárneho vzdelávania na potreby trhu práce.

Zdieľať na facebooku