Ministerstvo školstva plánuje reformu poradenského systému

  Foto: Pexels

Bratislava 6. marca (TASR) - Poradenský systém čaká transformácia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje jeho reformu. Zmeny budú súčasťou školského zákona, v ktorom momentálne ministerstvo školstva zapracúva dôležité pripomienky a v nasledujúcich dňoch bude predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.
      

Dôvodom reformy je vytvorenie systému poradenstva, v ktorom je dieťa a jeho rozvoj vnímané celostne, v kontexte rodinného prostredia a komunity, v ktorej žije, ako aj väzieb a vzťahov, ktoré sú pre neho kľúčové. Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania rezortu školstva Svetlana Síthová vyzdvihla potrebu inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní a tiež aj v poradenskom systéme. Ako dodala, k zmene pristúpili aj po tom, ako Štátna školská inšpekcia dlhodobo upozorňuje na nedostatky v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
      

"V triedach základných škôl je momentálne 75.137 detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby," uviedla pre TASR Síthová. Momentálne poskytujú poradenstvo a prevenciu dva druhy zariadení, a to centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). CPPPaP sa zameriavajú na služby deťom a žiakom bez zdravotného postihnutia a CŠPP na deti a žiakov so zdravotným postihnutím.
      

Hlavný poradca ministra školstva v oblasti poradenského systému Ivan Juráš poukázal na náročnosť orientácie v tomto systéme. Problémom je aj to, že momentálne neexistuje miesto, kde by sa všetky pohľady spojili, zosúladili a poskytli komplexnosť poskytovaných služieb z oboch typov zariadení. Zmenou podľa Síthovej chcú docieliť aj to, aby sa dalo ľahšie orientovať v systéme pomoci pre deti a ich rodiny.
      

Pilierom reformy sú štandardy poskytovaných služieb, čím sa zabezpečí miera kvality. Rovnako komplexná odborná starostlivosť dostupná pre deti a rodiny "pod jednou strechou". Po novom by mala fungovať prepojenosť systému v piatich nadväzujúcich podporných úrovniach. Prvú budú tvoriť učitelia v škole za opory inkluzívnych tímov, druhú školský podporný tím v škole. Podpornú úroveň tretieho a štvrtého stupňa budú tvoriť centrá poradenstva a prevencie a piatu špecializované centrum poradenstva a prevencie, ktoré budú poskytovať vysokošpecializovanú odború činnosť.
      

"Systém poradenstva a prevencie bude na jednotlivých úrovniach prepojený, čím sa zabezpečí rýchly a integrovaný prístup dieťaťa k podpore a poradenstvu," uviedla Síthová. Ako dodala, vznikne aj nová pozícia, ktorou bude koordinátor klienta. Okrem toho bude súčasťou systému aj multidisciplinárny tím. Spolupráca a prepojenosť odborníkov je podľa nej kľúčovým nositeľom vzájomnej odbornej opory.
      

Síthová dodala, že počet centier sa znižovať nebude, dôležité je zjednotenie a prepojenie systému. Rezort školstva plánuje, že by zmeny v poradenskom systéme mohli začať platiť od januára 2023.

Zdieľať na facebooku