Vláda chce, aby deti z ohrozeného prostredia chodili od 3 rokov povinne do škôlky

  Foto: Bigstock

Bratislava 19. apríla 2020 (TASR) - Dôsledná akreditácia vysokoškolských programov vrátane zníženia ich počtu a zvýšenia kvality, ambícia odoberať podvodne získané tituly na vysokých školách či povinná škôlka pre deti od troch rokov, ktoré sú ohrozené rizikovým prostredím. To sú niektoré z priorít, ktoré vládny kabinet zaradil do Programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti školstva. Dokument vláda schválila v nedeľu.
      

Vláda napríklad plánuje digitálnu transformáciu školstva, redefinovať chce úlohu školskej inšpekcie, a tiež navýšiť počty odborných zamestnancov, špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov. Kabinet chce skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávania pedagógov, a tým aj zabezpečiť rast platov.
      

"Vláda SR zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu," píše sa v dokumente, pričom vláda by mala podporiť odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku. Kabinet chce tiež podporiť otvorenie trhu s učebnicami, zabezpečiť chýbajúce učebnice, či podporiť využívanie digitálnych materiálov.
      

Prioritou je tiež dôsledná akreditácia vysokoškolských programov. Vláda plánuje podporiť prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo tak, aby sa zvýšila kvalita a znížil počet študijných odborov a programov. Zaväzuje sa tiež podporiť mechanizmy na zabezpečenie akademickej etiky vrátane odoberania podvodne získaných titulov. Špecificky sa chce vláda venovať skvalitneniu učiteľských odborov a podporiť mieni uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa. V pláne je tiež dofinancovanie rekonštrukcie študentského bývania.
      

V oblasti predprimárneho vzdelávania chce vláda zabezpečiť, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov. Takisto mieni zvážiť poskytovanie príspevku zákonným zástupcom dieťaťa od troch rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do materskej školy. Kabinet tiež plánuje postupne zavádzať nárokovateľnosť miesta v škôlke, kapacity chce dobudovať pomocou eurofondov, ako aj zjednodušením zriaďovania škôlok v priestoroch základných škôl či zamestnávateľov.
      

Ďalším cieľom vlády je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby sa rešpektovala autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Kabinet chce takisto zvážiť zjednotenie financovania škôl pod ministerstvom školstva.
      

Vláda sa zaväzuje prijať stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Kabinet plánuje zároveň definovať pojem národnostné školstvo v legislatíve, chce klásť dôraz na interkultúrny a interetnický dialóg a zanalyzovať postavenie malotriednych škôl.
      

Na zlepšenie financovania vedy a výskumu plánuje vláda zvážiť presun všetkých kompetencií a finančných prostriedkov na vedu, výskum a inovácie do jedného rezortu. Chce tiež motivovať súkromný sektor na investovanie do vedy a výskumu. Upraviť plánuje platové ohodnotenie vedcov a vysokoškolských učiteľov pri preukázaní kvality výstupov ich práce. Vláda sa tiež zaväzuje dokončiť transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na samostatne hospodáriace subjekty, ktoré môžu získavať vlastné zdroje financovania.
      

Vláda chce tiež presadiť transparentné financovanie všetkých druhov športu. "Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov," píše sa ďalej v dokumente. V oblasti športu plánuje kabinet presadiť výstavbu a obnovu športovísk, rozvinúť chce koncept otvorených školských dvorov či podporiť vznik špecializovaných športových tried na základných školách.

Zdieľať na facebooku