Termíny zápisov do materských škôl pre rok 2018/2019 začnú zverejňovať zajtra

Termíny zápisov do materských škôl zverejňujú riaditelia materských škôl. Spravidla sa konajú od 30. apríla do 31. mája.
Termíny zápisov do materských škôl zverejňujú riaditelia materských škôl. Spravidla sa konajú od 30. apríla do 31. mája. / Foto: Bigstock

Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca.

 

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019. Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca, informuje o tom rezort školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Samotné prijímanie žiadostí by sa malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl. "Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch," uvádza ministerstvo školstva. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. "Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou," priblížil rezort školstva.

V školskom roku 2017/2018 je na Slovensku v prevádzke 2984 materských škôl, z toho je 2742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. V nich bolo spolu zapísaných vyše 160.000 detí. "V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet tried v materských školách o 129 a počet detí stúpol medziročne o 1192. K 15. septembru 2017 bolo evidovaných 12.324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy," uzavrelo ministerstvo školstva.

Zdieľať na facebooku