ŠŠI: Nesprávna psychologická diagnostika znižuje šance detí z rómskych komunít

  Foto: Bigstock

Bratislava 23. apríla (TASR) - Nesprávna psychologická diagnostika znižuje šance detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vymaniť sa zo zlej socioekonomickej situácie a získať vzdelanie. Nedostatky spočívajú v postupe pri psychologických vyšetreniach, vo výbere psychodiagnostických metód či v nedostatočnom zohľadnení kultúrnych a jazykových bariér. Následne sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia chybne zaradené do špeciálneho vzdelávacieho prúdu. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) Katarína Matejková.
        

"Dlhodobý a závažný problém s nadmerným zastúpením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych základných školách (ZŠ) a v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v ZŠ naďalej pretrváva. S uvedeným problémom neúmerného zastúpenia detí najmä z MRK poukazujeme aj na nedokonalosť psychologickej diagnostiky, pre ktorú má uvedená skupina detí nízku šancu vymaniť sa zo zlej socioekonomickej situácie a získať vzdelanie," upozornila hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.
       

Inšpektori takisto vykonali počas ostatných ôsmich rokov takmer 130 inšpekcií zameraných na prijímanie žiakov do špeciálnych škôl a tried. "Zistili sme, že posúdenie úrovne všeobecných rozumových schopností žiakov v zariadeniach poradenstva a prevencie neprebiehalo vždy korektne. Niektoré správy z psychologického vyšetrenia boli vypracované s nedostatkami, a preto je objektivita vyšetrenia spochybnená," priblížila hlavná školská inšpektorka.
        

S nedostatkami súvisí aj výber zariadení poradenstva a prevencie. "Z celkového počtu analyzovaných správ (420) v kontrolovaných subjektoch za sledované obdobie bolo odporúčané rediagnostické vyšetrenie v 36 percentách. Na základe zistených závažných nedostatkov v školskom roku 2015/2016 som podala návrhy na vyradenie niekoľkých poradenských zariadení v rámci celej krajiny," uzavrela Štofková Dianovská.
        

Viac informácií k zisteniam zariadení poradenstva a prevencie je uvedených v správe Stav poskytovanej odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva a prevencie a prijímanie žiakov do špeciálnych tried a špeciálnych ZŠ a v správach na webe ŠŠI.

Zdieľať na facebooku