Rezort školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie dieťaťa do materskej školy

Rezort školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole.
Rezort školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. / Foto: Shutterstock

Bratislava 23. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. V tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý rezort školstva predložil do opätovného skráteného pripomienkového konania.
        

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 24. augusta do 19. septembra 2022 a na základe výsledkov pripomienkového konania sa podstatne zmenil. Materiál bol dopracovaný o ďalšie reformy z Plánu obnovy a odolnosti SR - zavedenie právneho nároku na prijatie na predprimárne vzdelávanie a úpravu (stransparentnenie) financovania predprimárneho vzdelávania. "V tejto súvislosti je naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu, v nadväznosti na plnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR," odôvodnil rezort školstva.
        

Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele plánu obnovy, ide napríklad o zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole, alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov. Ďalej aj o definíciu konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Súčasťou je aj reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
        

Po novom sa spresňujú aj niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe, rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania a modifikujú sa kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl.

Zdieľať na facebooku