NIVAM: V domácnostiach sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

  Foto: Lex Photography/Pexels

Bratislava 19. septembra (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) realizuje do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Informuje o tom NIVAM na svojom webe.
      

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 - 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí s pomocou informačno-komunikačných technológií.
      

Výskum je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V SR ho v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje NIVAM.
      

"Zapojením sa do tohto výskumu získame objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Výsledky budú porovnané s podobným výskumom, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, čo umožní porovnanie v rámci SR, či sa úroveň vedomostí a zručností dospelých za posledné roky zlepšuje alebo zhoršuje," uvádza NIVAM. Výsledky budú taktiež porovnávané v rámci jednotlivých krajín a ukážu, či Slovensko so svojimi zručnosťami obstojí v medzinárodnej konkurencii.
      

Výskum ukáže aj silné a slabé stránky vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania. Poskytne aj podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, aby umožňovalo obyvateľom doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykoľvek v priebehu dospelého života.
      

Obyvatelia Slovenska sú do prieskumu náhodne vybraní. V SR bude v hlavnej fáze pre účasť vo výskume oslovených 10.000 domácností. Súčasne budú oslovení aj učitelia základných a stredných škôl, ktorých odpovede sa porovnajú s výsledkami výskumu PIAAC Online.

Zdieľať na facebooku