Projekt Moja prvá škola prinesie pestré jesenné aktivity. Zapojené školy môžu vyhrať atraktívne ceny

Projekt Moja prvá škola“ spája modernú metodickú príručku pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk.
Projekt Moja prvá škola“ spája modernú metodickú príručku pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk. / Foto: Edulab

S ambíciou priniesť inovatívnu výučbu už na prvý stupeň základných škôl odštartoval v máji tohto roka projekt neziskovej organizácie EDULAB „Moja prvá škola“. Projekt spája modernú metodickú príručku pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk.  Jeho cieľom je obohatiť tradičnú výučbu na prvom stupni základnej školy o nové metódy, formy a trendy.

O tom, že možnosť modernej a inšpiratívnej výučby školy a učiteľov oslovila, svedčí aj ich enormný záujem o účasť v projekte „Moja prvá škola“. V priebehu krátkeho času sa do projektu zaregistrovalo okolo 1 300 škôl a viac ako 6 000 učiteľov. Ďalšie školy sa môžu zapojiť do konca roka 2016.

 

Prečo taký záujem?

Svoju úlohu istotne zohráva, okrem iného, aj nedostatok kvalitných učebných materiálov na 1. stupni. Zapojené školy láka najmä kvalita materiálov, ktoré vďaka projektu učitelia získajú. Napríklad, metodika Moja prvá škola bola vytvorená učiteľmi z praxe v spolupráci s odborníkmi na pedagogiku z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Tí do vypracovaných tém pretavili praktické skúsenosti z dlhoročnej výučby. Výsledkom je učebná pomôcka pre učiteľa, ktorá obsahuje návod na viac ako 250 nových aktivít. V nich sú zakomponované inovatívne učebné metódy a postupy, ako napríklad obrátené vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie, tvorba pojmových máp, projektové vyučovanie, storytelling a mnohé ďalšie.

Kvalitatívne na vysokej úrovni je aj vzdelávací portál Kozmix.sk, ktorý učitelia bezplatne využívajú v projekte Moja prvá škola. Obsahuje viac ako 500 lekcií pre 11 predmetov vyučovaných na prvom stupni základnej školy. Okrem toho je učiteľom k dispozícii viac ako 600 animácií a 1 400 digitálnych interaktívnych cvičení. Obsah portálu navyše korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom. Veľkým prínosom je aj prepojenie na bežne dostupné učebnice používané na 1. stupni základných škôl, ktoré dodáva práci s portálom nový rozmer. Rovnako ako pri metodike, je odborným garantom vzdelávacieho portálu Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Výhody digitálneho vzdelávacieho obsahu

Je zrejmé, že používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu vo výučbe prispieva k jej pestrosti a robí ju pre žiakov atraktívnou. Multimediálny obsah žiakov zaujme, je interaktívny a názorný.  Preto si takto osvojené vedomosti, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, pamätajú lepšie, čo je cieľom každého vzdelávania. Niet divu, deti, ktoré v súčasnosti sedia v školských laviciach, sa narodili do digitálneho sveta. Toto prostredie je pre ne úplne prirodzené a takto podávané informácie aj ľahšie vstrebávajú. To však neznamená, že sa má upúšťať od tradičných foriem výučby. To potvrdzujú aj samotní učitelia, ktorí digitálne učivo pravidelne na svojich hodinách využívajú a ktorí ho považujú za veľmi vhodný doplnok tradičných foriem výučby. Je preukázané, že čím viac rôznorodých metód aplikuje učiteľ vo výučbe, tým kvalitnejšie a trvalejšie sú znalosti a spôsobilosti žiakov.

Portál KOZMIX nie je určený len pre výučbu v rámci školského vyučovania, ale pomáha deťom aj pri upevňovaní vedomostí v domácom prostredí. Hravou formou sa aj tí najzvedavejší žiaci dozvedia všetko, čo ich zaujíma. Pre rodiča, ktorý chce, aby sa jeho dieťa na počítači alebo tablete nielen hralo, ale sa aj učilo, je tento portál tým pravým prostriedkom pre domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu spracovaného zábavnou formou tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma aj v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov, ktoré vytvárajú pozitívny vzťah k celoživotnému učeniu, budujú funkčnú gramotnosť a učia základné vzťahy a súvislosti pre orientáciu dieťaťa v okolitom svete.

 

Zapojených učiteľov a ich žiakov čakajú na jeseň pestré aktivity

Prvou z naplánovaných jesenných aktivít je Hviezdna súťaž s Kozmixom. Už koncom septembra dostanú učitelia zo zapojených škôl prvú zo sady hracích kariet pre svojich žiakov, ktorí po splnení zadaných úloh budú na karty lepiť nálepky s postavičkou Kozmixa. Vyplnená hracia karta bude zaradená do záverečného žrebovania o skvelé ceny. Ďalšie 4 hracie karty budú môcť žiaci získať zakúpením časopisu Kozmix prostredníctvom svojho učiteľa. Neskôr bude nasledovať aktivita Kozmix Science zameraná na projektové vyučovanie.

 

Prečo je Hviezdna súťaž s Kozmixom pre žiakov prospešná?

Súťaž nie je samoúčelná, okrem zábavy má totiž aj významný vzdelávací rozmer. Do vzdelávacieho procesu prináša prvky takzvanej gamifikácie. To znamená, že žiaci sa učia a popritom sú zapojení do hry, v ktorej postupne získavajú nálepky a spolu s Kozmixom a jeho kamarátmi prechádzajú vzdelávaco-herným obsahom piatich hracích kariet. Gamifikácia dopĺňa k vzdelávaniu ďalšiu motivačnú vrstvu, keďže prirodzene smeruje žiakov k riešeniu ďalších úloh. Učiteľ vďaka Hviezdnej súťaži získa nástroj motivácie žiakov k vzdelávaniu prostredníctvom hry. Samozrejme, okrem prvkov gamifikácie sú nemalým príspevkom k motivácii aj stovky cien, ktoré sú pripravené ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov.

 

Aké sú výhry v Hviezdnej súťaži s Kozmixom?

Odmenou za účasť v súťaži je množstvo atraktívnych cien nielen pre žiakov, ale aj ich rodiny, triedy, učiteľov a školy. Ich zoznam je dostupný tu. Len pre informáciu – hlavnou cenou pre školu je koncert Márie Čírovej, ktorý sa uskutoční priamo v priestoroch vyžrebovanej víťaznej školy.

 

 

 

A čo ostatné školy?

Získať modernú metodickú príručku pre učiteľov, prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk, zapojiť sa  do jesenných projektových aktivít a získať tak atraktívne ceny môžu aj základné školy, ktoré sa do projektu Moja prvá škola zatiaľ neprihlásili. Aby toho stihli čo najviac, mali by sa prihlásiť čo najskôr. Registrácia končí 31.12. 2016.

Čítajte viac o téme: Súťaž, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku