Počty žiakov v triedach sa menia

  Foto: Bigstock

27.5.2015 |

Na základe podnetov občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci podpory zachovania malotriednych základných škôl a zrušenia minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy stanovených v školskom zákone, uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovné stanovisko:

Od 1. septembra 2015 nadobudne účinnosť ustanovenie § 29 ods. 8 a 16 školského zákona, ktorými sa stanovujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy a osobitné prípady, v ktorých zriaďovateľ základnej školy môže určiť nižší počet žiakov v triede, ako je stanovený minimálny počet žiakov v triede.

Za osobitné prípady sa považuje: znížená dostupnosť žiakov do školy, pričom ide o dĺžku dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšiu ako 6 kilometrov, vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.

Za prípad hodný osobitného zreteľa sa považuje aj rozhodnutie zriaďovateľa základnej školy dofinancovať školu v prípade nedostatku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. V takom prípade môže zriaďovateľ prevádzkovať základnú školu s nižším počtom žiakov v triede.
Stanovené minimálne počty žiakov v triede sa podľa § 161e školského zákona budú v školskom roku 2015/2016 vzťahovať na triedy prvého ročníka, spojené triedy prvého stupňa základnej školy a triedy piateho ročníka základnej školy.
Minimálne počty žiakov v triedach boli ustanovené aj v predchádzajúcom období, a to pred prijatím nového školského zákona. V súčasnosti nastavené minimálne počty žiakov v triedach základnej školy sú ustanovené v školskom zákone na rovnakej úrovni ako pred rokom 2008 alebo na nižšej úrovni.


Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 15. apríla 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V návrhu zákona sa ustanovuje možnosť vzdelávať žiakov z viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy v jednej triede, tak ako to platilo do roku 2013.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo k tejto zmene aj na základe podnetu Združenia miest a obcí Slovenska. Uvedomujeme si, že súčasné legislatívne riešenie spôsobilo problémy v obciach s nízkym počtom žiakov v škole, no cieľom tohto opatrenia bolo zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania. Navrhovanou úpravou v novele školského zákona predloženej do legislatívneho procesu sa umožní zachovať malé základné školy s jednou triedou, v ktorej sa budú vzdelávať žiaci viacerých ročníkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR berie podnety občanov na vedomie a bude sa nimi zaoberať s prihliadnutím na minimalizáciu vplyvu na obce s nízkym počtom žiakov v základnej škole.


Zdroj: MŠVVaŠ SR

Zdieľať na facebooku