Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách

  Foto: Shutterstock

V záujme odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 18. apríla 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“.  Na tento účel boli vyčlenené rozpočtové prostriedky vo výške 300 000,- €, a to na kapitálové výdavky. Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €. Oprávnený žiadateľ  (uvedený vo výzve) žiadosť  o financovanie rozvojového projektu s rozpisom rozpočtu predkladá príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017.

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ a tlačivo Žiadosť o financovanie rozvojového projektu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

www.minedu.sk

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku