Grantový program Zelené vzdelávanie: Získajte 2000 eur na vzdelávanie detí o životnom prostredí

  Foto: Bigstock

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie Volkswagen Slovakia spustený v roku 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

 

Ciele grantového programu:

 • Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 • Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
 • Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 • Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú, aktivitu detí

 

Žiadateľ:

 • Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku

 

Téma grantového programu na rok 2016: Súťaž o najlepší eko-vylepšovák na škole

 

Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:

 1. Podajte Žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
 2. Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
 3. Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
 4. Zrealizujte víťazný projekt.
 5. Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
 6. Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.

 

Doplňujúce informácie k súťaži:

 • Úlohou žiakov bude pripraviť v skupinách projekt s konkrétnym návrhom ako prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.
 • Súťažiace skupiny predstavia a odprezentujú svoje projekty, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najlepší.
 • Komisia hodnotí kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentáciu.
 • Najlepší projekt sa na škole alebo v jej okolí zrealizuje.
 • Ekologické a environmentálne témy budú začlenené do vyučovania v rámci vami určených hodín.

 

Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Realizácia projektov: November 2016 – október 2017 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)
Otvorenie grantového programu: 24. august 2016
Uzávierka prijímania žiadostí: 12. október 2016

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku