Minister školstva predstavil konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

  Zdroj: minedu

Minister školstva dnes na tlačovej besede predstavil verejnosti definitívny zoznam úloh na tento rok, ktorý vznikol po rokovaniach s odborníkmi a poradným tímom ministra.

 

„Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré sme v započatej reforme školstva už zrealizovali“, povedal minister školstva pred začiatkom predstavenia konkrétneho balíka úloh, ktoré má rezort v pláne zrealizovať ešte v tomto roku.

 

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva.

Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

 

Do oblasti regionálneho školstva pribudla úloha súvisiaca so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1.1.2017. Vysoké školstvo má vo finálnom zozname úloh dve nové, a to zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov od 1.1.2017 a financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam.

Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu bude návrh programu predložený 1. decembra 2016.

 

„Pred nami sú náročné mesiace, aby sme do konca tohto roka splnili ďalšie naplánované úlohy. Preto by som sa chcel poďakovať zamestnancom rezortu školstva za ich aktívnu prácu na tejto reforme i partnerom, ktorí si sadli za rokovací stôl“, uviedol Peter Plavčan.

Podrobný zoznam konkrétnych úloh (vrátane úloh súvisiacich s tvorbou Národného programu výchovy a vzdelávania), ktorými sa budú napĺňať tézy programového vyhlásenia vlády, spolu s doplňujúcimi informáciami, bude uvedený na webovom sídle ministerstva školstva. Zoznam nebude zahŕňať úlohy rezortu vykonávané v rámci bežnej agendy.

 

Zoznam konkrétnych úloh ministerstva školstva na napĺňanie programového vyhlásenia vlády školstva v jednotlivých oblastiach

 

V oblasti regionálneho školstva ide o tieto úlohy:

 

Úloha čísloFormulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016Termín splnenia úlohy
1Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1.9.2016.1.9.2016
2V spolupráci so ZMOSom a VÚC charakterizovať problém tzv. modernizačného dlhu v oblasti priestorového zabezpečenia a stanoviť ďalší postup v tejto oblasti. V tejto súvislosti obmedziť poskytovanie prostriedkov na odstraňovanie havarijných situácií len na prípady, keď ide o skutočnú havarijnú situáciu v zmysle zákona a nie o nahrádzanie povinností zriaďovateľa starať sa riadne o objekty škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.31.10.2016
3V súvislosti s diskusiami okolo tzv. modernizačného dlhu v oblasti materiálno-technického zabezpečenia popísať problém vybavenia ZŠ a SŠ povinným materiálno-technickým zabezpečením z hľadiska aktuálnej legislatívy, ako aj skutočného stavu.31.10.2016
4Zabezpečiť systémovú a pravidelnú spoluprácu ministerstva so školskou a akademickou obcou nasledovne:31.12.2016
1. ustanoviť pravidelnú komunikáciu na najvyššej úrovni formou okrúhlych stolov, ktoré bude minister zvolávať pravidelne, spravidla trikrát do roka;
2. realizovať spoluprácu na technickej úrovni formou pracovných skupín zložených z pracovníkov ministerstva a zástupcov školskej a akademickej obce, ktoré bude ministerstvo zriaďovať podľa aktuálnej potreby;
3. obnoviť činnosť Rady pre systémové zmeny v školstve ako stáleho poradného orgánu ministra zloženého zo zástupcov školskej a akademickej obce; v rámci obnovenia činnosti Rady inovovať jej štatút a zloženie.
5Pripraviť návrh na prehodnotenie presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR na MV SR uskutočneného v roku 2013 s cieľom vrátiť tieto kompetencie na MŠVVaŠ SR; prerokovať návrh s MV SR a závery z diskusie predložiť na rokovanie vlády spolu s návrhom ďalšieho postupu.31.10.2016
6Zabezpečiť do konca roku 2016 funkčnosť rezortného informačného systému (RIS) napĺňajúcu aktuálne potreby riadenia regionálneho školstva a prezentovať ju verejnosti; navrhnúť postup rozvoja systému vyplývajúci z nových potrieb spojených so zmenami v regionálnom školstve v ďalších rokoch.31.12.2016
7Pripraviť novelu zákona o financovaní; v rámci nej, okrem iného, riešiť problematiku financovania prvého stupňa základných škôl zvážením zohľadnenia okrem počtu žiakov aj nevyhnutného počtu tried; zrušiť zvýhodnenie normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250; zjednodušiť súčasný zákon o financovaní vypustením zbytočných častí a odstrániť zo zákona nejednoznačné ustanovenia; zaviesť zohľadňovanie dĺžky praxe pedagogických a odborných zamestnancov.22.8.2016
8Pokračovať v aktivitách vedúcich k znižovaniu administratívnej záťaže s konkrétnymi výstupmi.31.12.2016
9Vyhodnotiť prvé skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania.30.9.2016
10V spolupráci so subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre trh práce pripraviť návrh podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania.30.9.2016
11Zmapovať situáciu v oblastí kapacít materských škôl a v spolupráci s miestnou územnou samosprávou pripraviť návrhy na jej rozširovanie v miestach, kde je to potrebné.31.10.2016
12Podporiť projekty stredných škôl vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami zamerané na rozvíjanie inovatívnosti a tvorivého experimentovania. Pripraviť pokračovanie podpory aj v nasledujúcom období.30.6.2016
13Vypracovať a schváliť inovovaný katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku.30.11.2016
14Vypracovať návrh koncepcie jazykového vzdelávania v jazykových školách.30.11.2016
15Vyhodnotiť pilotnú fázu zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.15.8.2016
16Pripraviť postup pri vypracovaní modelových školských vzdelávacích programov pre školy.30.11.2016
17Spracovať informáciu o aktuálnom stave tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu.30.11.2016
18Pripraviť sprístupnenie existujúceho digitálneho obsahu aj do prostredia tabletov.31.12.2016
19Odstrániť nejednoznačnosti v súčasnej legislatíve v oblasti povinností zriaďovateľov k priestorovému a materiálno-technickému zabezpečenia vzdelávacieho procesu.31.12.2016
20V pripraviť predbežný dokument s návrhom na redukciu legislatívy.31.12.2016
21V spolupráci so ZMOSom a VÚC pripraviť systém metodického riadenia a začať ho uplatňovať od 1.1.2017.31.12.2016
22Identifikovať požiadavky v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania za účelom posilnenia decentralizácie školstva a pripraviť príslušné okruhy vecných a legislatívnych zmien kompetencií.31.12.2016
23Vypracovať analýzu súčasného stavu v oblasti manažmentu školy a navrhnúť opatrenia na jeho posilnenie.31.12.2016
24Doriešiť financovanie činností vykonávaných zo zákona stavovskými organizáciami v oblasti duálneho vzdelávania, ktoré v súčasnosti zákon nerieši.30.9.2016
25V spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami a ďalšími subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy identifikovať povolania a odborné činnosti, na ktoré sa budú pripravovať žiaci stredných škôl v programoch post-sekundárneho odborného vzdelávania;31.12.2016
26Vytvoriť návrh pilotného projektu zapojenia zamestnávateľov do ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.31.12.2016
27Upraviť požiadavky kladené na garanta programu kontinuálneho vzdelávania tak, aby umožnili vznik a akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov odborných predmetov  a majstrov odbornej výchovy garantovaných aj preukázateľne významným odborníkom z praxe.30.9.2016
28Vypracovať komplexnú analýzu zaškolenosti detí v materských školách, vrátane návrhu opatrení na zvýšenie zaškolenosti.30.11.2016
29Na základe analýzy zaškolenosti detí vypracovať návrhy na rozšírenie zaškolenosti detí už od troch rokov veku v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a v ohrozených a vylúčených komunitách.31.12.2016
30Pripraviť model objektivizácie počtu odborných  zamestnancov v škole.30.9.2016
31V spolupráci so zriaďovateľmi pripraviť plán postupného odstraňovania dvojzmennej prevádzky v základných školách, vrátane návrhov na rozširovanie kapacít základných škôl v lokalitách s ich nedostatkom.31.12.2016
32Predložiť návrh mechanizmov na podporu telesnej výchovy, športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít.31.12.2016
33Poskytnúť finančné prostriedky na projekty na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, na motiváciu žiakov k zmene stravovacích návykov, na podporu diétneho režimu stravovania, pitného režimu a na podporu odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov; pripraviť pokračovanie podpory projektov aj v nasledujúcom období.30.6.2016
34Preskúmať potrebu zmeny legislatívy na umožnenie využívania priestorov školy aj mimo vyučovania a v prípade, že sa potvrdí, pripraviť príslušné legislatívne zmeny; pripraviť podmienky na finančnú podporu využívania priestorov škôl aj v čase mimo vyučovania.30.11.2016
35Pripraviť novelu zákona zabezpečujúcu rozšírenie prípadov, v ktorých má zákonný zástupca nárok na preplatenie dopravných nákladov na cestu jeho dieťaťa do školy a späť - ak v obci nie je zriadená škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, alebo ak je v obci zriadená iba škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny preplatí sa cestovné do najbližšej základnej školy s príslušným vyučovacím jazykom (slovenským alebo jazykom národnostnej menšiny).22.8.2016
36Vypracovať metodické materiály zamerané na prevenciu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie, ktoré budú vychádzať z poznatkov humanistickej psychológie, modernej sociálnej psychológie a modernej psychológie osobnosti.31.12.2016
37Zistiť stav implementácie výchovy a vzdelávania k ľudským právam vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy, získať údaje o šírke poznatkov žiakov o extrémistických hnutiach a názoroch, o ich názoroch na dôvody príťažlivosti týchto hnutí pre mladých ľudí,  o zdrojoch informácií o extrémizme a o výskyte  prejavov extrémizmu v prostredí školy, triedy.31.12.2016
38Požiadať ministerstvo financií o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 6% od 1.1.2017.30.5.2016

 

V oblasti vysokého školstva ide o tieto úlohy:

 

Úloha číslo

Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016

Termín splnenia úlohy

1

V návrhu novely vysokoškolského zákona pripravenom v roku 2016 umožniť vo vymedzených prípadoch obsadiť funkčné miesto profesora a docenta aj bez príslušného vedecko-pedagogického titulu pokiaľ kandidát spĺňa predpoklady úspešne vykonávať prácu, ktorú zákon pre tieto funkčné miesta určuje.

31.12.2016

2

Zverejniť výzvu na podporu internacionalizácie vysokých škôl vrátane podpory uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku.

15.9.2016

3

Zabezpečiť na rok 2017 zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na podporu mobilít.

31.12.2016

4

Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia tarifných platov vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016.

1.9.2016

5

Pripraviť návrh legislatívnej normy (novela zákona o vysokých školách alebo osobitný zákon o Akreditačnej komisii) zabezpečujúcej podstatné úpravy systému akreditácie a úpravy v činnosti a postavení Akreditačnej komisie.

31.12.2016

6

Začať proces revízie sústavy študijných odborov.

31.5.2016

7

Pripraviť centrálny rozvojový projekt  na zavedenie systému kalkulácie úplných nákladov na verejných vysokých školách a zverejniť výzvu na prihlasovanie sa vysokých škôl do tohto projektu.

30.9.2016

8

Zabezpečiť prepracovanie systému hodnotenia vysokoškolského výskumu s využitím skúseností z britského systému RAE /REF a v návrhu novely vysokoškolského zákona 2016 upraviť postup zavedenia tohto systému do praxe.

31.12.2016

9

Pripraviť vnútornú grantovú schému na podporu výskumných projektov vysokých škôl zameraných na riešenie špecifických problémov dôležitých z hľadiska rozvoja SR a jej regiónov a zverejniť výzvu na podávanie takýchto projektov.

31.10.2016

10

Navrhnúť legislatívnu úpravu otvárajúcu priestor pre prístup k finančným prostriedkom na výskumné a umelecké projekty poskytované v rámci vnútorných grantových schém pre vysoké školstvo aj súkromným vysokým školám.

31.12.2016

11

Pri obsadzovaní uvoľnených miest členov správnych rád verejných vysokých škôl, ktorých vyberá minister, nominovať na ne v súlade so zákonom predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť.

priebežne

12

V návrhu novely vysokoškolského zákona umožniť zavedenie modelu liberálnych štúdií.

31.12.2016

13

V rámci úpravy systému akreditácie zjednodušiť akreditáciu medziodborových a spoločných študijných programov.

31.12.2016

14

Odporučiť vysokým školám, ako pomoc pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, vypracovať a zverejniť odborné a osobnostné predpoklady, ktoré vysoká škola odporúča pre štúdium v jednotlivých  študijných odboroch na danej vysokej škole.

30.6.2016

15

Vypracovať a schváliť metodiku rozpisu dotácií na rok 2017.

30.11.2016

16

V spolupráci s vysokými školami zmapovať a spracovať požiadavky na úpravu procesu verejného obstarávania a zverejniť výsledky tohto procesu.

31.12.2016

17

Vyhlásiť výzvu v rámci operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) zameranú na tvorbu a inováciu študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce.

31.12.2016

18

Vyhlásiť výzvy / písomné vyzvania v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným sektorom a vysokými školami.

31.12.2016

19

V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe poskytnúť komplexnú podporu pre komercializáciu nových technológií v rámci Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR).

31.12.2016

20

V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe podporiť personálne dovybavenie lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (vrátane vysokých škôl) tvoriacich súčasti NSPTT SR.

31.12.2016

21

Podporiť činnosť vysokých škôl ako jedného z hlavných poskytovateľov ďalšieho vzdelávania vyhlásením výzvy na dopytové projekty v rámci OPĽZ.

31.12.2016

22

Vyhlásiť výzvy v rámci  OP VaI zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným sektorom a vysokými školami.

31.12.2016

23

Zabezpečiť financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam (OPVaI)

31.12.2016

24

Požiadať ministerstvo financií o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov o 6 % od 1.1.2017.

30.6.2016

 

V oblasti podpory národnostných menšín ide o tieto úlohy:

 

Úloha číslo

Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016

Termín splnenia úlohy

1

Pripraviť návrh na zrušenie ustanovenia o najnižších počtoch žiakov v triedach 1. stupňa základnej školy pre málotriedky na jazykovo zmiešanom území.

31.5.2016

2

Podporiť rozvojové projekty v oblasti aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, odbúravaniu predsudkov voči iným ľuďom, prispievajúcich k multikultúrnemu dialógu a podpore regionálneho vzdelávania.

31.7.2016

3

Podporovať a priebežne sledovať projekt "Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským".

31.8.2016

4

Vypracovať koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách.

31.12.2016

5

Vypracovať učebný text pre II. stupeň základných škôl o histórii a kultúre národnostných menšín v SR.

31.12.2016


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku