Okrúhle stoly ozrejmia konkrétne úlohy v reforme školstva na tento rok

  Foto: MŠVVaŠ

19:5.2016 |

Na dnešný deň zvolal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, okrúhle stoly z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Z diskusie so zástupcami školskej a akademickej obce, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe programového vyhlásenia vlády, tak vzíde dokument definujúci konkrétne úlohy rezortu realizované do konca roka 2016.

 

Po zasadnutí do ministerského kresla pozval Peter Plavčan za jeden stôl zástupcov takmer tridsiatich organizácií a iniciatív združujúcich pedagógov, odborných zamestnancov v školstve a odborníkov z praxe, aby vo vzájomnej spolupráci pripravili Programové vyhlásenie vlády SR za oblasť školstva a deklarovali tak spoločné úsilie o zrealizovanie potrebnej reformy školstva.

Dnešné okrúhle stoly sú pokračovaním spolupráce medzi ministerstvom školstva a zástupcami školskej a akademickej obce. „Naša vzájomná spolupráca týmto nekončí, so zástupcami školskej a akademickej obce sa budem stretávať trikrát ročne na okrúhlych stoloch,  ale i v pracovných skupinách, ktoré plánujem pravidelne zvolávať, či na obnovenej Rade pre systémové zmeny v školstve“, načrtol ďalšie kroky minister a dodal, že pred nami sú štyri roky intenzívnej práce.

Pri zostavovaní prioritných úloh pomáhal ministrovi školstva okrem interného poradcu Petra Mederlyho i externý poradný tím - Emil Višňovský, Libor Vozár, Milan Ftáčnik, Vladimír Burjan, Zuzana Zimenová, či Juraj Vantuch  - zložený z viacerých dlhoročne uznávaných odborníkov v oblasti regionálneho i vysokého školstva.

 

Ako prioritné konkrétne úlohy na rok 2016 si ministerstvo školstva vytýčilo 37 úloh z oblasti regionálneho školstva, 26 úloh z oblasti vysokého školstva a 6 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade.

Kompletný zoznam úloh na tento rok ministerstvo uverejní do konca mája 2016.

 

 

Úlohy, ktorých splnenie považuje ministerstvo školstva za prioritné v roku 2016

V oblasti regionálneho školstva ide napríklad o tieto úlohy:

 

 1. Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1.9.2016.
 2. Pripraviť novelu zákona o financovaní; v rámci nej, okrem iného, riešiť problematiku financovania prvého stupňa základných škôl zvážením zohľadnenia okrem počtu žiakov aj nevyhnutného počtu tried; zrušiť zvýhodnenie normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250; zjednodušiť súčasný zákon o financovaní vypustením zbytočných častí a odstrániť zo zákona nejednoznačné ustanovenia; zaviesť zohľadňovanie dĺžky praxe pedagogických a odborných zamestnancov.
 3. Zabezpečiť do konca roku 2016 plnú základnú funkčnosť rezortného informačného systému (RIS) a prezentovať ju verejnosti.
 4. Pripraviť návrh na prehodnotenie presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR na MV SR, uskutočneného v roku 2013 a prerokovať ho s MV SR; závery diskusie predložiť na rokovanie vlády spolu s návrhom ďalšieho postupu.
 5. Vyhodnotiť prvé skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania.
 6. V spolupráci so subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre trh práce pripraviť návrh podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania.
 7. V spolupráci so ZMOSom a VÚC charakterizovať problém tzv. modernizačného dlhu v oblasti priestorového zabezpečenia a stanoviť ďalší postup v tejto oblasti; v tejto súvislosti obmedziť poskytovanie prostriedkov na odstraňovanie havarijných situácií len na prípady, keď ide o skutočnú havarijnú situáciu v zmysle zákona a nie o nahrádzanie povinností zriaďovateľa starať sa riadne o objekty škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
 8. V súvislosti s diskusiami okolo tzv. modernizačného dlhu popísať problém vybavenia ZŠ a SŠ povinným materiálno-technickým zabezpečením z hľadiska aktuálnej legislatívy, ako aj skutočného stavu.
 9. Zmapovať situáciu v oblastí kapacít materských škôl a v spolupráci s miestnou územnou samosprávou pripraviť návrhy na jej rozširovanie v miestach, kde je to potrebné.

10.  Pokračovať v aktivitách vedúcich k znižovaniu administratívnej záťaže s konkrétnymi výstupmi.

 

V oblasti vysokého školstva ide napríklad o tieto úlohy:

 

 1. Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia tarifných platov vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016.
 2. Do konca roku 2016 predložiť na rokovanie vlády novelu vysokoškolského zákona zabezpečujúcu podstatné úpravy systému akreditácie a úpravy v činnosti a postavení Akreditačnej komisie.
 3. Začať proces revízie sústavy študijných odborov.
 4. Zabezpečiť prepracovanie systému hodnotenia vysokoškolského výskumu s využitím skúseností z britského systému RAE /REF a v novele vysokoškolského zákona 2016 upraviť postup zavedenia tohto systému do praxe.
 5. Pripraviť a spustiť centrálny rozvojový projekt  na zavedenie systému kalkulácie úplných nákladov na verejných vysokých školách.
 6. Zabezpečiť na rok 2017 zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na podporu mobilít.
 7. V novele vysokoškolského zákona pripravenej v roku 2016 umožniť vo vymedzených prípadoch so súhlasom vedeckej rady vysokej školy obsadiť funkčné miesto profesora a docenta aj bez príslušného vedecko-pedagogického titulu pokiaľ kandidát spĺňa predpoklady úspešne vykonávať prácu, ktorú zákon pre tieto funkčné miesta určuje.
 8. Vyhlásiť výzvu na podávanie rozvojových projektov obsahujúcich tvorbu nových študijných programov uskutočňovaných v cudzom jazyku.
 9. Identifikovať špecifické problémy dôležité z hľadiska rozvoja SR a podporiť výskumné aktivity vysokých škôl zamerané na ich riešenie formou vnútornej grantovej schémy

10.  Otvoriť priestor pre prístup k finančným prostriedkom na výskumné a umelecké projekty poskytovaných v rámci vnútorných grantových schém pre vysoké školstvo aj súkromným vysokým školám.

 

V oblasti podpory národnostných menšín ide o úlohy:

 

 1. Pripraviť návrh na zrušenie ustanovenia o najnižších počtoch žiakov v triedach 1. stupňa základnej školy pre málotriedky na jazykovo zmiešanom území.
 2. Podporiť rozvojové projekty v oblasti aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, odbúravaniu predsudkov voči iným ľuďom, prispievajúcich k multikultúrnemu dialógu a podpore regionálneho vzdelávania.
 3. Podporovať a priebežne sledovať projekt "Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským".
 4. Podporiť rozvojové projekty v oblasti aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, odbúravaniu predsudkov voči iným ľuďom, prispievajúcich k multikultúrnemu dialógu a podpore regionálneho vzdelávania.
 5. Vypracovať koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách.
 6. Vypracovať učebný text pre II. stupeň základných škôl o histórii a kultúre národnostných menšín v SR.

Zdroj: MŠVVaŠ
Zdieľať na facebooku