Žiaci bilingválnych škôl absolvovali testovanie z druhého cudzieho jazyka. Od budúceho roka budú maturovať po novom

  Foto: Bigstock

Vybraní žiaci gymnázií a stredných škôl, ktorí absolvovali generálnu skúšku testovania z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka úrovne C1 už poznajú svoje výsledky. O dobrovoľný test prejavili záujem najmä dievčatá. V testoch uspeli angličtinári, nízku úspešnosť dosiahli nemčinári.

 

Generálna skúška sa realizovala na 33 školách s bilingválnym vzdelávaním a zúčastnilo sa na nej 1 464 žiakov. Najväčší záujem bol o testovanie z anglického jazyka, test vypĺňalo 1 381 žiakov z 29 škôl. Menšie zastúpenie, v počte 43 žiakov z troch gymnázií, mal nemecký jazyk a 40 žiakov z jedného gymnázia absolvovalo test z ruského jazyka.

Skúšky sa mohli zúčastniť všetci žiaci 3. a 4. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia alebo žiaci ekvivalentných ročníkov 8-ročného bilingválneho štúdia, prípadne iná ekvivalentná skupina žiakov s bilingválnym vzdelávaním. Výber žiakov či tried bol v plnej  kompetencii vedenia škôl.

Generálna skúška sa skladala z externe zadaného testu, pričom na 100 testových úloh mali žiaci 150 minút. Písomná práca na štruktúrované zadanie trvala 90 minút a mala požadovaný rozsah práce 260 až 320 slov.

 

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 57,5 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne C1 dosiahlo 136 žiakov (9,85 %) zo všetkých žiakov, ktorí boli testovaní na úrovni C1 z anglického jazyka. Z nich bolo 76 žiakov gymnázií a 60 žiakov stredných odborných škôl.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni C1 v časti počúvanie s porozumením (62,1 %), nasledovalo čítanie s porozumením (57,1 %) a najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v časti gramatika a lexika (54,3 %).

Testovania z anglického jazyka sa zúčastnili školy zo všetkých krajov: Bratislavský kraj (7 škôl, 328 žiakov), Trnavský kraj (2 školy, 58 žiakov), Trenčiansky kraj (3 školy, 90 žiakov), Nitriansky kraj (2 školy, 145 žiakov), Žilinský kraj (4 školy, 212 žiakov), Banskobystrický kraj (3 školy, 176 žiakov), Prešovský kraj (1 škola, 76 žiakov) a Košický kraj (7 škôl, 296 žiakov). Zastúpené boli štátne (16), súkromné (6) aj cirkevné školy (7). Pomer testovaných žiakov bol 32 % chlapcov a 68 % dievčat.

 

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 bola veľmi nízka, len 31,0 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne C1 dosiahlo 28 žiakov (až 65,12 %) zo všetkých žiakov, ktorí boli testovaní na úrovni C1 z nemeckého jazyka.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni C1 v časti čítanie s porozumením (38,3 %), nasledovalo počúvanie s porozumením (30,0 %) a najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v časti gramatika a lexika (26,3 %).

Na generálnej skúške z nemeckého jazyka boli zastúpené 2 štátne školy a 1 cirkevná škola. Pomer testovaných žiakov bol 39,5 % chlapcov a 60,5 % dievčat.

 

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni C1 bola 45,3 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne C1 dosiahlo 11 žiakov (27,5 %) zo všetkých žiakov, ktorí boli testovaní na úrovni C1 z ruského jazyka.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni C1 v časti počúvanie s porozumením (63,1 %), nasledovala gramatika a lexika (38,9 %) a najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v časti čítanie s porozumením (36,0 %).

Pomer testovaných žiakov z ruského jazyka bol 40,0 % chlapcov a 60,0 % dievčat.

 

Školy mali možnosť zapojiť sa do generálnej skúšky dobrovoľne po prvýkrát. Tá sa konala formou papierového testovania 13. apríla 2016 a pre žiakov bola príležitosťou overiť si, či ich jazyková úroveň skutočne zodpovedá predpísaným štandardom.

Dôvodom generálnej skúšky bola nová vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembrom 2016. Žiaci bilingválnych stredných škôl bez medzinárodnej zmluvy vykonajú maturitnú skúšku  z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.

NÚCEM v súčasnosti zbiera a vyhodnocuje podnety a pripomienky k testovaniu jazykovej úrovne C1 od zapojených škôl s cieľom zefektívniť prípravný proces a realizáciu tohto typu testovania.

Zdieľať na facebooku