Školské jedálne v mimoriadnej kontrole obstáli

  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal v decembri minulého roka v 710 stravovacích zariadeniach materských, základných a stredných škôl mimoriadnu kontrolu. U viac ako 203 jedálni boli zistené nedostatky.

 

Cielené kontroly boli zamerané na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami, manipuláciu so surovinami, skladovanie surovín, hygienicku úroveň podávania pokrmov i dodržiavanie času podávania a teploty hotových pokrmov. Najhoršie obstáli stravovacie zaradenia v Banskobystrickom kraji, kde sa prehreškov dopustilo 38 jedálni, najmenej v Trenčianskom (iba 10 jedálni).

 

Jedálne mali problémy s hygienou

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, k najčastejšie vyskytujúcim sa nedostatkom patrilo opätovné zmrazovanie zvyškov mäsa, nedostatočná osobná hygiena zamestnancov či zlé skladovanie surovín. Chyby sa vyskytli aj pri podávaní pokrmov v zariadeniach a v nepoužívaní jednorazových rukavíc. Prevádzkovatelia nerešpektovali stanovené teplotné limity a objavili sa aj plesne v škrabke zemiakov. Jedným z najčastejších nájdených nedostatkov boli nevyhovujúce skladové pivničné priestory pre zeleninu a zemiaky, ktoré boli plesnivé a zvlhnuté.

 

Pracovníci úradov uložili na mieste za nedostatky 60 blokových pokút a spolu vyzbierali 1 002 eur. Napriek zisteným chybám odborníci tvrdia, že slovenské školské jedálne v prieskume neprepadli. Podľa zástupkyne hlavného hygienika SR a vedúcej odboru Hygieny detí a mládeže Jane Hamade, si školy aj v nepriaznivej finančnej situácií udržiavajú výborný štandard. „Čistota a hygienická úroveň zariadení školského stravovania je adekvátna, avšak pretrvávajú nedostatky spojené s nedostatočnou údržbou budov a s tým súvisiacimi stavebno-technickými problémami, s opotrebovaním kuchynského a jedálenského riadu či so zastaraným technickým vybavením,“ uvádza internetová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zdieľať na facebooku