Faktory, ktoré ovplyvňujú úspechy vysokoškolákov - 2. časť

K úspechu na vysokej škole vedie obrovské množstvo faktorov.
K úspechu na vysokej škole vedie obrovské množstvo faktorov. / Foto: Big Stock

K úspechu na vysokej škole vedie obrovské množstvo faktorov. Meta-analýza od University of Trier zosumarizovala mnohé štúdie, ktoré boli doteraz prevedené. V poslednom článku sme sa venovali faktorom spadajúcim pod kategóriu škola a prostredie. V dnešnom článku sa budeme venovať tomu, aký by mal byť študent, aby dokázal z vysokej školy vyťažiť čo najviac.

 

Inteligencia a predchádzajúce úspechy

Inteligencia a predchádzajúce úspechy sú bez pochýb veľmi dôležité vo vzdelávaní a najviac súvisia s tým, či bude študent úspešný, alebo nie. Predchádzajúce úspechy a vedomosti sa odzrkadľujú na známkach zo strednej školy, z prijímacích skúšok, ale taktiež čím viac vedomostí má študent už pri nástupe na vysokú školu, tým ľahšie sa mu získavajú nové vedomosti. Predchádzajúce úspechy taktiež značia záujem o danú tému a čím je študent úspešnejší v danom odbore, tým viac ho bude štúdium zaujímať.

 

Stratégie

Kategória stratégie zahŕňa prístup k učeniu a učebné stratégie, ktoré sa používajú na systematické a aktívne dosahovanie osobných cieľov a zahŕňajú reguláciu kognitívneho správania, správania všeobecne a efektu. Študenti na vysokej škole majú rozdielny prístup k učeniu a k dokončovaniu úloh. Najväčší efekt na úspech študenta má chodenie na hodiny. Študenti, ktorí chodia na hodiny a nevynechávajú ich, majú lepšie výsledky v škole než študenti, ktorí na hodiny nechodia. Do chodenia na hodiny avšak patrí aj navštevovanie online hodín, ktoré sú rovnako dôležité.

Efekt na úspech študenta má aj to, ako odpovedá na akademické prostredie a zvýšené nároky. Študenti dosiahnu viac, ak sú vytrvalí, snažia sa a zaujmú strategický prístup k učeniu sa, čiže ich učenie zodpovedá úlohám. Aby študenti mali lepšie výsledky, mali by byť taktiež motivovaní. Ak študenti majú určite schopnosti time-managementu, vedia vyhľadať pomoc či sa dokážu učiť od svojich spolužiakov. Tieto schopnosti im taktiež môžu pomôcť na ceste k akademickému úspechu. Úspešní študenti  vedia opakovať učivo, premýšľať kriticky, sústrediť sa.

Ale to, či sa študenti učia skutočne do hĺbky, nemá na ich úspech žiadny vplyv.  Avšak ak sa učia len plytko, čiže sa napríklad nabifľujú informácie tesne pred testom či skúškou, tak im to môže viac uškodiť, ako pomôcť. Prokrastinácia má taktiež veľmi negatívny účinok na výkon študenta.

 

Foto: Big Stock

Motivácia

Pre úspech študenta je najdôležitejšia vlastná výkonnosť, teda vedieť plánovať a využívať schopnosti, ktoré sú nutné na určité správanie. Táto schopnosť je veľmi dôležitá a môže byť vylepšená aj učiteľom, pokiaľ učiteľ dáva študentom ťažké úlohy, definuje jasné vzdelávacie ciele a jasné štandardy na úspech. Ak sa takto učiteľ správa, tak študenti dokážu rozoznať svoj potenciál na úspech a dokážu ho dosiahnuť. Úspešní študenti si taktiež dávajú osobné ciele pred jednotlivými testami či  skúškami, ktoré sa týkajú ich želaných štandardov na dosiahnuté známky. Títo študenti majú taktiež väčšiu  motiváciu. Avšak ciele študentov nemajú až taký veľký efekt na ich motiváciu.

 

Osobnosť

Pri akademickom úspechu nie je osobnosť študenta až taká dôležitá. Najviac záleží na schopnosti študenta byť svedomitý, na úzkosti zo skúšok, na emočnej zručnosti a na potrebe spoznávania. Všetky tieto vlastnosti sú rovnako dôležité. Svedomitosť predstavuje potrebu študenta byť zorganizovaný, disciplinovaný a sústredený na cieľ. K akademickému úspechu sa najviac viaže kontrola, poriadok a plánovanie. Svedomitosť je priamo spojená aj s dochádzkou študenta, dávania si osobných cieľov, či orientovanie sa na dosiahnutie svojich cieľov. Ak študent trpí strachom zo skúšok, tak dosahuje horšie výsledky. Strach zabraňuje študentom plne použiť ich vedomosti, na základe čoho sa študenti podceňujú. Ale  na prekonanie tejto úzkosti existujú viaceré psychologické programy. Úspech študenta záleží aj na pohlaví, pretože ženy majú o niečo lepšie výsledky než muži. Úspech študenta sa neviaže na jeho biologický vek, depresie či emočnú stabilitu.

 

Ostatné faktory

Mnoho ľudí si myslí, že pokiaľ má študent finančnú pomoc, má aj lepšie výsledky. Avšak analýza viacerých štúdií ukázala, že finančná podpora pre študenta má len malý efekt na jeho úspech, pretože sa rovnako viaže aj s prístupom študenta. Na finančnej podpore študenta až tak nezáleží, dôležitá je motivácia, záujem o danú tému a spôsoby učenia sa.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku