kurikulárna reforma

Lepšie vedomosti detí aj vyššia motivácia učiť sa. Kurikulárna reforma má zmeniť obsah aj spôsob výučby na školách

Obsah a forma výučby na základných školách sa má zmeniť. Postarať sa o to má kurikulárna reforma. Súčasná štruktúra vzdelávania je málo flexibilná a potrebuje zmenu. V centre pozornosti má byť žiak. Učiteľ je v rovine sprievodcu. Podarí sa aplikovať zmeny aj v praxi?