Škôlkari, prvý stupeň a piataci sa vracajú do škôl od 1. júna, nástup bude dobrovoľný

Minister školstva na tlačovej konferencii po porade s epidemiológmi
Minister školstva na tlačovej konferencii po porade s epidemiológmi / Foto: reprofoto FB

Minister školstva Branislav Gröhling dnes na tlačovej konferencii po zasadnutí s epidemiológmi oznámil, že materské školy, prvý stupeň základných škôl a piataci sa môžu vrátiť do škôl od 1. júna. Nástup bude dobrovoľný.

 

18.5.2020 – Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, účasť v nich však bude dobrovoľná. Premiér Igor Matovič v pondelok informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl.

 

Otovrenie škôl má byť významným krokom k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce a tiež k zníženiu zaťaženia rodičov. Šéf rezortu školstva zdôraznil, že vzhľadom na viacero okolností, ktoré budú návrat do škôl sprevádzať, nepôjde o štandarndé vzdelávanie, na aké sme zvyknutí.

 

Branislav Gröhling uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Do úvahy budú brať pritom personálne, materiálne aj priestorové možnosti.

 

Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu. Deti zo skupín by sa nemali miešať a mali by fungovať čo najviac izolovane. Vyučovanie by malo prebiehať v čo najväčšej miere vonku, interiér by sa mal pravidelne vetrať. Dôležitou informáciou pre rodičov je, že návrat do škôl bude dobrovoľný. „Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú," povedal minister školstva. Rodičia by mali v taktomto prípade naďalej môcť poberať oštrovné.

 

Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

 

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Šéf rezortu školstva poznamenal, že pripravili aj pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl.

 

Prečítajte si pomocný materiál pre základné školy a materské školy.

 

Matovič poznamenal, že základné umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Bližšie podmienky, za akých sa bude konať vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch.

 

Najdôležitejšie informácie ohľadom otvárania materských škôl

Zriaďovatelia budú nasledujúce dni zisťovať záujem rodičov o nástup detí do materskej školy.

 

Prihlásiť svoje dieťa bude môcť každý, no prednostne budú do škôl prijaté:

 • deti zdravotníkov,
 • deti príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru či ozbrojených síl,
 • deti pedagogických a odborných zamestnancov,
 • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 • deti, ktoré od 1.9.2020 majú plniť povinnú školskú dochádzku.


Medzi prednostné kritériá si môže zriaďovateľ zaradiť aj ďalšie, napríklad deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, uviedol minister.

   

  Skupiny v materských školách budú pozostávať maximálne z 15 detí a dôraz bude kladený na to, aby nedochádzalo k ich miešaniu. Škôlka bude povinná organizovať aktivity tak, aby boli zabezpečené dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. V prípade, že by detí bolo viac, škôlka môže v tomto období na svoje fungovanie využiť aj iné priestory.

   

  Materská škola zabezpečí prevádzku tak, aby rodič mohol dieťa odovzdať pred odchodom do práce a vyzdvihnúť ho po práci. Otvorená by mala byť maximálne deväť hodín denne. Ranné odovzdávanie detí by malo byť rozfázované tak, aby sa nestretávalo veľké množstvo rodičov a detí pri vchode. Pri odovzdávaní dieťaťa bude kontrolovaný jeho zdravotný stav meraním teploty. Deti by mali mať k dispozícii v skrinke dve rúška, ale počas dňa v zariadení ich nosiť nemusia. Zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov.

   

  Okrem zvýšenej hygieny u detí bude dochádzať aj k zvýšenej dennej dezinfekcii priestorov materskej školy. Spanie sa v tomto období neodporúča. Ak je nevyhnutné, škôlka musí zabezpečiť dostatočné odstupy medzi postieľkami, najmenej 1 meter. Obmedzenia budú platiť aj na používanie hračiek. K dispozícii budú len také, ktoré bude možné ľahko dezinfikovať. Deti by si nemali nosiť do škôlky vlastné hračky.

   

  Stravovanie bude zabezpečené ako obyčajne, ale za zvýšených hygienických štandardov.

   

  Ministerstvo školstva pripravilo pre rodičov a učiteľov aj informačné videá pre základné aj materské školy:

   

   

  Najdôležitejšie informácie ohľadom otvárania základných škôl

  Rovnako ako materské školy, tak aj základné školy sa môžu rozhodnúť, či otvoria svoje brány počas júna. V prípade, že sa tak stane, budú postupovať podľa rovnakého kľúča ako škôlky, a teda prednosť budú mať deti zdravotníkov, členov ozbrojených síl či učiteľov.

   

  Základná škola môže byť tiež otvorená najviac deväť hodín denne. Odporúča sa, aby prevádzka bola zabezpečená tak, aby rodič mohol dieťa odovzdať pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať si ho po jej skončení. O prevádzke bude rozhodovať zriaďovateľ školy s ohľadom na svoje personálne, materiálne a priestorové možnosti.

   

  Deti budú rozdelené do skupín. Najviac ich môže byť v jednej skupine 20. Deti sa nesmú z jednotlivých skupín miešať a prichádzať do kontaktu.

   

  Aj školáci budú prechádzať ranným filtrom. Bude sa im merať teplota bezdotykovým teplomerom a pred vstupom do tried si budú dezinfikovať ruky. Priniesť ich môže len osoba, ktorá s nimi žije v jednej domácnosti. Odporúča sa, aby bol ranný príchod detí organizovaný v časových intervaloch, napríklad od 7:30 do 8:30, aby nedochádzalo k vytváraniu väčších skupín.

   

  Dieťa musí mať každý deň k dispozícii dve vlastné rúška. Jedno, s ktorým prichádza do školy a jedno rezervné v skrinke. Počas pobytu v škole ho nebude musieť nosiť stále. Keď bude s deťmi vo svojej skupine, rúško potrebné nie je. Dieťa musí mať okrem rúška aj vlastné papierové vreckovky.

   

  Pred nástupom do školy rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom.

   

  Vyučovať budú v školách učitelia, ktorí nepatria do rizikovej skupiny, teda napríklad tehotné, učitelia nad 60 rokov či s chronickými ochoreniami.

  Keďže je možné, že sa všetky deti nebudú môcť zúčastniť vyučovania, nebude ani možné pokračovať v riadnom vyučovaní, aby chýbajúce deti nemali výrazné medzery. „Bude pre školu nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní,“ píše ministerstvo vo svojich usmerneniach pre základné školy.  Na túto situáciu je pripravená aj Štátna školská inšpekcia. Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom obnovení prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov,“ uvádza ministerstvo.

   

  Žiaci, ktorí nebudú prítomní v škole, sa budú naďalej vzdelávať dištančne podľa možností jednotlivých škôl. Každá škola na tento účel vyčlení ďalších zamestnancov. Na výuke detí, ktoré sa vrátia do škôl, by sa mali podieľať aj učitelia z druhého stupňa. Ak má škola dostatočné technické možnosti, môže sprístupniť deťom vzdelávaným doma aj živé vysielanie zo školy.

   

  V prípade, že priestorové možnosti základnej školy nie sú dostačujúce, ministerstvo odporúča, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory, napríklad kultúrny dom, knižnicu alebo budovu základnej umeleckej školy.

   

  Počas celého pobytu v škole sa organizácia školy má vypracovať tak, aby nedochádzalo ku kontaktu skupín v spoločných priestoroch.

  Dezinfekcia priestorov bude častejšia ako počas bežnej prevádzky. Spoločné priestory sa musia dezinfikovať najmenej raz denne. Často používané plochy, ako napríklad kľučky, dvere alebo lavice, sa musia čistiť dvakrát denne. Školy musia mať dostatok bezdotykových teplomerov, papierových utierok, mydla, dezinfekčných prostriedkov či ochranných pomôcok. Dezinfekcia toaliet sa má realizovať najmenej dvakrát denne.

   

  Učitelia musia žiakov upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní čo najviac, pokiaľ si neosvoja tieto nové návyky.

   

  Šéf rezortu školstva na tlačovej konferencii upozornil, že sa neodporúča používať klimatizáciu, ani ventilátory. Smetné koše v priestoroch školy by mali byť upravené tak, aby nedochádzalo ku kontaktu ruky s košom pri zahadzovaní odpadkov.

   

  Aj naďalej sú zakázané hromadné akcie, školy v prírode alebo školské viacdňové výlety.

   

  O ošetrovné (OČR) rodičia neprídu

  Rodičia, ktorí sa rozhodnú deti neposlať  deti v júni do škôl, budú mať ďalej nárok na ošetrovné. Škola bude musieť do 3. júla nahlásiť okresnému úradu údaje o deťoch a žiakoch, ktoré sa vrátili do škôl. Úrad následne do 10. júla oznámi aktuálny stav Sociálnej poisťovni.

   

   


  Zdroj: TK a TASR
  Čítajte viac o téme: Koronavírus
  Zdieľať na facebooku