Štátna školská inšpekcia: Takmer polovica úloh z literatúry na prijímacích skúškach nebola v poriadku

hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská
hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská / Foto: Zuzana Gránska

21.9.2023 - Štátna školská inšpekcia analyzovala prijímacie konania na gymnáziá a SOŠ. Výsledky priniesli viaceré nedostatky.

 

Štátna školská inšpekcia dlhodobo sleduje prijímacie konania na gymnáziách, posudzuje kvalitu prijímacích skúšok a súlad testov so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. Zo zistení predchádzajúcich rokov vyplýva, že školy nezabezpečovali súlad so vzdelávacími štandardmi najmä v testoch zo slovenského jazyka a literatúry. Preto sa ŠŠI v tomto školskom roku zamerala i na kontrolu prijímacieho konania v stredných odborných školách. 

Kontrola sa uskutočnila v 10 gymnáziách, ktoré poskytovali vzdelávanie v 4-ročnom vzdelávacom programe, 7 z nich aj v 8-ročnom a v  13 SOŠ, z ktorých 5 poskytovalo aj duálne vzdelávanie. 

 „V osemdesiatich percentách gymnázií a dvoch tretinách SOŠ boli overované vedomosti zo slovenčiny nad rámec vzdelávacieho štandardu. Identifikovali sme nesúlad otázok/úloh v testoch so vzdelávacím štandardom pre primárne a/alebo nižšie stredné vzdelávanie, najmä v predmete slovenský jazyk a literatúra,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.  

Z tohto predmetu bolo posúdených 1 443 testových položiek, pričom až 190 z nich nezodpovedalo vzdelávacím štandardom. Takmer polovica zo všetkých úloh v nesúlade sa vyskytla v otázkach z literatúry. 

 „Na základe našich zistení musím konštatovať, že prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry boli náročnejšie ako matematika, pričom na gymnáziách boli na prijímacích skúškach kladené vyššie nároky ako na SOŠ,“ povedala hlavná školská inšpektorka. 

 

Štátna školská inšpekcia vydala hneď niekoľko odporučení na zlepšenie tejto situácii, medziiným aj zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov vzdelávanie zamerané na metodiku tvorby testov, aby sa úroveň vedomostí a zručností hodnotila komplexnejšie. Tiež odporúča zvážiť zavedenie jednotných štandardizovaných testov prijímacích skúšok pre uchádzačov o stredné vzdelávanie. 

 

„Pomôcť môže aj zavedenie novej školskej reformy na základných školách, ktorá je zameraná na zlepšenie gramotností a zručností, na tvorivosť a kritické myslenie. Upozorňujeme stredné školy, že bude potrebné sa zamyslieť nad obsahom prijímacích skúšok, ktoré sú dlhodobo stavané len na encyklopedických poznatkoch,“ uzavrela Alžbeta Štofková Dianovská.  

 

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziách a stredných odborných školách v SR v školskom roku 2022/2023. 

Zdieľať na facebooku