Najmladší žiaci sa majú učiť pri dištančnom vzdelávaní najviac 8 hodín týždenne

Odborníci upozorňujú, že žiaci by počas vyučovania na diaľku nemali byť preťažovaní.
Odborníci upozorňujú, že žiaci by počas vyučovania na diaľku nemali byť preťažovaní. / Foto: Pexels

Žiaci by počas vyučovania na diaľku nemali byť preťažovaní. Nie všetci učitelia však vedia odhadnť množstvo zadávaného učiva na žiaka. Aj preto ŠPÚ vydal usmernenie, koľko času by mali žiaci týždenne tráviť nad knihami. 

 

Bratislava 1. mája (TASR) – Žiaci prvého až tretieho ročníka na základných školách majú počas dištančného vzdelávania stráviť s výučbou týždenne päť až osem hodín. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl sa škole majú týždenne venovať 12 až 15 hodín, uviedla to riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová.
 

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov. Ide o čas strávený online vyučovaním, respektíve inou formou vyučovania, obdobie potrebne na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané a distribuované žiakom počas online vyučovania, či o čas strávený samoštúdiom.
      

Hapalová priblížila, že v jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov. Žiaci prvých troch ročníkov sa majú vyučovaniu venovať do ôsmich hodín, štvrtáci a piataci majú stráviť s výučbou týždenne osem až desať hodín. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka desať až 15 hodín do týždňa a tí najstarší sa majú vyučovaniu venovať v rozsahu 12 až 15 hodín týždenne.
      

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania na školách vypracoval rezort školstva v spolupráci so ŠPÚ usmernenie na redukciu učiva. Obsah vzdelávania sa vymedzil tak, že sa určujú hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrí jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť, človek a príroda. Druhou skupinou sú komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria človek a hodnoty, umenie a kultúra, človek a svet práce, či zdravie a pohyb. Tie by mali byť plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou. Do indikatívnej záťaže podľa ŠPÚ nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí.
      

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách, ktoré trvá od marca, sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si zvolí každá škola podľa podmienok jej žiakov a pedagogických zamestnancov.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku