Od budúceho školského roka pribudnú v Trnave dve súkromné školy

Dve nové súkromné školy vzniknú v Trnave.
Dve nové súkromné školy vzniknú v Trnave. / Foto: Bigstock

Trnava 6. mája (TASR) – Dve nové základné školy (ZŠ) by mali začať fungovať od nasledujúceho školského roku 2020/2021 v Trnave. Obe aktuálne získali súhlas mestského zastupiteľstva na zaradenie do siete základného vzdelávania. Narnia chce pôsobiť v nepoužívanej školskej budove na Mozartovej ulici, Felix v časti objektu Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
      

V meste Trnava v súčasnosti funguje deväť verejných základných škôl, jedna súkromná základná škola a jedna cirkevná základná škola. Súhlas so zriadením škôl nebol v úvode májového poslaneckého rokovania úplne jednoznačný, výhrady mala aj školská komisia zastupiteľstva a mestská školská rada. Nakoniec si poslanci osvojili argument nebrániť subjektom vstúpiť do priestoru vzdelávania a umožnili im, aby si získali žiakov.
      

Správcom Cirkevnej ZŠ Narnia bude Zbor Cirkvi bratskej v Trnave v spolupráci so Združením škôl C. S. Lewisa, ktoré má otvorené školy v Bratislave, Pezinku, Banskej Bystrici a Modre. V septembri 2020 plánujú otvoriť jednu triedu prvákov a jednu druhákov, plno organizovaná má byť škola v školskom roku 2027/2028. Zástupcovia školy v žiadosti o schválenie deklarovali, že chcú v porovnaní s verejnými školami prinášať lepšiu úroveň vzdelávacieho procesu, viesť ku kreatívnemu a kritickému mysleniu. Ambíciou je zvýšený počet vyučovacích hodín anglického jazyka, osobnostná formácia v duchu kresťanských hodnôt. "Keďže vyššia kvalita vzdelávania predstavuje vyššie náklady, plánujeme byť školou, v ktorej sa platí školné. Zároveň nechceme byť školou pre bohatých, ale školou, ktorú si môže dovoliť väčšina Trnavčanov," uviedli zástupcovia školy. 
      

Zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Felix je Občianske združenie Polygnosi Trnava, ktoré od septembra 2020 otvorí jednu triedu na prvom stupni s 20 žiakmi. Škola plánuje uplatňovať inovatívne vyučovacie metódy, ako je výučba matematiky Hejného metódou, čítanie metódou Sfumato či písanie Commenia Scriptom. Cieľom je podporiť a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí s túžbou po poznatkoch, podporiť ich vo vyjadrení vlastného názoru, ako aj uplatniť znalosti v reálnom živote.
      

Škola Felix pôsobí aj v Bratislave, kde sa preferuje konštruktivistický prístup k vzdelávaniu. Škola sa zameria na rozvoj tvorivosti, intelektu a zručností, učenie v súvislostiach, na zážitkové vyučovanie a učenie hrou. Jej zástupcovia v žiadosti uviedli, že škola chce byť súčasťou charitatívneho startupu Maltézskeho rádu Slovenska najmä v oblasti inklúzie starých ľudí so žiakmi pri činnostiach v školskom klube detí.

Zdieľať na facebooku