Viac ako 17-tisíc vysokoškolákov poberalo sociálne štipendiá

  

Verejné vysoké školy vyplatili v roku 2014 svojim študentom takmer 24 miliónov eur na sociálnych štipendiách. Peniaze dostalo viac ako 16 400 osôb (stav na konci roka 2014). Ďalších 780 študentov súkromných škôl si rozdelilo necelých 850 000 eur. Maximálna výška štipendia, na ktoré poskytlo finančné prostriedky ministerstvo školstva, bola na úrovni 275 eur.


Najviac poberateľov štipendií študovalo na Univerzite Komenského v Bratislave (1 835) a na Technickej univerzite v Košiciach (1 772). Za nimi nasledujú Slovenská technická univerzita v Bratislave (1 653), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (1 354) a Prešovská univerzita (1 347). Naopak najnižší počet štipendistov evidujú medzi svojimi študentmi na Vysokej škole výtvarných umení (75), Akadémii umení v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (112).


Sociálne štipendium je určené pre študentov prvého štúdia v dennej forme s trvalým pobytom na území SR. Štipendium môže dostať študent, ktorého štúdium neprekročilo štandardnú dĺžku a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima. Žiadosť o priznanie štipendia môžu podať študenti na fakulte či vysokej škole, na ktorej študujú počas celého akademického roka.


Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia, spolu s dokladmi o výške príjmu a o rodinnej situácii (súrodencoch, manželstve atď.) sa podáva na študijnom oddelení alebo podateľni príslušnej fakulty alebo vysokej školy. Ak žiadateľ splnil všetky podmienky priznania štipendia, vysoká škola mu štipendium prizná a poskytovať sa mu začne od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň požiadal.

 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku