Výsledky externej časti maturitnej skúšky ukázali, čo sa musia maturanti počas akademického týždňa ešte doučiť

  Foto: Bigstock

Celkovo 44 991 žiakov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Vo všeobecnosti opäť môžeme povedať, že úspešnejší boli v testoch žiaci, ktorí si vybrali elektronické testovanie, oproti papierovému. Z matematiky boli žiaci úspešnejší v úlohách z algebry, menej sa im darilo s funkciami. V testoch z anglického jazyka sa im najviac darilo v čítaní s porozumením, v nemeckom jazyku pri úrovni B2 boli úspešnejší v úlohách z lexiky, gramatiky a v čítaní s porozumením.


Z celkového počtu žiakov, ktorí sa zúčastnili písomných maturít, bolo aj 1 527  žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo je 3,4 % zo všetkých zúčastnených maturantov.

Z počtu 726 stredných škôl bolo 654 s vyučovacím jazykom slovenským, 43 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Elektronickej formy maturitnej skúšky sa zúčastnilo 2 317 žiakov zo 115 škôl.

 

Žiaci písali externú časť maturitnej skúšky v riadnom aj náhradnom termíne z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (41 772 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 818 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 820 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (21 žiakov). Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, vybrať si mohol anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, teda úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci gymnázií si mohli vybrať matematiku ako voliteľný, alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 6 080 žiakov.

 

V teste zo slovenského jazyka a literatúry bola priemerná úspešnosť testu 53,4 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 53,2 %, pri elektronickej forme 56,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 66,1 % v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí mali úspešnosť 46,4 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom a náhradnom termíne dosiahlo 4 871 žiakov (11,7 %).

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v literárnej zložke (gymnáziá 67,3 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 50,1 %), nasledovala oblasť čítanie s porozumením (gymnáziá 66,7 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 46,6 %), najmenej úspešní boli v  jazykovej zložke (gymnáziá 65,4 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 45,0 %).

Priemerná úspešnosť testu z maďarského jazyka a literatúry bola 55,5 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,4 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (47,1 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 136 žiakov (7,5 %).

Žiaci v teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli priemernú úspešnosť testu 48,6 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (58,1 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (41,2 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 341 žiakov (18,7 %).

V teste z matematiky boli žiaci najúspešnejší v algebre, a to žiaci gymnázií (60,4%), rovnako ako žiaci stredných odborných škôl (47,3 %). Najnižšiu úspešnosť mala časť stereometria (gymnáziá 51,7 %, stredné odborné školy 28,0 %), žiakom stredných odborných škôl robili problém aj kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (32,3 %) a funkcie
(30,7 %).

 

Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 54,3 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 53,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli
59,7 %. Gymnáziá dosiahli stredne vecne významne vyššiu úspešnosť (60,4 %) ako žiaci stredných odborných škôl (36,9 %).

Maturitu z matematiky si vybralo 13,5 % všetkých maturantov, z toho bolo 73,8 % žiakov gymnázií a 26,2 % žiakov stredných odborných škôl. Gymnazisti, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, mali úspešnosť 60,2 %. Žiaci, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 40,3 %.

 

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,5 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 63,7 %.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením (62,1 %), žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (70,5 %). V prípade žiakov na úrovni B1 nasledovalo počúvanie s porozumením (56,3 %), u žiakov úrovne B2 čítanie s porozumením (69,5 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci oboch úrovní, ako aj po minulé roky, v časti gramatika a lexika (B1 úroveň 54,1 %, B2 úroveň 51,1 %).

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 40,3 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 55,0 %.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oboch úrovniach v časti gramatika a lexika (B1 úroveň 47,1 %, B2 úroveň 60,0 %), v prípade úrovne B1 nasledovalo počúvanie s porozumením (42,5 %), v prípade úrovne B2 čítanie s porozumením (55,4 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením (31,4 %), žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (49,6 %).

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky sa konal 15. – 18. marca 2016. Náhradný termín prebehol 12. – 14. apríla 2016, a to pre 120 žiakov. Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom alebo náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Ten sa bude konať 6. – 9. septembra 2016, pričom prihlásiť sa na ňu je potrebné riaditeľovi školy do 30. júna 2016.

 

Výsledky škôl z jednotlivých predmetov budú zverejnené na portáli nucem.sk koncom mája, rovnako budú ďalšie informácie o výsledkoch Maturity 2016 uverejnené na stránke NÚCEM.

 

Graf - Počty žiakov, ktorí absolvovali EČ MS

 

Tabuľka - Počty a priemerné úspešnosti žiakov vo vyučovacích jazykoch a matematike podľa druhu školy v EČ MS 2016:

predmet

Gymnázium

SOŠ a konzervatóriá

Spolu SR

počet

%

počet

%

počet

%

SJL

14 742

66.1

26 940

46.4

41 682

53.4

SJSL

791

58.1

1 029

41.2

1 820

48.6

MJL

790

66.4

1 028

47.1

1 818

55.5

UJL

21

71.7

0

_

21

71.7

MAT

4 481

60.4

1 587

36.9

6 068

54.3

 

 

Tabuľka – Výsledky EČ MS 2016 – priemerná úspešnosť podľa predmetov:

 

predmet

 

úroveň

Počet žiakov v riadnom termíne

Počet žiakov

v náhradnom termíne

Priemerná úspešnosť v % *

AJ

B2

14 894

45

63.7

B1

21 162

41

57.5

NJ

B2

1 076

6

55.0

B1

4 228

3

40.3

FJ

B2

18

2

67.9

B1

2

0

38.3

RJ

B2

165

0

46.9

B1

638

3

49.6

ŠJ

B2

16

0

70.9

B1

2

0

54.2

TJ

B2

1

0

47.5

B1

6

0

66.1

SJL

41 682

90

53.4

SJSL

1 820

0

48.6

MJL

1 818

0

55.5

UJL

21

0

71.7

MAT

6 068

12

54.3

 

*priemerná úspešnosť je počítaná z riadneho termínu
Čítajte viac o téme: Maturity 2015/2016
Zdieľať na facebooku