Študenti používajúci notebooky a tablety na hodine majú horšie výsledky, zistila štúdia

  Foto: Bigstock

Zavádzanie technológii do tried je nevyhnutným prvkom budúcnosti vzdelávania a pokroku školstva. Jeho účelom je primárne zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu. Nedávno bola na Vojenskej akadémii West Point zrealizovaná štúdia, v rámci ktorej sa zisťoval dopad používania technológií ako notebook alebo tablet na výkon a výsledky študentov. Výsledok bol vcelku zaujímavý.


Štúdia, ktorá bola urobená v rámci ekonomických kurzov na Vojenskej akadémii vo West Point a následne publikovaná na portáli výskumného programu Školskej iniciatívy pre efektivitu a nerovnosť pridruženú k Ekonomickej fakulte Massachusettského technologického inštitútu, zistila, že technológie, obzlvášť laptopy a tablety, sú dôsledkom skôr horších výsledkov študentov na skúškach.

 

Rozdelenie študentov do sekcií

Susan Payne Carter, Kyle Greenberg a Michael Walker, traja členovia ekonomickej fakulty na Vojenskej akadémii vo West Pointe, minulý rok rozdelili na hodine študentov do troch sekcií či častí, aby tak vedeli stanoviť mieru účinku zariadení s pripojením na internet na akademický prospech a výkon. Prvá časť ostala striktne bez technológií, zatiaľ čo druhá sekcia študentov mala povolené používať laptopy a tablety (hoci profesori mohli napomenúť, či udeliť trest „očividne rozptýleným“ študentom). Posledná, tretia časť študentov sa dohodla na kompromise, že budú mať dovolené používať tablety za predpokladu, že ich budú mať položené voľne na lavici, aby profesori mohli vidieť, čo bolo na ich obrazovkách. Treba pripomenúť, že štúdia nebrala do úvahy mobilné telefóny a smartfóny.

 

Technológie odvádzajú pozornosť

Aký bol výsledok výskumu? Študenti, ktorí mohli používať tablety a notebooky mali horšie výsledky skúšky. V záverečnej skúške založenej na používaní počítača, dosiahla sekcia študentov, ktorým bolo povolené do určitej miery používať technologické zariadenia, o 18 % menej bodov štandardnej odchýlky než sekcia študentov, ktorej používanie technológií nebolo umožnené.

 

Správa poskytuje rôzne dôvody, prečo môže používanie zariadení viesť k horším výsledkom. Dôvodom môže byť, že zapisovanie poznámok na klávesnici nemusí byť také efektívne ako zapisovanie poznámok rukou. Inou príčinou môže byť zmena spôsobu vyučovania učiteľmi v momente, keď je v ich triede zavedené používanie technológií. Alebo to jednoducho môže byť následkom veľkého množstva aplikácií, ktoré sú študentom k dispozícii na internete a sú tak zdrojom veľkého rozptyľovania. V správe sa uvádza: „Nemôžeme otestovať či používanie laptopu alebo tabletu vedie k horšiemu zapisovaniu poznámok, či zvýšená dostupnosť aplikácií pre spotrebiteľov (napríklad Facebook, Twitter, Instagram, bežné spravodajstvo alebo e-mail) vedie k horším výsledkom, alebo či učitelia učia odlišným spôsobom, keď ich žiaci používajú počítač. Vzhľadom na závažnosť výsledkov študentov a zvýšený dôraz na používanie technológií v triedach si táto téma zasluhuje dodatočné skúmanie, od čoho závisia horšie alebo lepšie výsledky študentov v kontexte používania technologických zariadení.“

Zdieľať na facebooku