Prečo sú troj­kári v živote často úspeš­nejší ako jednotkári?

Prečo sú troj­kári v živote často úspeš­nejší ako jednotkári?
Prečo sú troj­kári v živote často úspeš­nejší ako jednotkári? / Foto: Pexels

Jed­nou z naj­väč­ších zmien vo svete je bez­po­chyby inter­net. Ak sa chcete dozve­dieť niečo, nemu­síte si kúpiť encyk­lo­pé­diu. Nemusíte dlhé hodiny sedieť v študovniach, ako to robili vysokoškoláci pred 30 rokmi. Pamätám si, ako sme v študovnicach presedeli celé dni a týždne, aby sme sa dostali k určitým informáciám. Na knihy, ktorých bolo žalostne málo, sa robi poradovník, aby sme všetko do skúšok stihli preštudovať.  Dnes si informácie pozriete na Wiki­pé­dií alebo You­tube, či množstve ďal­ších strá­nok, ktoré sú online. Exis­tujú tony prog­ra­mov, ktoré učia ľudí, ako sa efek­tívne učiť veci pri­me­ra­nou rých­los­ťou. Pred­po­kladá sa, že do roku 2020 bude viac ako miliarda ľudí pra­co­vať z ich domo­vov. Čím ďalej, tým menej ľudí bude pra­co­vať pre jednu spo­loč­nosť. Svet potre­buje umel­cov, kre­a­tív­cov a ino­vá­to­rov. Potrebuje tvorivých a flexibilných ľudí, ktorí sa vedia prispôsobovať takmer denne meniacim sa situáciám. Vôbec nechcem jednotkárov odrádzať od toho, aby sa učili na jednotky. Len sa pekne učte. Len nezabúdajte pri tom na vlastné nápady a kreativitu a na niekoľko vecí navyše, ktoré vám pomôžu stať sa ešte úspešnejšími, ako ste si možno pôvodne mysleli. Vedci totiž zistili, že práve kvôli kreativite, odvahe experimentovať a tvrdohlavosti sú tojkári úspešnejší ako jednotklári, ktorí sa síce poctivco naučia predpísané učivo, ale často neurobia nič navyše. A práve to niečo navyše, vlastný postoj, názor a vlastná cesta sú tie najpotrebnejšie veci v dnešnom meniacom sa svete. A možno i niečo iné. Prečo sú teda trojkári v živote úspešnejší?

 

1. Spo­chyb­ňujú aka­de­mický sys­tém

Štu­den­tov s trojkami nezau­jíma aka­de­mický sys­tém. Vedia, že im niečo dá, ale neuc­tie­vajú ho. Vidia, že má veľa nedos­tat­kov.Okrem toho vedia, že sa učiť dá aj iným spô­so­bom, ako ponúka sys­tém a že štu­do­vať sa dá aj mimo neho. Aka­de­mický svet pre nich nie je jedi­ným prí­stu­pom k uče­niu.  Využívajú množstvo ďalších zdrojov a neboja sa experimentovať.

 

2. O mnohých veciach rozhodujú sami

Mys­lia sami za seba. Rad­šej, než by im nie­kto iný pove­dal, ako žiť svoje životy, pri­chá­dzajú s vlast­nými prog­ra­mami. Často robia veci ináč ak všetci ostatní.

 

3. Nesna­žia sa pote­šiť a zapô­so­biť na svo­jich nad­ria­de­ných

Nemí­ňajú ohromné množ­stvo ener­gie, aby zapô­so­bili na svo­jich nad­ria­de­ných. Rešpek­tujú a milujú svo­jich uči­te­ľov, ale niektoré veci si proste robia podľa svojich predstáv. Nevi­dia svo­jich uči­te­ľov ako stráž­cov ich úspe­chu. Nie sú závislí na refe­ren­ciách alebo živo­to­pi­soch. Uve­do­mujú si, že v dneš­nom svete ich práca hovorí sama za seba. Sú  on-line, aby ich prácu všetci videli.

 

4. Nezaoberajú sa len známkami

Je iró­niou, že ak ste posad­nutí svo­jimi znám­kami, nepre­mýš­ľate dosť o svo­jej budúc­nosti. Ľudia, ktorí dostanú aj trojky, často okrem učenia robia aj na svojich vlastných projektoch. Zatiaľ čo ich spo­lu­žiaci dávajú množstvo ener­gie do toho,  aby dostali čo naj­lep­šiu známku, oni sku­točne nasle­dujú svoje sny. Neča­kajú na ukon­če­nie školy, aby začali žiť.

 

5. Majú vlastnú defi­ní­ciu úspe­chu

Jednotkári  a dvojkári usi­lujú sami seba moti­vo­vať dob­rým pros­pe­chom a budo­vať na ňom svoju budúc­nosť, ale trojkári vedia, že len na prospechu sa úspech neza­kladá. Oni vedia, kto sú. Nezau­jíma ich, čo robia ostatní. Oni sa snažia robiť pokroky na vlastnej ceste.

 

6. Vedia, ako využiť schop­nosti iných ľudí

Zatiaľ, čo jednotkári a dvojkári sa sna­žia robiť všetko sami, trojkári okolo seba sústreďujú talentovaných ľudí, ktorí kom­pen­zujú ich nedostatky. Rov­nako ako Henry Ford sa neboja pri­znať, že neve­dia všetko. Pri jed­nej prí­le­ži­tosti bol Ford napá­daný za to, že nebol inte­li­gentný. V reak­cii na útočnú líniu otá­zok uká­zal prs­tom na vypy­tu­jú­ceho sa práv­nika a odpo­ve­dal:

“Dovoľte, aby som vám pri­po­me­nul, že na stole mám rad elek­tric­kých tla­či­diel a stla­če­ním toho pra­vého môžem pri­vo­lať svo­jich pomoc­ní­kov, ktorí dokážu odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku týka­júcu sa pod­ni­ka­nia, kto­rému venu­jem väč­šinu mojich snáh. Teraz mi lás­kavo pove­dzte, prečo by som mal zahl­co­vať svoju myseľ vše­obec­nými vedo­mos­ťami za úče­lom byť schopný odpo­ve­dať na otázky, keď mám okolo seba ľudí, ktorí sú schopní poskyt­núť mi aké­koľ­vek zna­losti, o aké požia­dam?”

 

7. Dávajú prednosť nezávislému učeniu

Naozaj majú radi učenie sa. Dávajú však prednosť vlastnému skúmaniu a objavovaniu, aby preskúmali, čo ich prirodzene priťahuje. Nesnažia sa robiť veci nasilu, ale namiesto toho sa spoliehajú na svoje vášne.

 

8. Veľa snívajú

Kým jednotkári a dvojkári sta­rost­livo počú­vajú, aby pocho­pili, čo bude na skúške, trojkári sa poze­rajú z okna na krajinu. Už načer­pali to pod­statné z pred­nášky. V dôsledku toho si uvoľ­nili nie­koľko hodín každý deň na to, aby mohli sní­vať o lep­šom svete. Pre­mýš­ľajú o veľ­kých veciach, ktoré budú v živote robiť. Rie­šia dôle­žité prob­lémy v ich mys­liach.

Mys­líte, že si zazna­me­ná­vajú poznámky z pred­nášky? Nie. Popi­sujú svoje nápady a plány. Keď prídu domov, spra­via do školy toľko, čo musia a väč­šinu svojho času trá­via s pria­teľmi alebo prá­cou na svo­jich snoch.

 

9. A ešte jedna rada na záver

Musíte si vedieť správne roz­vr­hnúť svoj čas a ener­giu. Pra­cujte na sebe, robte to, čo máte radi, v čom ste dobrí a čo vás napĺňa.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Robert T. Kiyosaki: Prečo jednotkári pracujú pre trojkárov a dvojkári pre štát
lifehack.org
Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku