Ako sa mení zápis do základnej a materskej školy kvôli koronavírusu

Zápisy do materských a základných škôl budú tento rok inak.
Zápisy do materských a základných škôl budú tento rok inak. / Foto: Bigstock

Chystáte sa tento rok na zápis do základnej alebo materskej školy? Prečítajte si, aké zmeny vás počas pandémie čakajú.

 

Situácia spôsobená šírením nového koronavírusu ovplyvňuje všetky aspekty nášho bežného života. Mení sa aj zápis do 1. ročníka základnej školy a do materskej školy pre rok 2020/2021. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling vydal 26. marca 2020 nariadenie, ako bude zápis prebiehať.

 

V oboch prípadoch je uprednostnená elektronická forma, ak je v danej škole technicky možná. Keďže situácia ohľadne koronavírusu sa mení veľmi rýchlo, treba byť pripravený aj na prípadné ďalšie zmeny. Cieľom však zostáva eliminovať fyzický kontakt a výskyt väčšej skupiny ľudí na jednom mieste, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu. Momentálny postup je nasledovný:

 

Zápis do školy

 • Každé dieťa, ktoré do 31.8. 2020 dovŕši 6 rokov musí byť zapísané do základnej školy. Najčastejšie je dieťa zapísané do tzv. spádovej školy. Rodič však môže podať prihlášku do viacerých základných škôl, nakoľko to žiadny právny predpis nezakazuje.
  Spádová škola sa nachádza v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Platí tu pravidlo, že riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.
  Rodič môže pre svoje dieťa vybrať aj inú školu okrem spádovej. Prijatie takéhoto žiaka potom závisí od rozhodnutia riaditeľa, ktorý pri tom zohľadňuje kapacity školského zariadenia. 
 • Do školy môže byť prijaté aj skôr narodené dieťa, ak k tomu dá súhlasné vyjadrenie príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a lekár.
 • Zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020. Zápis sa bude konať bez prítomnosti detí  a dá sa na niektorých školách vykonať aj elektronickou formou.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude pre tento raz potrebné priložiť k prihláške. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2020.
 • V prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky potvrdenie od lekára rovnako nie je vyžadované, avšak musí byť doručené najneskôr do 4 týždňov od začatia vyučovania po mimoriadnom prerušení.
 • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami pri zápise do školy sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • V prípade, ak sa rozhodnete v tomto období pre domáce vzdelávanie, máte taktiež povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej základnej školy. Prikladáte ďalej žiadosť o individuálne vzdelávanie a vysokoškolský diplom učiteľa, ktorý bude s vaším dieťaťom spolupracovať v tzv. kmeňovej škole.

 

Zápis do materskej školy

 • Zápis do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020, rovnako bez prítomnosti detí. Prihlášku má každá materská škola individuálnu a uverejnenú na svojej webovej stránke, alebo je možné si ju osobne vyzdvihnúť v materskej škole. Informujte sa vopred telefonicky u riaditeľky konkrétnej materskej školy.
 • Taktiež nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak rodičia, dodatočne, do rozhodnutia o prijatí nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude dieťa prijaté iba na adaptačný pobyt.
 • V prípade dieťaťa so špeciálnymi potrebami bude dieťa bez priloženého zdravotného potvrdenia prijaté iba na diagnostický pobyt.

 

Podmienky pre prijatie dieťaťa do predprimárneho vzdelávania sú nasledovné:

 • Povinná predškolská dochádzka pre päľročné deti nadobudne platnosť v januári 2021.
 • Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov a dieťa, ktoré má odložený nástup do školy.
 • Prijímajú sa deti od 3 až do 6 roku. V prípade, ak to kapacita zariadenia umožňuje, je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky a to od 2 rokov pod podmienkou, že je odplienkované.
 • Žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení nesmie odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie. Pri žiadosti o zápis do materskej školy nerozhoduje trvalé bydlisko.
 • Vyrozumenie o prijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca do konca júna 2020.
Zdieľať na facebooku