Povinnosti študenta vysokej školy po ukončení štúdia

Absolventi vysokých škôl majú od nasledujúceho dňa, kedy sa konala ich záverečná skúška, povinnosti voči zdravotnej poisťovni.
Absolventi vysokých škôl majú od nasledujúceho dňa, kedy sa konala ich záverečná skúška, povinnosti voči zdravotnej poisťovni. / Zdroj: Bigstock

Ukončenie štúdia na vysokej škole je v živote študenta posledným formálnym krokom k osamostatneniu. Počas štúdia boli formálne za neho stále zodpovední rodičia a štát. Úspešným ukončením vysokej školy štátnou skúškou mladým, aj keď už dospelým, ľuďom tieto privilégiá končia. Aké sú ich povinnosti voči zdravotnej poisťovni a úradu práce?


Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Štát platí zdravotné poistenie za všetkých študentov dennej i externej formy štúdia do dovŕšenia 26. roka života. Výnimkou sú študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v doktorandskom štúdiu v tom istom roku štúdia dennou formou a študenti do 30 rokov študujúci dennou formou a nezískali II. stupeň vysokoškolského vzdelania. Za týchto študentov štát naďalej poistenie platí.

Zo zákona vyplýva, že absolvent, ktorý neplánuje pokračovať v štúdiu, sa hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky stáva samoplatcom. Je teda tiež zodpovedný za svoje odvody do zdravotnej poisťovne, nakoľko mu týmto dňom zaniká status „nezaopatreného dieťaťa.“ Štát za neho hradí zdravotné poistenie iba do dňa (vrátane), kedy sa konala jeho záverečná skúška.

 

Príklad: Ak sa štátna záverečná skúška koná napr. 26. mája 2017 a vy nepokračujete v ďalšom štúdiu, nezamestnáte sa a ani sa nenahlásite na úrade práce, stávate sa od 27. mája 2017 samoplatiteľom a „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ doručíte zdravotnej poisťovni najneskôr 8. júna 2017. V tomto prípade je potrebné aj uhradiť do 8. júna 2017 preddavok za mesiac máj 2017 v sume 9,96 €, t. j. alikvotnú časť mesačného preddavku na poistné. Vypočítate ju podľa vzorca: minimálny preddavok samoplatiteľa (teda 61,81 €/ mesiac, resp. 30,90 €, ak ste ZŤP) / počet dní v danom mesiaci * počet dní do konca mesiaca odo dňa záverečnej skúšky).

Zdroj: Dôvera

 

Občan je povinný do 8 kalendárnych dní nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni zmeny, ktoré nastali na strane poistenca. To znamená, že absolvent je povinný nahlásiť, že sa stal buď samoplatcom alebo ak nemá zamestnanie a chce, aby štát za neho naďalej platil zdravotné poistenie, že je evidovaný ako „uchádzač o zamestnanie“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ak však napr. absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) pokračuje v štúdiu na II. stupni (Mgr., Ing.,Ing. Arch., MUDr., MDDr., MVDr., ...), počas prázdnin, resp. až do riadneho zápisu do školy, za neho poistenie naďalej hradí štát. Nie je povinný túto skutočnosť oznamovať.

 

V prípade prerušenia štúdia je študent povinný hradiť si zdravotné poistenie samostatne. Výnimkou je, ak štúdium preruší zo zdravotných dôvodov a jeho stav je dlhodobo nepriaznivý. Túto skutočnosť musí potvrdiť jeho ošetrujúci lekár. V takomto prípade ostáva poistencom štátu a poistné si platiť individuálne nemusí.

Ak sa hneď po prerušení štúdia občan zamestná, vznik zamestnania zdravotnej poisťovni oznámi zamestnávateľ. Ten za neho platí aj poistné.

Keď sa zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, platí za neho poistné štát a oznámi to zdravotnej poisťovni Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


Povinnosti voči úradu práce

Vysokoškoláci nemajú povinnosť registrovať sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Ak tak však neurobia do 7 kalendárnych dní odo dňa vykonania záverečnej skúšky, nasledujúci mesiac za nich nebude štát hradiť poistné. To znamená, že si zdravotná poisťovňa bude od absolventa nárokovať 61,81 € za každý mesiac, ktorý študent na UPSVR nebol zaregistrovaný.


Podpora v nezamestnanosti pre absolventov

Absolvent vysokej školy v súčasnosti nemá nárok na podporu v nezamestnanosti. Absolvent školy nie je povinne poistený na sociálne poistenie a keďže sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a neplatí ho za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Podmienkou na priznanie tejto dávky je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní, v posledných troch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

"Ak študent popri škole pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktoré zaňho plní zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti však musí spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky, a to byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a mať poistenie aspoň 730 dní počas troch rokov pred zaradením do evidencie," povedal pre TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


Výhody registrácie absolventa na UPSVR

  • Po dobu 6 mesiacov za uchádzača o zamestnanie štát hradí zdravotné poistenie.
  • Uchádzač je pravidelne informovaný o ponukách práce.
  • Môže spĺňať podmienky na získanie podpory napr. na založenie podnikania, získať príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo absolvovať rekvalifikačný kurz. Aktuálne možnosti nájdete priamo na stránke UPSVR.

Absolvent môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi. V tomto prípade sa však posudzuje aj príjem rodičov, takže pokiaľ je dostatočne vysoký, dávka mu schválená nebude.

 

Článok bol aktualizovaný ku dňu 4.11.2017


Zdroj: upsvar.sk, dovera.sk // Foto: Bigstock
Zdieľať na facebooku