Sociálne štipendium v školskom roku 2015/2016

  Ilustračná foto: Shutterstock

Ak patríte medzi študentov, ktorých rodinná finančná situácia nie je práve ideálna, možno máte nárok na sociálne štipendium. Táto podpora od štátu slúži na pokrytie základných výdavkov spojených so štúdiom ako sú študijné materiály, ubytovanie, strava a pod. Vybaviť si akýkoľvek finančný príspevok od štátu vôbec nebýva jednoduché, ale nenechajte sa odradiť. Ak naň máte nárok, môžete získať až 275 € mesačne. Ako na to?

 

 

V prípade, že si chcete preštudovať legislatívu k prideľovaniu takéhoto finančného príspevku, jeho podmienky prideľovania upravuje:

 

  • § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Vyhláška MŠ 396/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2013.

 

To, aká výška sociálneho štipendia vám môže byť pridelená, súvisí s príjmami vašich rodičov, ktorí sa posudzujú spoločne s vami. Štipendium je vyplácané mesačne na bankový účet študenta v období 1.9.2015 do 30.6.2016. Požiadať oň môžete kedykoľvek počas školského roka, no ak oň požiadate napr. až v novembri, za predchádzajúce mesiace peniaze nedostanete. Znamená to teda, že spätne štipendium nie je možné vyplácať.

 

Výška sociálneho štipendia 2015/2016

Ak je škola vzdialená viac ako 30 km od miesta trvalého bydliska študenta ....max 275€/mesačne


Ak je škola vzdialená menej ako 30 km od miesta trvalého bydliska študenta ....max 230€/mesačne


Minimálna výška štipendia....10€/mesačne

 

Kto má nárok na sociálne štipendium?

 

1. Študent denného štúdia 1. alebo 2. stupňa

Sociálne štipendium môže získať iba študent dennej formy v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia. Pridelenie štipendia nie je vekovo ohraničené, preto študent môže mať i viac ako 26 rokov. Rozhodujúcim sa stáva dodržanie štandardnej dĺžky štúdia.

 

2. Študent, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môže získať študent len v prípade, že neprekročí štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduje Mgr. viac ako 2 roky). Pri prideľovaní sociálnych štipendií sa však posudzujú dĺžky štúdia 1. a 2. stupňa samostatne. Preto ak študent napríklad prekročil dĺžku štúdia v bakalárskom stupni, nárok na získania štipendia v magisterskom stupni to neruší.

 

3. Študent, ktorý nezískal vysokoškolský titul

Ak študent získal diplom v prebiehajúcom stupni štúdia, počas tohto stupňa už nemá nárok na štipendium. To znamená, že ak študent už získal Bc. titul napr. na inej škole, nie je možné, aby si požiadal počas štúdia Bc. na druhej škole v poradí o sociálne štipendium. Toto však nevylučuje situáciu, že študent požiada o pridelenie sociálneho štipendia počas 2. stupňa. Teda ak napr. doposiaľ nezískal titul Mgr., môže o pridelenie štipendia v tomto stupni štúdia požiadať.

 

4. Študent s trvalým pobyt v SR

Trvalý pobyt na Slovensku je ďalšou nevyhnutnou podmienkou. Štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

 

5. Študent, ktorý má zhoršené sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Štipendium môže byť priznané iba študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať je možné rodičov, manžela, súrodencov, prípadne vlastné deti žiadateľa.

Okruh posudzovaných osôb nájdete tu.

 

6. Študent, ktorý požiada o priznanie štipenia

Žiadosť je potrebné podať písomne u študijného referenta na fakulte príslušnej školy. Je možné ju podať kedykoľvek počas akademického roka od 1.9.2015 do 30.6.2016. Študijný referent vás bude informovať o potrebných dokladoch. Každý prípad sa posudzuje individuálne, od toho závisí i množstvo a potrebné dokumenty. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.

Vysoká škola by mala v prípade posúdenia žiadosti rozhodnúť v lehote do 30 dní, najneskôr však do 60 dní.

 

Základné doklady a potvrdenia potrebné k žiadosti o priznanie soc. štipendia:

 

Od otca a matky vydokladovanie príjmu prostredníctvom:

1)      Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu FO zo závislej činnosti od zamestnávateľa za r.2014 alebo

 

2)      Potvrdenia /Výpisu z daňového úradu o podaní/nepodaní daňového priznania za r.2014

 

3)      Potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach v r.2014 zamestnávateľom, aj Sociálnou poisťovňou

 

4)      Potvrdenie o návšteve školy v akad.roku 2014/2015 žiadateľa aj súrodencov ( školopovinní súrodenci nad 18 r. aj Potvrdenie / Výpis z daňového úradu o podaní/ nepodaní daňového priznania za r.2014

 

5)      Potvrdenie o trvalom pobyte všetkých spoločne posudzovaných osôb ( Potvrdenie vydá MÚ alebo OÚ )

 

6)      Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti za r.2014 aj r.2014 UPSV a R

 

7)      Potvrdenie o vzdialenosti v km z miesta trvalého bydliska do miesta štúdia  ( potvrdenie vydá SAD alebo ŽSR )

 

8)      Do žiadosti o priznanie soc. štipendia nezabudnúť uviesť č. bežného účtu, na ktorý bude mesačne priznané štipendium vyplácané.

 

Ďalšie doklady je možné požadovať po osobnom posúdení žiadosti študijnou referentkou.

 

Ako vyzerá žiadosť o posyktnutie sociálneho štipendia si môžete pozrieť aj TU. Požiadať však oň musíte na vašom štúdijnom oddelení.

 


Zdroj: Vyhláška 102/2006 Z.z., Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z.
Čítajte viac o téme: Peniaze, Štipendiá
Zdieľať na facebooku