Inklúzia krok za krokom - nový projekt, ktorý spája organizácie zamerané na autizmus a Aspergerov syndróm

Nový projekt Inklúzia krok za krokom má za cieľ zosieťovanie odborných organizácií, ktoré sa venujú problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu.
Nový projekt Inklúzia krok za krokom má za cieľ zosieťovanie odborných organizácií, ktoré sa venujú problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu. / Foto: Shutterstock

3.2. 2021 - Zosieťovanie odborných organizácií, ktoré sa venujú problematike autizmu a Aspergerovho syndrómu a príležitosť pre vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu, ktorý by poskytol potrebné zručnosti pre prácu s týmito deťmi v poradniach či školách má za cieľ nový projekt Inklúzia krok za krokom.

 

Projekt podporil Active Citizens Fund  Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Prvé sieťovacie stretnutie sa uskutoční 8. februára 2021 online a jeho cieľom je definovať aktuálne problémy a pripraviť priestor pre užšiu spoluprácu aktérov a lídrov v téme autizmu a Aspergerovho syndrómu. „Veľmi ma teší, že pozvanie na toto stretnutie prijali organizácie ako je Autistické centrum Andreas, n.o., OZ ACVA, ADEPT Žilina, Súkromné CŠPP pri Spojenej škole Vodárenská v Prešove a mnohí ďalší“ uviedla predsedníčka A Centrum Viera Hincová.

 

„Projekt vznikol ako spoločná iniciatíva A Centrum a DSS prof. Karola Matulaya v Bratislave. Reagujeme na alarmujúci situáciu spôsobenú tým, že detí s Aspergerovým syndrómom pribúda, a poradne, ale aj školskí psychológovia či špeciálni pedagógovia nemajú dostatok zručností a poznatkov, ako s nimi pracovať. Špecifiká týchto detí sú natoľko výrazné, že bežné postupy nie je možné v práci s nimi uplatniť. Mnohé z nami oslovených organizácií realizujú svoje vlastné vzdelávacie programy. V rámci tohto projektu ich chceme zosieťovať a vytvoriť spoločnú platformu, ktorá môže sprístupniť tieto programy širšej skupine účastníkov a zamerať sa cielene na ich potreby.“

 

Realizátorom projektu je občianske združenie A Centrum, so sídlom v Banskej Bystrici,  ktoré sa venuje problematike inklúzie s fokusom na práva detí a rodín s Aspergerovým syndrómom a autizmom od roku 2015. Vo viacerých celoslovenských projektoch sa zameriava na mapovanie potrieb cieľovej skupiny mladých ľudí a detí s AS a ďalšími formami odlišnosti vo vnímaní a spracovávaní informácií ktoré spadajú pod pojem neurodiverzity. Súčasťou našich aktivít sú vzdelávacie aktivity pre rodičov, pre školy a odborníkov v tejto problematike. Za minulý rok sme zrealizovali 24 takýchto vzdelávaní, vrátane online formy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 900 absolventov. Webinár Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom pri dištančnom vzdelávaní v spolupráci s Jurajom Hipšom má viac ako 14 tisíc pozretí.

 

Vzdelávajú aj rodičov

Ďalšími aktivitami projektu Inklúzia krok za krokom je vzdelávanie pre rodičov v oblasti obhajovania práv detí s AS a príprava videí s príbehmi rodičov detí s AS. „Už viac ako dva roky realizujeme živé knižnice, kde zdieľajú svoj príbeh a svoje skúsenosti rodičia detí s AS. Ponúkame ich aj študentom pedagogiky, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktorým takto umožníme nahliadnuť do potrieb týchto rodín a detí atraktívnym a motivujúcim spôsobom už počas štúdia. V spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou psychológie FF UCM v Trnave a Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sme už tento zážitok sprostredkovali niekoľkým stovkám študentov prezenčne aj online.

 

Máme vynikajúce spätné väzby od účastníkov aj vyučujúcich. Nejde iba o suché informácie z učebníc, ale o príbehy živých ľudí, ktoré rozprávajú matky a otcovia, ktorí zápasia s nepochopením a nedostatkom podpory každý deň, 24 hodín, 7 dní v týždni. Uviedla Viera Hincová, autorka a odborná garantka projektov A Centra. Je tiež matkou dospelého Aspergera a angažuje sa pri riešení tejto problematiky rôznymi formami.

 

Koncom roka 2020 vypracovala príručku zameranú na riešenie najčastejších problémov pri integrácii detí s AS v školách. Napriek existujúcim legislatívnym postupom často dochádza k porušovaniu základných potrieb detí a rodičia musia doslova vybojovávať každé uplatnenie v praxi a častokrát sa im to ani nepodarí. Príručka vznikla aj na základe dlhoročných konzultačných aktivít centra v rámci projektu Podpora inklúzie, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie.

 

Príručka je k dispozícii na stiahnutie tu: www.a-centrum.net/news/prirucka-k-inkluzii.

 

Príručka obsahuje v dlhšej verzii aj výsledky z prieskumu situácie detí s AS po návrate do škôl, ktorý sa realizoval v spolupráci s OZ HANS v júli 2020. Výsledky prieskumu sme prezentovali na stretnutí so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR p. Filipovou a s riaditeľom Odboru vnútornej politiky Kancelárie Prezidenta SR pánom Jaurom v lete 2020.

 

Zo spätnej väzby účastníkov živých knižníc vyberáme:

„Toto stretnutie mi dalo oveľa viac, ako 4 roky štúdia na SŠ a štúdium na vysokej škole. Úprimne poviem, že som sa nevedela nejak stotožniť s integráciou detí do bežných škôl. Po tomto stretnutí mám na to úplne iný pohľad a som vďačná, že som tu mohla byť. Otvorilo mi to oči a obdivujem všetkých Vás. Držím Vám palce a obdivujem Vás. Prajem Vám veľa síl a energie. Dúfam, že budem dobrá učiteľka aj vďaka Vám.“

 

„Chcela by som Vám všetkým skloniť obrovskú poklonu pred tým, čo robíte. Ani si nedokážem predstaviť, s akou obrovskou dávkou trpezlivosti ráno vstávate a s akou vďakou si líhate spať, že prešiel ďalší deň a vy a Vaše dieťa ste v poriadku. Posielam Vám veľa síl, energie, nevzdávajte to, lebo to čo robíte má zmysel. Ďakujem za dnešné živé knihy, pretože ako pre budúcu učiteľku mi to veľmi veľa dalo.Ďakujem Vám!“

 

„Veľmi pekne ďakujem za možnosť si Vás vypočuť. Autentické príbehy vo formáte živých knižníc nám vyučujúcim neskutočne pomáhajú. Študentky tak môžu vnímať, že Vaše životné príbehy si zasluhujú našu úctu a rešpekt, pozornosť a ochotu porozumieť a byť nápomocný.

Ďakujem a obdivujem Vaše odhodlanie, silu, trpezlivosť a odvahu.“

 

Viac informácií nájdete aj na www.a-centrum.net alebo vo webinári s Jurajom Hipšom: www.facebook.com.

Zdieľať na facebooku