Na stredných školách sa začínajú záverečné skúšky

  Foto: Bigstock

Viac ako 8 000 žiakom na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa v pondelok 17. júna 2019 začína obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať až do konca školského roku.

    

Záverečná skúška ukončuje štúdium žiakov v dvoj-, troj- alebo štvorročných učebných odboroch. Na stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí ústna časť a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška. Podobne ako maturanti aj žiaci učebných odborov majú zo zákona voľno na prípravu, v ich prípade ide o tri dni pred termínom záverečnej skúšky.

     

Žiaci odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ a zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; všetci ako stáli členovia komisie. Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí najviac 10 tém, pričom žiaci majú na jej vypracovanie čas od 45 minút do 120 minút. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

     

Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určí najmenej 25 tém a žiak má na odpoveď maximálne
15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút. Záverečná skúška je verejná, okrem jej písomnej časti. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a časť z nich aj výučný list ako doklad o získanej kvalifikácii.

    

V prípade, ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, po ospravedlnení riaditeľom školy môže do troch dní od riadneho termínu konania skúšky požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne. Ten je určený na september tohto alebo február nasledujúceho roku. V minulom školskom roku ukončilo štúdium v učebných odboroch celkovo 6 492 žiakov v dennej forme a 915 v externej forme.

Zdieľať na facebooku