Celkovo 558 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenčiny

  Foto: Bigstock

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po štvrtýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2018 tak riaditelia stredných škôl dostali ďalšie externé hodnotenie, ktorým je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z  maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slovenské školy tak dostávajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.


Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.

Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov.

 

Pri tvorbe modelu a vyhodnocovaní pridanej hodnoty boli odlíšené štvorročné gymnáziá od ostatných stredných škôl so študijnými odbormi. Výskumníci NÚCEMu pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2016, 2017 a 2018. Školy teda dostanú podrobné informácie o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za viacero rokov.

„Určite je pozitívne, že školy dostávajú takéto objektívne externé hodnotenie, ktoré je doplnkom k vzdelávacím výsledkom školy. Riaditelia škôl aj učitelia by mali vyhodnotiť trendy školy v pridanej hodnote za uplynulé obdobie a urobiť také opatrenia, aby sa ich žiaci ustavične zlepšovali. Tak, aby školy, ktoré poskytujú maturitné vzdelávanie, naozaj aj zabezpečovali každému žiakovi čo najvyššiu kvalitu vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

 

Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2016 až 2018, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 5 gymnázií a 15 stredných odborných škôl.

 

Gymnáziá dlhodobo nad úrovňou očakávania

(v rokoch 2016, 2017 a 2018)

 

Stredné odborné školy dlhodobo nad úrovňou očakávania

(v rokoch 2016, 2017 a 2018 )


Zdroj: NUCEM

 

„Stalo sa štandardom, že stredné školy na Slovensku si majú možnosť na základe externých výsledkov vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Metodiku meraní pripravujeme tak, aby sa spoľahlivosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní pre  školy stále zvyšovala. Prispeje k tomu i to, že od tohto školského roku začneme testovať vstupnú úroveň aj u žiakov osemročných gymnázií, ktorých dáta nám pri výpočte pridanej hodnoty doposiaľ chýbali,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEMu Romana Kanovská.

Informáciu o pridanej hodnote dostalo v uplynulých dňoch 558 stredných škôl. Kvôli korektnosti štatistického spracovania museli mať školy zaradené do výpočtu PHV v roku 2018 (a aj v predchádzajúcich cykloch) minimálne 11 maturantov v dennom štúdiu. Do výpočtu PHV 2018 boli už po druhýkrát zarátaní aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí vzhľadom na svoju skupinu obmedzenia absolvovali testy nezmenené po obsahovej stránke.

 

Metodiku na výpočet pridanej hodnoty vo vzdelávaní vyvinul výskumný tím NÚCEMu v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania (OP Vzdelávanie, 2013 – 2015), pričom využil štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania. Unikátnu metodiku konzultoval NÚCEM počas trvania projektu aj na medzinárodných konferenciách. Zavedením pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa Slovensko zaraďuje medzi progresívne štáty Európy a USA v oblasti školského výskumu.

Zdieľať na facebooku