Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl

NÚCEM už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.
NÚCEM už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. / Zdroj: Bigstock

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra.  Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.


Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.

Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov.

Pri tvorbe modelu a vyhodnocovaní pridanej hodnoty boli odlíšené štvorročné gymnáziá od ostatných stredných škôl so študijnými odbormi. Výskumníci NÚCEMu pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2015, 2016 a 2017. Školy teda dostanú podrobné informácie o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za viacero rokov.

„Považujem za pozitívne, že školy dostávajú ďalšie objektívne externé hodnotenie, ktoré je doplnkom k vzdelávacím výsledkom školy. Odporúčam riaditeľom, aby vyhodnotili trendy školy v pridanej hodnote  za uplynulé obdobie. Všetky naše školy by však mali vytvárať podmienky na to, aby  poskytovali každému žiakovi čo najvyššiu kvalitu vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo  všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2015, 2016 a 2017, patrí celkovo 25 stredných škôl, z toho je 7 gymnázií18 stredných odborných škôl.

„Z výsledkov pridanej hodnoty nerobíme rebríčky ani nerobíme závažné rozhodnutia o školách, ale ponúkame ju riaditeľom stredných škôl najmä na autoevalvačné účely. Školy si už v treťom cykle vyhodnocujú, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Veľkú pozornosť a ocenenie si zaslúžia práve školy, kde sú nielen výsledky vzdelávania dlhodobo nad úrovňou očakávania, ale aj tie, kde riaditelia vytvárajú stimulujúcu školskú klímu,“ uviedla riaditeľka NÚCEMu Romana Kanovská.

Informáciu o pridanej hodnote dostalo v uplynulých dňoch 539 stredných škôl. Kvôli korektnosti štatistického spracovania museli mať školy zaradené do výpočtu PHV v roku 2017 (a aj v predchádzajúcich cykloch) minimálne 11 maturantov v dennom štúdiu. Do výpočtu PHV 2017 boli po prvýkrát zarátaní aj žiaci so zdravotným znevýhodnením,  ktorí vzhľadom na svoju skupinu obmedzenia absolvovali testy nezmenené po obsahovej stránke.

 

Metodiku na výpočet pridanej hodnoty vo vzdelávaní vyvinul výskumný tím NÚCEMu v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania (OP Vzdelávanie, 2013 – 2015), pričom využil štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania. Unikátnu metodiku konzultoval NÚCEM počas trvania projektu aj na medzinárodných konferenciách. Zavedením pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa Slovensko pridáva k progresívnym štátom Európy a USA v oblasti školského výskumu.

Zdieľať na facebooku