Stredné školy sa opäť dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní, 38 škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Stredné školy sa opäť dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní, 38 škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania
Stredné školy sa opäť dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní, 38 škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania / Foto: Bigstock

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po druhýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2016 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z tohto povinného maturitného predmetu.  Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.


Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy zo slovenčiny v Testovaní 9 a následne úspešnosť tých istých žiakov v externej časti maturitnej skúšky. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.

Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov.

Pri tvorbe modelu a vyhodnocovaní pridanej hodnoty boli odlíšené štvorročné gymnáziá od ostatných stredných škôl so študijnými odbormi. Výskumníci NÚCEM-u pracovali pri výpočte s archívnymi dátami za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili strednú školu v roku 2014, 2015 a 2016. Školy teda dostanú podrobné informácie o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za viacero rokov.

„Je veľmi pozitívne, že školy dostávajú ďalšie nezávislé a objektívne hodnotenie, ktoré presnejšie vypovedá o  kvalite nimi poskytovaného vzdelávania. Riaditelia tak môžu prijímať koncepčné rozhodnutia na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu na ich škole,“ uviedol minister školstva Peter Plavčan.
Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo  všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2014 až 2016, patrí spolu 38 stredných škôl, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl . Ich kompletný zoznam je uvedený v pripojených prílohách.
„Z výsledkov pridanej hodnoty nerobíme rebríčky škôl, ponúkame ju riaditeľom škôl najmä na autoevalvačné účely. Školy si môžu samé vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie, resp. bola výstupná úroveň žiakov na očakávanej úrovni vzhľadom na ich vstupné výsledky, či naopak sa škole nepodarilo dostatočne rozvinúť vstupný potenciál žiakov. Výpočet pridanej hodnoty sa na stredných školách vzťahuje len na slovenský jazyk a literatúru, keďže len v tomto predmete robíme paralelné externé testovania deviatakov a zároveň všetkých maturantov,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

Informáciu o pridanej hodnote dostane v najbližších dňoch 535 stredných škôl (z toho 165 gymnázií a 370 stredných odborných škôl). Kvôli korektnosti štatistického spracovania museli mať školy zaradené do výpočtu PHV v roku 2016 (a aj v predchádzajúcich cykloch) minimálne 11 maturantov v dennom štúdiu, ktorí absolvovali Testovanie 9 v roku 2012 a neboli zdravotne znevýhodnení v čase písania oboch testov.

 

Zdroj: NUCEM

 

 

Zdroj: NUCEM

Zdieľať na facebooku