V ŠPÚ rokovali zástupcovia viacerých rezortov o príprave predmetu branná výchova

S vyučovaním brannej výchovy by sa mohlo začať v školskom roku 2019/2020.
S vyučovaním brannej výchovy by sa mohlo začať v školskom roku 2019/2020.  

Bratislava 26. septembra (TASR) - Príprava obsahu a realizácie predmetu Branná výchova pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy bola hlavnou témou pracovného rokovania zástupcov z rezortov školstva, vnútra a obrany, Štátneho pedagogického ústavu, UNIZA a UNIPA. Na základe oboznámenia sa s aktuálnym stavom vzdelávania, sa zhodli na tom, že s vyučovaním tohto samostatného predmetu v školách je reálne začať v školskom roku 2019/2020.
"V prvej fáze, v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, musíme vypracovať návrhy obsahového a výkonového štandardu predmetu Branná výchova pre základné školy a pre všetky typy stredných škôl," uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Operačný tím pre prípravu predmetu by mal predložiť prvé  návrhy do konca novembra tohto roka. Pre realizáciu nového samostatného predmetu Branná výchova nebude stačiť len určenie náplne, obsahových a výkonových štandardov, vypracovanie metodických a didaktických materiálov a podobne.
"Nevyhnutné bude aj doškoľovanie súčasných učiteľov telesnej a brannej výchovy, rozšírenie štúdia o aprobačný predmet branná výchova pre učiteľov telesnej výchovy, pričom ideálnym riešením by bola akreditácia učiteľov brannej a telesnej výchovy cez nový študijný program na vysokých školách pedagogického smeru," uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
V súvislosti s aktuálnou témou v oblasti brannej výchovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča v súčasnosti upriamiť pozornosť riaditeľov škôl a príslušných vyučujúcich na témy a prvky brannej výchovy v platnom Štátnom vzdelávacom programe s týmito hlavnými cieľmi: získať praktické zručnosti z oblasti civilnej ochrany a orientácie v prírode spojené s prvkami topografie, získať základné zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, nadobudnúť vedomosti a praktické odporúčania pri mimoriadnych situáciách a rozvinúť telesnú zdatnosť.

Zdieľať na facebooku