Sociálne štipendium pre vysokoškolákov v roku 2014/2015

  

Máte v rodine zlú finančnú situáciu a napriek tomu ste sa rozhodli študovať? Požiadajte o sociálne štipendium, ktoré vám umožní pokryť najzákladnejšie výdavky spojené so štúdiom.  Možno to bude pre vás v úvode trošku časovo náročnejšie zozbierať a povypĺňať všetky potrebné dokumenty, no určite sa vám bude neskôr "dýchať" ľahšie. Nenechajte sa preto odradiť a žiadosť si pošlite na svoje študijné oddelenie čo najskôr. 

 

  

 

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu sú legislatívne upravené v:

  • § 96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Vyhláška MŠ 396/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl;
  • Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.09.2013.

 

Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sa posudzujú spoločne so študentom. Štipendium je vyplácané mesačne na bankový účet študenta v období 1.9.2014 do 30.6.2015. Požiadať oň môžete kedykoľvek počas školského roka, no spätne, tzn. za uplynulé mesiace, však nie je možné štipendium vyplácať.

 

sociálne štipendium 2014/2015

 

Kto má nárok na sociálne štipendium?

 

1. Študent denného štúdia 1. alebo 2. stupňa

Sociálne štipendium môže získať iba študent dennej formy v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia. Pridelenie štipendia nie je vekovo ohraničené, preto študent môže mať i viac ako 26 rokov. Rozhodujúcim sa stáva dodržanie štandardnej dĺžky štúdia.

 

2. Študent, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môže získať študent len v prípade, že neprekročí štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduje Mgr. viac ako 2 roky). Pri pridelovaní sociálnych štipendií sa však posudzujú dĺžky štúdia 1. a 2. stupňa samostatne. Preto ak študent napríklad prekročil dĺžku štúdia v bakalárskom stupni, nárok na získania štipendia v magisterskom stupni to neruší.

  

3. Študent, ktorý nezískal vysokoškolský titul

Ak študent získal diplom v prebiehajúcom stupni štúdia, počas tohto stupňa už nemá nárok na štipendium. To znamená, že ak študent už získal Bc. titul napr. na inej škole, nie je možné, aby si požiadal počas štúdia Bc. na druhej škole v poradí o sociálne štipendium. Toto však nevylučuje situáciu, že študent požiada o pridelenie sociálneho štipendia počas 2. stupňa. Teda ak napr. doposiaľ nezísial titul Mgr., môže o pridelenie štipendia v tomto stupni štúdia požiadať.

 

4. Študent s trvalým pobyt v SR

Trvalý pobyt na Slovensku je ďalšou nevyhnutnou podmienkou. Štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

 

5. Študent, ktorý má zhoršené sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Štipendium môže byť priznané iba študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať je možné rodičov, manžela, súrodencov, prípadne vlastné deti žiadateľa.

Okruh posudzovaných osôb nájdete tu

 

6. Študent, ktorý požiada o priznanie štipenia

Žiadosť je potrebné podať písomne u študijného referenta na fakulte príslušnej školy. Je možné ju podať kedykoľvek počas akademického roka od 1.9.2014 do 30.6.2015. Študijný referent vás bude informovať o potrebných dokladoch. Každý prípad sa posudzuje individuálne, od toho závisí i množstvo a potrebné dokumenty. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.

 Vysoká škola by mala v prípade posúdenia žiadosti rozhodnúť v lehote do 30 dní, najneskôr však do 60 dní.

 

 Najčastejšie požadované dokumenty k žiadosti:

 

Doklady k žiadosti o sociálne štipendium:

 

 


Zdroj: Vyhláška 102/2006 Z.z., Novela Vyhlášky č. 235/2013 Z.z. // Foto: Shutterstock

 

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku