Vedci hľadajú využitie plastového odpadu v stavebníctve

  Foto: RawPixel

Nosíme oblečenie z plastov so skvelými tepelnými vlastnosťami a možno časom budeme z plastov stavať. Výskumu ľahkých betónov na báze plastov sa venujú odborníci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave.

 

Množstvo odpadu narastá a svet sa snaží nájsť spôsob, ako sa s ním vysporiadať. Jedna z možností, ktorou sa zaoberajú vedecké tímy vo svete, je zakomponovať odpad do stavebných materiálov. Takýto projekt riešia aj odborníci na Stavebnej fakulte, členkou tímu je aj doktorandka Valéria Gregorová, ktorá na výskum získala univerzitný grant v rámci Projektu podpory mladých výskumníkov. Vedenie STU prostredníctvom týchto univerzitných grantov podporuje výskum mladých vedcov do 35 rokov.

 

„Dnes sa už bežne do betónu pridávajú prímesi ako popolčeky a popoly z elektrární a teplární, alebo popol a škvara zo spaľovania komunálneho odpadu. Vedci hľadajú spôsob, ako využiť v stavebníctve aj plastový odpad, ktorého množstvo neustále rastie,“ hovorí Valéria Gregorová zo Stavebnej fakulty STU.

 

Vo svojom výskume hľadá využitie pre rôzne druhy odpadových plastov, ako napr. polystyrén, polyuretánová (PUR) pena, polyetylén či polypropylén. Používa rôzne drvené odpady z týchto plastov, najmä  časti potrubí, káble či izolácie, konštrukčné peny....

 

Druh plastu

Príklady použitia

Polyetylén (PE)

vodotesné izolačné fólie, potrubia, inštalačné prvky

Polypropylén (PP)

vystužené konštrukčné prvky, izolačný materiál na silové káble a telefónne vedenia, výroba potrubí pre podlahové kúrenie, teplú a studenú vodu, inštalatérske a potrubné armatúry.

Polystyrén (PS)

tepelné a zvukovoizolačné prvky, konštrukčné peny

Polyuretán (PUR)

tepelné izolácie, konštrukčné peny

 

Cieľom je nájsť alternatívu dnes používaného polystyrénu či polystyrén betónu. Nejde o nosný typ betónu, ale o výplňový betón s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý je ľahký a môže odľahčiť stavbu. Pre tieto vlastnosti sa používa napr. ako spádová vrstva plochých striech, výplňová a vyrovnávajúca vrstva podláh a dutín rôznych stavieb.

 

Výsledky tímu Stavebnej fakulty STU potvrdili, že tento recyklovaný odpadový materiál, by mohol byť vhodnou alternatívou do ľahkých tepelnoizolačných betónov. Tím pracoval s recyklátom, ktorý v rôznych pomeroch miešal s cementom a vodou a vytváral stavebný materiál – „tvarovky“. Meraniami potom overoval pevnostné a teplo-technické vlastnosti materiálu (objemová hmotnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti, vlhkosť, pevnosť v tlaku resp. napätie pri stanovenej deformácií).

 

Foto: STU

 

Na výskume sa podieľajú aj ďalší študenti Katedry materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU. „Tohtoročné diplomové práce boli zamerané na overovanie ďalších typov odpadových materiálov, ktoré sa vzájomne kombinovali v rôznych pomeroch. Okrem spomínaného spojiva – cementu, sme začali overovať možnosti použitia iných typov spojív. Tieto kompozitné materiály budeme ďalej skúmať nielen na pevnostné a teplo-technické vlastnosti, ale aj z hľadiska akustických vlastností, “ hovorí dekan fakulty a vedúci katedry Stanislav Unčík.

Tím na Stavebnej fakulte spolupracuje s firmami, takže výsledky výskumu by mohli by v konečnom dôsledku o pár rokov prispieť k redukcií plastového odpadu a k jeho opätovnému využitiu.

Zdieľať na facebooku