Ministerstvo školstva pripravilo stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

  

Bratislava 20. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo stratégiu internacionalizácie vysokého školstva. Stratégia poskytuje koncepciu pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva ako efektívneho nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumného prostredia vo vysokých školách v SR do roku 2030. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
      

Vychádzajúc z cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2021 – 2024 sú strategickými cieľmi stratégie zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie, zvýšenie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnej skúsenosti počas štúdia vo vysokej škole a modernizácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie. "Na dosiahnutie týchto strategických cieľov stratégia stanovuje 16 opatrení založených na pokračovaní, respektíve zvyšovaní miery financovania existujúcich aktivít, zavádzaní nových schém financovania a zlepšovaní regulačného rámca pre implementáciu internacionalizácie vo vysokých školách," uvádza sa v predloženom materiáli.  
      

Slovenské vysoké školstvo sa v porovnaní s krajinami Vyšehradskej skupiny vyznačuje nižšou mierou otvorenosti vysokoškolského prostredia, čo sa prejavuje relatívne nízkym podielom cudzincov zapísaných na štúdium v slovenských vysokých školách, nízkym podielom zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v Slovenskej republike a nízkym podielom študentov, ktorí počas štúdia absolvujú medzinárodnú mobilitu v zahraničí. "V záujme naplnenia poslania slovenského vysokého školstva ako súčasti Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru musí slovenský vysokoškolský priestor spĺňať medzinárodné štandardy vo vzdelávaní a výskume a ponúkať kvalitné príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu," píše sa v materiáli.
      

Rezort školstva poznamenal, že na to, aby sa dosiahol účel internacionalizácie ako nástroja na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumného prostredia vo vysokých školách, je v súčasnosti nevyhnutný prechod od realizácie aktivít v oblasti internacionalizácie ad hoc k ich implementácii na základe systémového rámca pre internacionalizáciu definovaného na národnej úrovni.

Zdieľať na facebooku